قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1401/02/26

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:

نام مواد قیمت روز
Bl3 Bakhtar 31,800
Bl3 Marun 31,700
F7000 Mehr 34,500
F7000 ilam 33,800
F7000 mian 32,100
5110 Arya 34,700
X5 Marun 32,600
X5 bakhtar 32,800
P100 jam 45,100
3840 tabriz 41,100
020 Bandar 40,000
2420 kord 40,000
2420 kord off 39,000
0190 Arya 39,900
0190 off2 39,100
2125 off2 39,100
2102 Laleh 39,800
LLD 209 amir 40,500
LLD 209 arak 40,000
235 f6 Jam 38,900
1922 Laleh 43,700
1922 Arya 44,000
52518 Jam 30,000
H500 bandar 43,000
62n07 Lorestan 29,700
54b04 Lorestan 34,000
C30S Marun 46,200
510l jam 46,200
C30j Marun 44,900
550 jam 45,700
Z30s Marun 45,400
Z30j Marun 45,000
552R Arak 45,000
552R Jam 45,300
552R Marun 45,200
440L Jam 49,300
440j  Jam 48,800
R40  Arak 51,400
R60 Araj 70,000
RP340 jam 54,100
RP345 jam 51,600
Zr340 Navid 51,600
548R Jam 49,700
548 Navid 48,500
548 t Jam 48,500
Mr230 Marun 63,200
Zr230 Navid 62,500
Rp210 43,800
ABS150 Tabriz 55,000
N50 Ghaed basir 67,000
ABS 10415 82,500
7240 Tabriz 51,200
1540 Tabriz 45,300
1551takhte jamshid 44,000
1115 petro pak 43,000

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی