قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1401/03/03

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 03 خرداد ماه 1401 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:

نام مواد قیمت روز
0035 Bandar 31,800
Bl3 Bakhtar 30,900
Bl3 Marun 31,000
Bl3 jam 34,500
F7000 Mehr 35,300
F7000 ilam 34,500
F7000 mian 34,000
5110 Arya 35,700
5510 Arya 33,800
X5 Marun 34,500
X5 bakhtar 34,100
P100 jam 44,700
3840 tabriz 43,500
020 Bandar 39,700
075 Bandar 40,550
2420 kord 39,850
2420 kord off 39,300
2420 h off 39,300
2102 Laleh 39,350
LLD 209 amir 40,100
LLD 209 arak = 39700 39,700
235 f6 Jam 39,100
1922 Laleh 43,000
1922 Arya 43,500
52518 Jam 30,350
52b18 Lorestan 30,200
H500 bandar 42,300
62n07 Lorestan 28,900
54b04 Lorestan 32,000
C30S Marun 43,900
510l jam 43,900
C30j Marun 43,700
550 jam 44,000
Z30s Marun  44,200
552R Arak 43,500
552R Jam 43,600
552R Marun 43,600
440L Jam 49,500
440j Jam 48,500
R40  Arak 50,600
R60 Arak 68,500
RP340 jam 50,800
RP345 jam 50,800
Zr340 Navid 51,000
548R Jam 49,700
548 Navid 48,400
548 t Jam 48,500
Mr230 Marun 61,000
Zr230 Navid 59,900
Rp210 43,600

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی