قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1400/11/12

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 12 بهمن ماه 1400 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:

نام مواد قیمت روز
0035 Bandar 30,000
Bl3 Bakhtar 29,000
Bl3 Marun 28,900
Bl3 Jam 29,400
F7000 Mehr 30,400
F7000 ilam 30,300
5110 Arya 32,200
5510 Arya
X5 Marun 30,500
X5 bakhtar 30,400
X5 jam 30,500
P100 jam black 34,700
020 Bandar 38,500
075 Bandar 39,300
2420 kord 38,500
2420 kord off 38,000
2420 h off 37,700
0190 Arya 38,600
2102 Laleh 38,400
LLD 209 amir 39,300
LLD 209 arak 37,000
235 f6 Jam 35,500
22b01 Mahabad 35,800
22b02 Lorestsn 35,500
22b01lorestan 35,200
1922 Laleh 39,500
1922 Arya 40,500
52518 Jam 28,500
52518 Off1 28,500
52b18 Lorestan 28,500
H500 bandar 30,600
62n07 Lorestan 28,600
62n07 mian doab 28,500
54b04 Lorestan off 34,800
C30S Marun 46,300
X30j marun 44,700
510l jam 46,500
Hp500 44,000
515 navid 44,900
550 jam 45,500
Z30s Marun 48,000
Z30j Marun 47,700
552R Arak 48,300
552R Jam 48,600
552R Marun 48,500
440L Jam 56,500
440j  Jam 48,500
R40  Arak 52,000
RP340 jam 46,800
RP345 jam 46,300
Zr340 Navid 47,000
548R Jam 48,800
548 t Jam 46,300
548 marun 47,500
Mr230 Marun 46,400
Zr230 Navid 46,000
ABS150 Tabriz 56,300
N50 Ghaed basir 80,000
ABS 10415  83,000
ABS 10417 81,000
ABS 10720 81,500
7240 Tabriz 48,800
1540 Tabriz 54,500
1551takhte jamshid 53,000

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی