قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1400/10/04

نام مواد پلیمری قیمت روز( تومان)
0035 Bandar 30,400
Bl3 Bakhtar 29,100
Bl3 Marun 29,100
Bl3 Jam 29,300
F7000 Mehr 29,800
F7000 ilam 29,700
5110 Arya 30,300
5510 Arya 29,900
X5 Marun 29,800
X5 bakhtar 29,800
X5 jam 29,800
020 Bandar 38,400
075 Bandar 39,800
2420 kord 37,550
2420h off 36,500
0190 Arya 38,200
2102 Laleh 37,700
LLD 209 amir 38,700
LLD 209 arak 36,600
235 f6 Jam 36,600
22b02 Mahabad 36,300
22b01lorestan 36,200
1922 Laleh 39,300
1922 Arya 40,000
52518 Jam 29,100
52518 Off1 28,700
52b18 Lorestan 28,800
52505 Off2 27,100
H500 bandar 31,400
62n07 Lorestan 30,000
54b04 Lorestan off 30,000
C30S Marun 44,800
C30j Marun 43,500
510l jam 43,500
510l Arak 45,000
550 jam 43,500
Z30s Marun 45,800
Z30j Marun 45,000
552R Arak 45,800
552R Jam 45,800
552R Marun 57,500
440L Jam 47,400
440j  Jam
R40  Arak
RP340 jam
RP345 jam 45,400
Zr340 Navid 45,000
548R Jam 52,200
548 t Jam 47,300
548 Navid
Mr230 Marun 46,000
Zr230 Navid 45,700
ABS150 Tabriz 55,800
N50 Ghaed basir 81,000
N70 Ghaed basir 78,000
ABS 10415 84,700
ABS 10417
ABS 90913 85,000
7240 Tabriz 47,500
1540 Tabriz 50,800
1551takhte jamshid 50,800

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی