قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آبان ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 11 آبان ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (دوشنبه 5 آبان ماه 1399) با دلار نیمایی 246،028  ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دوشنبه  11 آبان ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 246027.5  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
286665پلی وینیل کلراید 57Sآبادان1
260605پلی وینیل کلراید 65Sآبادان2
286665پلی وینیل کلراید 70Sآبادان3
219188پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
253920پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
266616پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
257426پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
261538پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
257426پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
204148پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
217950پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول11
206263پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول12
206263پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول13
220556پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول14
298585پلی وینیل کلراید 6834Eپتروشیمی اروند15
283538پلی وینیل کلراید 7044Eپتروشیمی اروند16
292994پلی وینیل کلراید 6644Eپتروشیمی اروند17
281453پلی وینیل کلراید 7242Eپتروشیمی اروند18
281453پلی وینیل کلراید 7244Eپتروشیمی اروند19
260605پلی وینیل کلراید 6532Sپتروشیمی اروند20
286665پلی وینیل کلراید 7042Sپتروشیمی اروند21
266616پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر22
253920پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر23
253920پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر24
253920پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر25
204014پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر26
205182پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر27
216292پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EXامیرکبیر28
216292پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-Gامیرکبیر29
225875پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
206263پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
225875پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
237633پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
204148پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
219188پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
230810 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
230810 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
230810 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
218720 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
232674 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
232674 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
232674 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
218720 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
226831  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب44
201330  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب45
201330  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب46
204836  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب47
189644  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب48
189644  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب49
138486پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب50
نرخ ارز: 246027.5  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
124471پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب51
219387پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام52
220406پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام53
204148پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام54
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام55
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام56
206263پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام57
227179   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار58
227179 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار59
227179 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار60
226080 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار61
215979 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار62
338839استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام63
332259استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام64
253920پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام65
253920پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام66
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIبندر امام67
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام68
204148پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام69
273635پلی وینیل کلراید 6058Sبندر امام70
260605پلی وینیل کلراید 6558Sبندر امام71
286665پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام72
219188پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین73
253593پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین74
258788پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم75
258788پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم76
258788پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم77
264865پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم78
265799پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم79
273980پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم80
279356پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم81
258788پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم82
225599پلی پروپیلن شیمیایی HP 500Jپلی پروپیلن جم83
238077پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم84
225599پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم85
225599پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم86
225599پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم87
225599پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم88
225599پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم89
225599پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم90
247803پلی پروپیلن نساجی HP 564 Sپلی پروپیلن جم91
314143پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم92
225599پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار93
225599پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار94
225599پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار95
225599پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار96
225599پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار97
225599پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار98
233779پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار99
258788پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار100
265799پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار101
225599پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار102
نرخ ارز: 246027.5  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
204148پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه103
204148پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه104
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه105
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه106
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه107
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه108
215612پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه109
206263پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه110
225875پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه111
212126پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند112
200857پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند113
124471پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند114
226080پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند115
226080پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند116
226080پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
230810پلی استایرن انبساطی 100پتروشیمی تبریز118
230810پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریز119
230810پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریز120
218720پلی استایرن انبساطی 400پتروشیمی تبریز121
207451پلی استایرن انبساطی 500پتروشیمی تبریز122
138486پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپتروشیمی تبریز123
124471پلی استایرن انبساطی EPS Fineپتروشیمی تبریز124
103726پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineپتروشیمی تبریز125
201653پلی استایرن معمولی 1160پتروشیمی تبریز126
214074پلی استایرن معمولی 1460پتروشیمی تبریز127
219188پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریز128
253593پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریز129
439358اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریز130
439358اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157پتروشیمی تبریز131
455719اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157پتروشیمی تبریز132
204014پلی اتیلن سبک خطی AA0209پتروشیمی تبریز133
205182پلی اتیلن سبک خطی KJ0209پتروشیمی تبریز134
204014پلی اتیلن سبک خطی AA0220پتروشیمی تبریز135
207520پلی اتیلن سبک خطی KJ0220پتروشیمی تبریز136
197160پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440پتروشیمی تبریز137
197777پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440پتروشیمی تبریز138
199184پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030پتروشیمی تبریز139
201655پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030پتروشیمی تبریز140
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218پتروشیمی تبریز141
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218پتروشیمی تبریز142
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040پتروشیمی تبریز143
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070پتروشیمی تبریز144
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070پتروشیمی تبریز145
214882پلی اتیلن سنگین دورانی 3840پتروشیمی تبریز146
214074پلی استایرن معمولی FG1460پتروشیمی تبریز147
225315پلی استایرن انبساطی WP526پتروشیمی تبریز148
95401لاتکستخت جمشید149
350239PBR 1202تخت جمشید150
326866PBR 1220تخت جمشید151
320877S BR 1712تخت جمشید152
338839S BR 1502تخت جمشید153
219188پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس154
219188پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس155
نرخ ارز: 246027.5  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
219188پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس156
204014پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم157
205182پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم158
212194پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم159
208688پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم160
202824پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم161
219387پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم162
227475پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم163
202851پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم164
202851پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم165
238597پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم166
215612پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم167
215612پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم168
215612پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم169
206263پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم170
204148پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم171
204148پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم172
203594پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم173
208269پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم174
208269پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم175
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم176
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم177
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم178
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم179
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم180
195068پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم181
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم182
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم183
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم184
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم185
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم186
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم187
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم188
214882پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم189
225599پلی پروپیلن نساجی RG1101Pپتروشیمی رجال190
225599پلی پروپیلن نساجی RG1101Sپتروشیمی رجال191
225599پلی پروپیلن نساجی RG1101SLپتروشیمی رجال192
225599پلی پروپیلن نساجی RG1101XNپتروشیمی رجال193
225599پلی پروپیلن نساجی RG1101Nپتروشیمی رجال194
225599پلی پروپیلن نساجی RG1101XPپتروشیمی رجال195
225599پلی پروپیلن نساجی RG1101XSپتروشیمی رجال196
225599پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRپتروشیمی رجال197
225599پلی پروپیلن نساجی RG1102Hپتروشیمی رجال198
225599پلی پروپیلن نساجی RG1102Lپتروشیمی رجال199
225599پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال200
225599پلی پروپیلن نساجی RG1102Mپتروشیمی رجال201
225599پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال202
238077پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال203
309935پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lپتروشیمی رجال204
258788پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال205

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 11 آبان ماه 1399

نرخ ارز: 246027.5  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
258788پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال206
265799پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند207
258788پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند208
258788پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند209
258788پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند210
258788 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند211
258788 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند212
258788پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند213
258788پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند214
265799پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند215
258788پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند216
235991پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند217
268011پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند218
225599پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند219
225599پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند220
225599پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند221
225599پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند223
225599پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند224
225599پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند225
225599پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند226
204014پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند227
204014پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند228
205182پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند229
204014پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند230
237633پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند231
219387پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند232
204148پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند233
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند234
214882پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند235
206263پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند236
326866پلی بوتادین رابرشازند237
350239پلی بوتادین رابر S1210شازند238
149049آمورف PET Nشهید تندگویان239
150553آمورف PET Sشهید تندگویان240
158073پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان241
161232پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان242
158675پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان243
161833پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان244
159427پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان245
162585پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان246
161833پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان247
166496پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان248
165443پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان249
170256پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان250
166797پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان251
171610پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان252
159280پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان253
157805پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان254
157067پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان255
نرخ ارز: 246027.5  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
158542پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان256
157067پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان257
160165پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان258
165690پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان259
157362پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان260
160607پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان261
161934پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان262
166654پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان263
162672پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان264
167539پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان265
161492پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان266
166211پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان267
174470پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان268
169456پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان269
286665پلی وینیل کلراید 57Sغدیر270
260605پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
439358اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
443583اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
253920پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
271694پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
253920پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
253920پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
255089پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
255089پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
261538پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله280
253920پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله281
271694پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله282
253920پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله283
253920پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله284
253920پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله285
253920پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله286
253920پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله287
253920پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله288
253920پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله289
204014پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
204014پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
204014پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
206263پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان304
211487پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان305
211487پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان306
193899پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپتروشیمی مارون307
198574پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپتروشیمی مارون308
نرخ ارز: 246027.5  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
206263پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون309
225875پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون310
237633پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
204148پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
227936پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
227936پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
225599پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jمارون315
258788پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
225599پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
225599پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
258788پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
225599پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
225599پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
225599پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
225599پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
225599پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
225599پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
225599پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
225599پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
225599پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
225599پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
225599پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
225599پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
225599پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
225599پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون333
225599پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون334
225599پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون335
238220پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون336
238077پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون337
253593پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر338
219188پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم339
204014پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد340
204014پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد341
204014پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد342
204014پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد343
212194پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد344
212194پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد345
205182پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد346
205182پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد347
206263پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر348
240791پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی349
258788پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی350
264631پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی351
258788پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی352
258788پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی353
258788پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی354
258788پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی355
273279پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی356
225599پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی357
258788پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی358
270474پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی359
نرخ ارز: 246027.5  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
265799پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی360
273980پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی361
282160پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی362
225599پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی363
225599پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی364
225599پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی365
235740پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی366
238077پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی367
238077پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی368
258788پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی369
264865پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی370
270941پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی371

پلیمر پلاست مولایی

 تامین کننده انواع مواد اولیه پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *