قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 11 آبان ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 11 آبان ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (دوشنبه 5 آبان ماه 1399) با دلار نیمایی 246،028  ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دوشنبه  11 آبان ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 246027.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
286665 پلی وینیل کلراید 57S آبادان 1
260605 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 2
286665 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 3
219188 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
266616 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
257426 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
261538 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
257426 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
204148 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
217950 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 11
206263 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 12
206263 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 13
220556 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 14
298585 پلی وینیل کلراید 6834E پتروشیمی اروند 15
283538 پلی وینیل کلراید 7044E پتروشیمی اروند 16
292994 پلی وینیل کلراید 6644E پتروشیمی اروند 17
281453 پلی وینیل کلراید 7242E پتروشیمی اروند 18
281453 پلی وینیل کلراید 7244E پتروشیمی اروند 19
260605 پلی وینیل کلراید 6532S پتروشیمی اروند 20
286665 پلی وینیل کلراید 7042S پتروشیمی اروند 21
266616 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 22
253920 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 23
253920 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 24
253920 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 25
204014 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 26
205182 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 27
216292 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 28
216292 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G امیرکبیر 29
225875 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
206263 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
225875 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
237633 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
204148 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
219188 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
230810  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
230810  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
230810  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
218720  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
232674  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
232674  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
232674  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
218720  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
226831   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
201330   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 45
201330   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 46
204836   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 47
189644   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 48
189644   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 49
138486 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 50
نرخ ارز: 246027.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
124471 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 51
219387 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 52
220406 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 53
204148 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 54
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 55
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 56
206263 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 57
227179    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 58
227179  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 59
227179  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 60
226080  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 61
215979  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 62
338839 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 63
332259 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 64
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 65
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 66
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 67
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 68
204148 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 69
273635 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 70
260605 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 71
286665 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 72
219188 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 73
253593 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 74
258788 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 75
258788 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 76
258788 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 77
264865 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 78
265799 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 79
273980 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 80
279356 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 81
258788 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 82
225599 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 83
238077 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 84
225599 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 85
225599 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 86
225599 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 87
225599 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 88
225599 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 89
225599 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 90
247803 پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن جم 91
314143 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 92
225599 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 93
225599 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 94
225599 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 95
225599 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 96
225599 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 97
225599 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 98
233779 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 99
258788 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 100
265799 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 101
225599 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 102
نرخ ارز: 246027.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
204148 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 103
204148 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 104
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 105
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 106
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 107
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 108
215612 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 109
206263 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 110
225875 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 111
212126 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 112
200857 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 113
124471 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 114
226080 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 115
226080 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
226080 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
230810 پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 118
230810 پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 119
230810 پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 120
218720 پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 121
207451 پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 122
138486 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پتروشیمی تبریز 123
124471 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پتروشیمی تبریز 124
103726 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine پتروشیمی تبریز 125
201653 پلی استایرن معمولی 1160 پتروشیمی تبریز 126
214074 پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 127
219188 پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 128
253593 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 129
439358 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 130
439358 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 پتروشیمی تبریز 131
455719 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 پتروشیمی تبریز 132
204014 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 پتروشیمی تبریز 133
205182 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 پتروشیمی تبریز 134
204014 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 پتروشیمی تبریز 135
207520 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 پتروشیمی تبریز 136
197160 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 پتروشیمی تبریز 137
197777 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 پتروشیمی تبریز 138
199184 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 پتروشیمی تبریز 139
201655 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 پتروشیمی تبریز 140
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 پتروشیمی تبریز 141
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 پتروشیمی تبریز 142
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 پتروشیمی تبریز 143
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 پتروشیمی تبریز 144
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 پتروشیمی تبریز 145
214882 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 پتروشیمی تبریز 146
214074 پلی استایرن معمولی FG1460 پتروشیمی تبریز 147
225315 پلی استایرن انبساطی WP526 پتروشیمی تبریز 148
95401 لاتکس تخت جمشید 149
350239 PBR 1202 تخت جمشید 150
326866 PBR 1220 تخت جمشید 151
320877 S BR 1712 تخت جمشید 152
338839 S BR 1502 تخت جمشید 153
219188 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 154
219188 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 155
نرخ ارز: 246027.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
219188 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 156
204014 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 157
205182 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 158
212194 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 159
208688 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 160
202824 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 161
219387 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 162
227475 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 163
202851 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 164
202851 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 165
238597 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 166
215612 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 167
215612 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 168
215612 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 169
206263 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 170
204148 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 171
204148 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 172
203594 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 173
208269 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 174
208269 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 175
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 176
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 177
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 178
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 179
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 180
195068 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 181
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 182
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 183
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 184
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 185
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 186
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 187
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 188
214882 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 189
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1101P پتروشیمی رجال 190
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 191
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 192
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN پتروشیمی رجال 193
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 194
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 195
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 196
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 197
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1102H پتروشیمی رجال 198
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1102L پتروشیمی رجال 199
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 200
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 201
225599 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 202
238077 پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 203
309935 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پتروشیمی رجال 204
258788 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 205

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 11 آبان ماه 1399

نرخ ارز: 246027.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
258788 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 206
265799 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 207
258788 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 208
258788 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 209
258788 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 210
258788  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 211
258788  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 212
258788 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 213
258788 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 214
265799 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 215
258788 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 216
235991 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 217
268011 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 218
225599 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 219
225599 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 220
225599 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 221
225599 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 223
225599 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 224
225599 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 225
225599 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 226
204014 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 227
204014 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 228
205182 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 229
204014 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 230
237633 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 231
219387 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 232
204148 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 233
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 234
214882 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 235
206263 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 236
326866 پلی بوتادین رابر شازند 237
350239 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 238
149049 آمورف PET N شهید تندگویان 239
150553 آمورف PET S شهید تندگویان 240
158073 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 241
161232 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 242
158675 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 243
161833 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 244
159427 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 245
162585 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 246
161833 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 247
166496 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 248
165443 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 249
170256 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 250
166797 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 251
171610 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 252
159280 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 253
157805 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 254
157067 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 255
نرخ ارز: 246027.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
158542 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 256
157067 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 257
160165 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 258
165690 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 259
157362 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 260
160607 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 261
161934 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 262
166654 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 263
162672 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 264
167539 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 265
161492 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 266
166211 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 267
174470 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 268
169456 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 269
286665 پلی وینیل کلراید 57S غدیر 270
260605 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
439358 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
443583 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
271694 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
255089 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
255089 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
261538 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
271694 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
253920 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
204014 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
204014 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
204014 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
206263 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
211487 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
211487 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
193899 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 307
198574 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 308
نرخ ارز: 246027.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
206263 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
225875 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
237633 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
204148 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
227936 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
227936 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
225599 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 315
258788 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
225599 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
225599 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
258788 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
225599 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
225599 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
225599 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
225599 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
225599 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
225599 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
225599 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
225599 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
225599 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
225599 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
225599 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
225599 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
225599 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
225599 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
225599 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
225599 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
238220 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
238077 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
253593 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
219188 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
204014 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
204014 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
204014 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
204014 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
212194 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
212194 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
205182 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
205182 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
206263 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
240791 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 349
258788 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 350
264631 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 351
258788 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 352
258788 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 353
258788 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 354
258788 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 355
273279 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 356
225599 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 357
258788 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 358
270474 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 359
نرخ ارز: 246027.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 05/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
265799 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 360
273980 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 361
282160 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 362
225599 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 363
225599 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 364
225599 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 365
235740 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 366
238077 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 367
238077 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 368
258788 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 369
264865 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 370
270941 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 371

پلیمر پلاست مولایی

 تامین کننده انواع مواد اولیه پلیمری و محصولات پتروشیمی