قیمت مواد پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 20 مهر ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 20 مهرماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 13 مهر ماه 1399) با دلار نیمایی 220،941 ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 20 مهرماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 220941  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 13/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
248777 پلی وینیل کلراید 57S آبادان
226161 پلی وینیل کلراید 65S آبادان
248777 پلی وینیل کلراید 70S آبادان
183049 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول
231276 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول
223411 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول
226871 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول
223411 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول
182020 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول
193522 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول
183028 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول
183028 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول
198276 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول
259481 پلی وینیل کلراید 6834E اروند
246063 پلی وینیل کلراید 7044E اروند
254524 پلی وینیل کلراید 6644E اروند
244254 پلی وینیل کلراید 7242E اروند
244254 پلی وینیل کلراید 7244E اروند
226161 پلی وینیل کلراید 6532S اروند
248777 پلی وینیل کلراید 7042S اروند
231276 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر
220263 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر
220263 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر
220263 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر
181768 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر
182818 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر
194391 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر
194391 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G امیرکبیر
203004 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر
183028 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر
203004 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر
213148 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر
182020 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر
183049 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک
181931  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب
181931  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب
181931  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب
172401  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب
184812  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب
184812  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب
184812  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب
172401  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب
179564   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب
157025   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب
157025   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب
160174   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب
146531   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب
146531   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب
109158 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب
نرخ ارز: 220941  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 13/70/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
97803 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب
197227 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام
198089 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام
182020 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام
183028 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام
180480    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار
180480  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار
180480  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار
179614  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار
171267  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار
278886 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام
273471 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام
182020 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام
237469 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام
226161 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام
248777 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام
183049 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین
211573 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین
228653 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم
228653 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم
228653 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم
234111 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم
234950 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم
242297 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم
247124 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم
228653 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم
198848 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم
209944 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم
198848 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم
198848 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم
198848 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم
198848 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم
198848 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم
198848 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم
212282 پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن جم
277022 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم
198848 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار
198848 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار
198848 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار
198848 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار
198848 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار
198848 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار
206195 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار
228653 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار
234950 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار
198848 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار
نرخ ارز: 220941  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 13/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
182020 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه
182020 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه
191423 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه
183028 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه
203004 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه
167203 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند
157807 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند
97803 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند
179614 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند
179614 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند
179614 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند
181931 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز
181931 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز
181931 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز
172401 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز
163005 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز
109158 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز
97803 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز
81503 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز
169175 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز
179002 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز
183049 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز
211573 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز
362361 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز
362361 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز
377053 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز
181768 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز
182818 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز
181768 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز
184917 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز
174983 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز
175577 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز
176780 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز
179019 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز
190858 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز
179002 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز
177599 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز
78521 لاتکس تخت جمشید
283042 PBR 1202 تخت جمشید
262053 PBR 1220 تخت جمشید
262262 S BR 1712 تخت جمشید
278886 S BR 1502 تخت جمشید
183049 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس
183049 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس
نرخ ارز: 220941  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 13/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
183049 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس
181768 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم
182818 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم
189114 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم
185966 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم
180069 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم
197227 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم
204442 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم
182324 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم
182324 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم
214012 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم
191423 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم
191423 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم
191423 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم
183028 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم
182020 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم
182020 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم
180741 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم
184939 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم
184939 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم
173183 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم
190858 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال
198848 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال
209944 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال
273243 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال
228653 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال
نرخ ارز: 220941  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 13/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
228653 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال
234950 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند
228653 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند
228653 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند
228653 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند
228653  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند
228653  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند
228653 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند
228653 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند
234950 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند
228653 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند
208144 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند
236900 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند
198848 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند
198848 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند
198848 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند
210183 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند
198848 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند
198848 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند
198848 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند
198848 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند
181768 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند
181768 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند
182818 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند
181768 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند
213148 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند
197227 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند
182020 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند
190858 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند
183028 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند
262053 پلی بوتادین رابر شازند
283042 پلی بوتادین رابر S1210 شازند
132811 آمورف PET N شهید تندگویان
134151 آمورف PET S شهید تندگویان
140852 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان
143667 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان
141388 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان
144203 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان
142058 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان
144873 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان
144203 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان
148357 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان
147419 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان
151708 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان
148625 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان
152914 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان
140772 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان
139468 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان
138817 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان
نرخ ارز: 220941  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 13/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
140120 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان
138817 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان
141554 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان
139077 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان
141945 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان
143118 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان
147289 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان
143770 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان
148071 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان
142727 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان
146898 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان
154197 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان
149765 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان
248777 پلی وینیل کلراید 57S غدیر
226161 پلی وینیل کلراید 65S غدیر
362361 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر
365845 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان
235681 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان
221312 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان
221312 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان
226871 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله
235681 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله
220263 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله
181768 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان
181768 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان
181768 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان
183028 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان
187763 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان
187763 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان
172134 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون
176332 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون
نرخ ارز: 220941  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 13/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
183028 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون
203004 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون
213148 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون
182020 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون
200947 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون
200947 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون
198848 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون
228653 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون
198848 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون
198848 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون
228653 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون
198848 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون
210183 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون
209944 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون
211573 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر
183049 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم
181768 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد
181768 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد
181768 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد
181768 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد
189114 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد
189114 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد
182818 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد
182818 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد
183028 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر
212492 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی
228653 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی
233901 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی
228653 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی
228653 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی
228653 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی
228653 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی
241667 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی
198848 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی
228653 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی
239148 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی
نرخ ارز: 220941  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 13/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
234950 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی
242297 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی
249643 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی
198848 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی
198848 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی
198848 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی
212282 پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی
207845 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی
209944 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی
209944 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی
228653 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی
234111 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی
239568 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی