قیمت مواد پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 13 مهر ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 13 مهرماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 6 مهر ماه 1399) با دلار نیمایی 225،828  ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 13 مهرماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 225828  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99
قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی
240469 پلی وینیل کلراید 57S آبادان
217567 پلی وینیل کلراید 65S آبادان
240469 پلی وینیل کلراید 70S آبادان
196945 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول
230760 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول
222989 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول
226364 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول
222989 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول
185617 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول
197159 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول
186432 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول
186432 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول
202340 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول
251410 پلی وینیل کلراید 6834E اروند
237720 پلی وینیل کلراید 7044E اروند
246360 پلی وینیل کلراید 6644E اروند
235888 پلی وینیل کلراید 7242E اروند
235888 پلی وینیل کلراید 7244E اروند
217567 پلی وینیل کلراید 6532S اروند
240469 پلی وینیل کلراید 7042S اروند
230760 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر
219771 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر
219771 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر
219771 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر
183375 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر
184448 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر
199320 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر
199320 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G امیرکبیر
208150 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر
186432 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر
208150 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر
215834 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر
185617 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر
196945 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک
185955  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب
185955  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب
185955  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب
176214  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب
188899  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب
188899  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب
188899  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب
176214  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب
183536   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب
160499   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب
160499   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب
163717   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب
149772   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب
149772   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب
111573 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب
نرخ ارز: 225828  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99
قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی
99966 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب
201268 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام
203111 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام
185617 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام
186432 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام
184472    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار
184472  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار
184472  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار
183586  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار
175055  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار
275111 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام
269769 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام
185617 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام
229018 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام
217567 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام
240469 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام
196945 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین
216253 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین
230866 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم
230866 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم
230866 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم
236444 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم
237302 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم
244811 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم
249745 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم
230866 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم
200402 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم
211660 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم
200402 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم
200402 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم
200402 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم
200402 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم
200402 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم
200402 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم
214132 پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن جم
279285 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم
200402 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار
200402 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار
200402 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار
200402 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار
200402 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار
200402 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار
207911 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار
230866 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار
237302 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار
200402 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار
نرخ ارز: 225828  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99
قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی
185617 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه
185617 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه
195014 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه
186432 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه
208150 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه
170901 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند
161298 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند
99966 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند
183586 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند
183586 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند
183586 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند
185955 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز
185955 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز
185955 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز
176214 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز
166611 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز
111573 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز
99966 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز
83305 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز
182765 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز
192809 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز
196945 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز
216253 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز
370376 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز
370376 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز
385394 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز
183375 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز
184448 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز
183375 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز
186593 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز
178686 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز
179296 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز
180522 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز
182812 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز
194909 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز
192809 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز
181527 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز
77458 لاتکس تخت جمشید
289303 PBR 1202 تخت جمشید
267849 PBR 1220 تخت جمشید
257927 S BR 1712 تخت جمشید
275111 S BR 1502 تخت جمشید
196945 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس
196945 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس
نرخ ارز: 225828  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99
قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی
196945 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس
183375 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم
184448 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم
190884 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم
187666 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم
183884 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم
201268 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم
209625 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم
187001 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم
187001 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم
216706 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم
195014 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم
195014 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم
195014 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم
186432 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم
185617 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم
185617 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم
184570 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم
188860 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم
188860 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم
176853 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم
194909 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال
200402 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال
211660 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال
275423 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال
230866 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال
نرخ ارز: 225828  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99
قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی
230866 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال
237302 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند
230866 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند
230866 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند
230866 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند
230866  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند
230866  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند
230866 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند
230866 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند
237302 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند
230866 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند
209876 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند
239267 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند
200402 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند
200402 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند
200402 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند
211987 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند
200402 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند
200402 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند
200402 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند
200402 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند
183375 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند
183375 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند
184448 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند
183375 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند
215834 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند
201268 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند
185617 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند
194909 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند
186432 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند
267849 پلی بوتادین رابر شازند
289303 پلی بوتادین رابر S1210 شازند
134686 آمورف PET N شهید تندگویان
136045 آمورف PET S شهید تندگویان
142840 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان
145694 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان
143384 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان
146238 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان
144063 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان
146918 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان
146238 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان
150451 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان
149500 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان
153849 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان
150723 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان
155072 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان
143885 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان
142553 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان
141887 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان
نرخ ارز: 225828  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99
قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی
143219 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان
141887 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان
144685 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان
142153 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان
145084 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان
146283 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان
150547 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان
146950 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان
151346 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان
145884 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان
150147 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان
157608 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان
153078 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان
240469 پلی وینیل کلراید 57S غدیر
217567 پلی وینیل کلراید 65S غدیر
370376 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر
373937 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان
235155 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان
220844 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان
220844 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان
226364 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله
235155 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله
219771 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله
183375 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان
183375 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان
183375 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان
186432 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان
191285 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان
191285 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان
175781 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون
180071 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون
نرخ ارز: 225828  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99
قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی
186432 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون
208150 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون
215834 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون
185617 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون
202547 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون
202547 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون
200402 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون
230866 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون
200402 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون
200402 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون
230866 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون
200402 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون
211987 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون
211660 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون
216253 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر
196945 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم
183375 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد
183375 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد
183375 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد
183375 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد
190884 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد
190884 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد
184448 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد
184448 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد
186432 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر
214347 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی
230866 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی
236230 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی
230866 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی
230866 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی
230866 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی
230866 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی
244168 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی
200402 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی
230866 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی
241593 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی
نرخ ارز: 225828  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99
قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی
237302 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی
244811 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی
252320 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی
200402 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی
200402 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی
200402 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی
214132 پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی
209514 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی
211660 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی
211660 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی
230866 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی
236444 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی
242022 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی