پلی پروپیلن

قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 6 مهر ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 6 مهرماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 30 شهریور ماه 1399) با دلار نیمایی 213,192 ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 6 مهرماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 213191.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 99/06/30
قیمت ( ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
218329 پلی وینیل کلراید 57S آبادان
198481 پلی وینیل کلراید 65S آبادان
218329 پلی وینیل کلراید 70S آبادان
185924 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول
218592 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول
211221 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول
214428 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول
211221 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول
176294 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول
188355 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول
178228 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول
178228 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول
189803 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول
228659 پلی وینیل کلراید 6834E اروند
215948 پلی وینیل کلراید 7044E اروند
224033 پلی وینیل کلراید 6644E اروند
214360 پلی وینیل کلراید 7242E اروند
214360 پلی وینیل کلراید 7244E اروند
198481 پلی وینیل کلراید 6532S اروند
218329 پلی وینیل کلراید 7042S اروند
218592 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر
208183 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر
208183 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر
208183 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر
173367 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر
174380 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر
188464 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر
188464 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G امیرکبیر
196813 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر
178228 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر
196813 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر
203757 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر
176294 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر
185924 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک
173955  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب
173955  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب
173955  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب
164843  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب
176810  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب
176810  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب
176810  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب
164843  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب
171747   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب
150021   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب
150021   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب
153059   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب
139895   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب
139895   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب
104373 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب
نرخ ارز: 213191.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 99/06/30
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
93493 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب
188790 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام
192048 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام
176294 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام
178228 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام
172669    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار
172669  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار
172669  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار
171840  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار
163832  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار
251894 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام
247003 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام
176294 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام
208405 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام
198481 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام
218329 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام
185924 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین
203747 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین
217225 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم
217225 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم
217225 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم
222491 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم
223301 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم
230389 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم
235048 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم
217225 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم
188465 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم
199072 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم
188465 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم
188465 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم
188465 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم
188465 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم
188465 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم
188465 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم
201427 پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن جم
262675 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم
188465 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار
188465 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار
188465 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار
188465 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار
188465 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار
188465 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار
195554 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار
217225 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار
223301 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار
188465 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار
نرخ ارز: 213191.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/60/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
176294 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه
176294 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه
186329 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه
178228 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه
196813 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه
159873 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند
150852 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند
93493 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند
171840 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند
171840 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند
171840 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند
173955 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز
173955 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز
173955 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز
164843 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز
155822 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز
104373 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز
93493 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز
77911 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز
172538 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز
182020 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز
185924 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز
203747 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز
342806 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز
342806 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز
356983 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز
173367 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز
174380 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز
173367 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز
176405 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز
170478 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز
171019 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز
172228 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز
174373 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز
185827 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز
182020 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز
169813 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز
70922 لاتکس تخت جمشید
262988 PBR 1202 تخت جمشید
242735 PBR 1220 تخت جمشید
235519 S BR 1712 تخت جمشید
251894 S BR 1502 تخت جمشید
185924 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس
185924 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس
نرخ ارز: 213191.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/60/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
185924 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس
173367 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم
174380 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم
180456 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم
177418 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم
175385 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم
188790 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم
198207 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم
176841 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم
176841 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم
204580 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم
186329 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم
186329 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم
186329 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم
178228 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم
176294 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم
176294 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم
176049 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم
180100 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم
180100 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم
168679 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم
185827 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال
188465 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال
199072 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال
259029 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال
217225 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال
نرخ ارز: 213191.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/60/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
217225 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال
223301 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند
217225 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند
217225 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند
217225 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند
217225  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند
217225  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند
217225 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند
217225 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند
223301 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند
217225 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند
197402 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند
225148 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند
188465 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند
188465 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند
188465 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند
199402 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند
188465 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند
188465 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند
188465 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند
188465 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند
173367 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند
173367 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند
174380 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند
173367 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند
203757 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند
188790 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند
176294 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند
185827 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند
178228 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند
242735 پلی بوتادین رابر شازند
262988 پلی بوتادین رابر S1210 شازند
127651 آمورف PET N شهید تندگویان
128939 آمورف PET S شهید تندگویان
135380 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان
138085 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان
135895 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان
138600 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان
136539 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان
139244 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان
138600 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان
142593 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان
141691 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان
145813 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان
142851 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان
146973 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان
135834 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان
134576 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان
133948 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان
نرخ ارز: 213191.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/60/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
135205 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان
133948 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان
136589 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان
134199 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان
136966 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان
138098 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان
142123 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان
138727 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان
142877 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان
137721 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان
141745 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان
148789 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان
144512 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان
218329 پلی وینیل کلراید 57S غدیر
198481 پلی وینیل کلراید 65S غدیر
342806 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر
346102 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان
222755 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان
209195 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان
209195 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان
214428 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله
222755 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله
208183 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله
173367 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان
173367 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان
173367 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان
178228 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان
182765 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان
182765 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان
167666 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون
171717 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون
نرخ ارز: 213191.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/60/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
178228 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون
196813 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون
203757 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون
176294 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون
190491 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون
190491 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون
188465 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون
217225 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون
188465 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون
188465 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون
217225 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون
188465 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون
199402 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون
199072 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون
203747 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر
185924 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم
173367 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد
173367 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد
173367 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد
173367 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد
180456 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد
180456 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد
174380 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد
174380 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد
178228 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر
201630 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی
217225 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی
222288 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی
217225 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی
217225 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی
217225 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی
217225 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی
229782 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی
188465 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی
217225 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی
227351 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی
نرخ ارز: 213191.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/60/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
223301 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی
230389 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی
237478 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی
188465 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی
188465 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی
188465 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی
201427 پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی
197046 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی
199072 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی
199072 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی
217225 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی
222491 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی
227756 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی
نرخ ارز: 213191.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/60/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
223301 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی
230389 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی
237478 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی
188465 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی
188465 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی
188465 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی
201427 پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی
197046 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی
199072 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی
199072 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی
217225 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی
222491 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی
227756 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی