قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 27 مهر ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 27 مهرماه 1399

پتروشیمی

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 20 مهر ماه 1399) با دلار نیمایی 226،406 ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 27 مهرماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 226405.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 20/70/99
قیمت( ریال بر کیلوگرم ) محصول مجتمع تولیدی
254930 پلی وینیل کلراید 57S  پتروشیمی آبادان
231754 پلی وینیل کلراید 65S آبادان
254930 پلی وینیل کلراید 70S آبادان
177096 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI  پتروشیمی آریا ساسول
236996 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول
228937 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول
232482 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول
228937 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول
186898 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول
198954 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI  پتروشیمی آریا ساسول
188200 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول
188200 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول
203180 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول
265899 پلی وینیل کلراید 6834E اروند
252149 پلی وینیل کلراید 7044E اروند
260819 پلی وینیل کلراید 6644E اروند
250295 پلی وینیل کلراید 7242E اروند
250295 پلی وینیل کلراید 7244E اروند
231754 پلی وینیل کلراید 6532S اروند
254930 پلی وینیل کلراید 7042S اروند
236996 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر
225710 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر
225710 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر
225710 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر
186533 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر
187608 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر
199199 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر
199199 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G امیرکبیر
208025 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر
188200 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر
208025 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر
218420 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر
186898 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر
177096 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک
186430  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب
186430  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب
186430  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب
176665  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب
189383  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب
189383  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب
189383  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب
176665  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب
184005   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب
160909   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب
160909   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب
164135   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب
150155   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب
150155   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب
111858 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب
نرخ ارز: 226405.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 20/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
100222 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب
202105 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام
202988 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام
186898 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام
188200 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام
184944    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار
184944  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار
184944  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار
184056  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار
175503  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار
287445 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام
281864 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام
186898 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام
243342 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام
231754 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام
254930 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام
177096 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین
218312 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین
236228 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم
236228 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم
236228 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم
241821 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم
242681 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم
250209 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم
255156 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم
236228 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم
205686 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم
217113 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم
205686 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم
205686 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم
205686 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم
205686 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم
205686 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم
205686 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم
220742 پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن جم
286481 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم
205686 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار
205686 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار
205686 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار
205686 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار
205686 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار
205686 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار
213214 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار
236228 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار
242681 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار
205686 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار
نرخ ارز: 226405.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 20/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
186898 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه
186898 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه
196803 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه
188200 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه
208025 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه
171339 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند
161710 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند
100222 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند
184056 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند
184056 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند
184056 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند
186430 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز
186430 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز
186430 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز
176665 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز
167037 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز
111858 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز
100222 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز
83518 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز
162523 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز
172845 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز
177096 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز
218312 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز
371323 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز
371323 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز
386379 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز
186533 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز
187608 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز
186533 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز
189759 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز
179311 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز
179919 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز
181153 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز
183447 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز
195578 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز
172845 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز
181992 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز
80931 لاتکس تخت جمشید
295420 PBR 1202 تخت جمشید
273911 PBR 1220 تخت جمشید
270443 S BR 1712 تخت جمشید
287445 S BR 1502 تخت جمشید
177096 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس
177096 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس
نرخ ارز: 226405.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 20/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
177096 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس
186533 پلی اتیلن سبک خطی AA22501  پتروشیمی جم
187608 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501  پتروشیمی جم
194061 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18  پتروشیمی جم
190834 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم
184522 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم
202105 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم
209498 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم
186834 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم
186834 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم
219305 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم
196803 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم
196803 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم
196803 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم
188200 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم
186898 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم
186898 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم
185211 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم
189513 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم
189513 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم
177467 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم
195578 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال
205686 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال
217113 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال
282609 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال
236228 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال
نرخ ارز: 226405.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 20/70/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
236228 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E  پتروشیمی رجال
242681 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G  پتروشیمی شازند
236228 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند
236228 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند
236228 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند
236228  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند
236228  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند
236228 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند
236228 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند
242681 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند
236228 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند
215231 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند
244697 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند
205686 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند
205686 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند
205686 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند
217301 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند
205686 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند
205686 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند
205686 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند
205686 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند
186533 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند
186533 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند
187608 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند
186533 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند
218420 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند
202105 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند
186898 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند
195578 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند
188200 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند
273911 پلی بوتادین رابر شازند
295420 پلی بوتادین رابر S1210 شازند
135030 آمورف PET N شهید تندگویان
136393 آمورف PET S شهید تندگویان
143206 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان
146067 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان
143751 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان
146612 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان
144432 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان
147293 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان
146612 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان
150836 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان
149882 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان
154242 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان
151108 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان
155469 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان
143092 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان
141767 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان
141105 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان

نرخ ارز: 226405.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 20/70/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
142429 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S  پتروشیمی شهید تندگویان
141105 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N  پتروشیمی شهید تندگویان
143887 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان
149355 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان
141369 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان
144284 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان
145477 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان
149717 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان
146139 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان
150511 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان
145079 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان
149319 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان
156739 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان
152234 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان
254930 پلی وینیل کلراید 57S غدیر
231754 پلی وینیل کلراید 65S غدیر
371323 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی  پتروشیمی قائد بصیر
374894 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی  پتروشیمی قائد بصیر
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان
241510 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان
226786 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان
226786 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان
232482 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله
241510 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله
225710 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله
186533 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان
186533 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان
186533 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان
188200 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان
193039 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان
193039 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان
176391 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون
180693 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون
نرخ ارز: 226405.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 20/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
188200 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پتروشیمی مارون
208025 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N  پتروشیمی مارون
218420 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black  پتروشیمی مارون
186898 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون
207837 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون
207837 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون
205686 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون
236228 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون
205686 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون
205686 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون
236228 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون
205686 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون
217301 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون
217113 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون
218312 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر
177096 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم
186533 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد
186533 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد
186533 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد
186533 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد
194061 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد
194061 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد
187608 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد
187608 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد
188200 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر
219667 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی
236228 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی
241605 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی
236228 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی
236228 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی
236228 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی
236228 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی
249564 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی
205686 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی
236228 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی
246983 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی
نرخ ارز: 226405.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 20/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
242681 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی
250209 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی
257737 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی
205686 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی
205686 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی
205686 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی
214962 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی
217113 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی
217113 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی
236228 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی
241821 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی
247413 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی