قیمت مواد پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 5 آبان ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 5 آبان ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 28 مهر ماه 1399) با دلار نیمایی 236،733 ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دوشنبه  5 آبان ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 236732.5  میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
275835 پلی وینیل کلراید 57S آبادان 1
250759 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 2
275835 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 3
193703 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
253473 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
244777 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
248645 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
244777 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
197110 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
209715 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 11
198471 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 12
198471 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 13
212448 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 14
287304 پلی وینیل کلراید 6834E پتروشیمی اروند 15
272826 پلی وینیل کلراید 7044E پتروشیمی اروند 16
281925 پلی وینیل کلراید 6644E  پتروشیمی اروند 17
270820 پلی وینیل کلراید 7242E  پتروشیمی اروند 18
270820 پلی وینیل کلراید 7244E  پتروشیمی اروند 19
250759 پلی وینیل کلراید 6532S  پتروشیمی اروند 20
275835 پلی وینیل کلراید 7042S  پتروشیمی اروند 21
253473 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 22
241403 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 23
241403 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 24
241403 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 25
196306 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 26
197430 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 27
208285 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 28
208285 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G امیرکبیر 29
217513 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
198471 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
217513 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
228383 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
197110 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
193703 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
200247  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
200247  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
200247  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
189758  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
203081  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
203081  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
203081  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
189758  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
197459   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
173233   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 45
173233   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 46
176606   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 47
161988   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 48
161988   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 49
120148 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 50
نرخ ارز: 236732.5  میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
107723 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 51
211323 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 52
212247 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 53
197110 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 54
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 55
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 56
198471 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 57
198313    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 58
198313  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 59
198313  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 60
197360  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 61
188265  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 62
313297 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 63
307213 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 64
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 0075  پتروشیمی بندر امام 65
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 0200  پتروشیمی بندر امام 66
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI  پتروشیمی بندر امام 67
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA  پتروشیمی بندر امام 68
197110 پلی اتیلن سنگین بادی 0035  پتروشیمی بندر امام 69
263297 پلی وینیل کلراید 6058S  پتروشیمی بندر امام 70
250759 پلی وینیل کلراید 6558S  پتروشیمی بندر امام 71
275835 پلی وینیل کلراید 7054S  پتروشیمی بندر امام 72
193703 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 73
230968 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 74
247405 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 75
247405 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 76
247405 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 77
253252 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 78
254152 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 79
262023 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 80
267196 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 81
247405 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 82
215470 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 83
227429 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 84
215470 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 85
215470 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 86
215470 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 87
215470 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 88
215470 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 89
215470 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 90
236835 پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن جم 91
300093 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 92
215470 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 93
215470 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 94
215470 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 95
215470 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 96
215470 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 97
215470 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 98
223341 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 99
247405 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 100
254152 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 101
215470 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 102
نرخ ارز: 236732.5  میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
197110 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 103
197110 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 104
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 105
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 106
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 107
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 108
207466 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 109
198471 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 110
217513 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 111
184037 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 112
173818 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 113
107723 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 114
197360 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 115
197360 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
197360 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
200247 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 118
200247 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 119
200247 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 120
189758 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 121
179539 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 122
120148 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 123
107723 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 124
89769 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 125
178207 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 126
189183 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 127
193703 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 128
230968 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 129
406972 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 130
406972 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 131
422714 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 132
196306 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 133
197430 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 134
196306 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 135
199679 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 136
189712 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 137
190305 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 138
191659 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 139
194037 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 140
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 141
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 142
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 143
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 144
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 145
206764 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 146
189183 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 147
195479 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 148
88210 لاتکس تخت جمشید 149
325762 PBR 1202 تخت جمشید 150
303272 PBR 1220 تخت جمشید 151
295766 S BR 1712 تخت جمشید 152
313297 S BR 1502 تخت جمشید 153
193703 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 154
193703 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 155
نرخ ارز: 236732.5  میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
193703 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 156
196306 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 پتروشیمی جم 157
197430 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501  پتروشیمی جم 158
204177 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18  پتروشیمی جم 159
200804 پلی اتیلن سبک خطی 6F235  پتروشیمی جم 160
195161 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604  پتروشیمی جم 161
211323 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE  پتروشیمی جم 162
219054 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N  پتروشیمی جم 163
195356 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD  پتروشیمی جم 164
195356 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD  پتروشیمی جم 165
229308 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black  پتروشیمی جم 166
207466 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000  پتروشیمی جم 167
207466 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F  پتروشیمی جم 168
207466 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD  پتروشیمی جم 169
198471 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450  پتروشیمی جم 170
197110 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL  پتروشیمی جم 171
197110 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL  پتروشیمی جم 172
195902 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502  پتروشیمی جم 173
200400 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502  پتروشیمی جم 174
200400 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501  پتروشیمی جم 175
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505  پتروشیمی جم 176
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505  پتروشیمی جم 177
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511  پتروشیمی جم 178
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511  پتروشیمی جم 179
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518  پتروشیمی جم 180
187698 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528  پتروشیمی جم 181
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518  پتروشیمی جم 182
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505  پتروشیمی جم 183
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505  پتروشیمی جم 184
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507  پتروشیمی جم 185
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507  پتروشیمی جم 186
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511  پتروشیمی جم 187
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511  پتروشیمی جم 188
206764 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504  پتروشیمی جم 189
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 190
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 191
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 192
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 193
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 194
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 195
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 196
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 197
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 198
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 199
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 200
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 201
215470 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 202
227429 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 203
296045 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 204
247405 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 205
نرخ ارز: 236732.5  میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
247405 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 206
254152 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 207
247405 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 208
247405 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 209
247405 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 210
247405  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 211
247405  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 212
247405 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 213
247405 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 214
254152 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 215
247405 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 216
225453 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 217
256264 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 218
215470 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 219
215470 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 220
215470 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 221
215470 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 223
215470 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 224
215470 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 225
215470 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 226
196306 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 227
196306 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 228
197430 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 229
196306 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 230
228383 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 231
211323 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 232
197110 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 233
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 234
206764 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 235
198471 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 236
303272 پلی بوتادین رابر شازند 237
325762 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 238
141746 آمورف PET N شهید تندگویان 239
143177 آمورف PET S شهید تندگویان 240
150328 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 241
153332 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 242
150901 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 243
153904 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 244
151616 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 245
154620 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 246
153904 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 247
158338 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 248
157337 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 249
161914 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 250
158624 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 251
163202 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 252
149619 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 253
148233 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 254
147541 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 255
نرخ ارز: 236732.5  میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
148926 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 256
147541 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 257
150450 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 258
155956 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 259
147818 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 260
150866 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 261
152112 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 262
156546 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 263
152805 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 264
157377 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 265
151697 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 266
156130 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 267
163888 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 268
159178 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 269
275835 پلی وینیل کلراید 57S غدیر 270
250759 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
406972 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 272
410885 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 273
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
258301 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
242528 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
242528 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
248645 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
258301 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
241403 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
196306 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
196306 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
196306 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
198471 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
203497 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
203497 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
186574 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 307
191072 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV  پتروشیمی مارون 308
نرخ ارز: 236732.5  میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
198471 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پتروشیمی مارون 309
217513 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N پتروشیمی مارون 310
228383 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black پتروشیمی مارون 311
197110 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پتروشیمی مارون 312
217719 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 313
217719 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF پتروشیمی مارون 314
215470 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J پتروشیمی مارون 315
247405 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 316
215470 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE پتروشیمی مارون 317
215470 پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 318
247405 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G پتروشیمی مارون 319
215470 پلی پروپیلن نساجی X30G پتروشیمی مارون 320
215470 پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 321
215470 پلی پروپیلن نساجی C30G پتروشیمی مارون 322
215470 پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 323
215470 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 324
215470 پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 325
215470 پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 326
215470 پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 327
215470 پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 328
215470 پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 329
215470 پلی پروپیلن نساجی V79G پتروشیمی مارون 330
215470 پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 331
215470 پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 332
215470 پلی پروپیلن نساجی HP 552R پتروشیمی مارون 333
215470 پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 334
215470 پلی پروپیلن نساجی HP501D پتروشیمی مارون 335
227614 پلی پروپیلن نساجی HP562S پتروشیمی مارون 336
227429 پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 337
230968 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
193703 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
196306 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
196306 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
196306 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
196306 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
204177 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
204177 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
197430 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
197430 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
198471 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
230088 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 349
247405 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 350
253027 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 351
247405 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 352
247405 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 353
247405 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 354
247405 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 355
261348 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 356
215470 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 357
247405 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 358
258650 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 359
نرخ ارز: 236732.5  میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
254152 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 360
262023 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 361
269894 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 362
215470 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 363
215470 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 364
215470 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 365
225180 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 366
227429 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 367
227429 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 368
247405 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 369
253252 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 370
259099 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 371

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی