قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 23 شهریور ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بعد از یک هفته تعطیلی، امروز (یکشنبه 16 شهریور ماه 1399) با دلار نیمایی 209،347 ريال و 14،914 ريال افزایش نسبت به یکشنبه ی دو هفته پیش ، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 23 شهریور ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 209347  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/60/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
197862 پلی وینیل کلراید 57S آبادان
178994 پلی وینیل کلراید 65S آبادان
189648 پلی وینیل کلراید 70S آبادان
174696 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول
196734 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول
189680 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول
192719 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول
189680 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول
171663 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول
184361 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول
174417 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول
174417 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول
184910 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول
195545 پلی وینیل کلراید 6834E اروند
192522 پلی وینیل کلراید 7044E اروند
192562 پلی وینیل کلراید 6644E اروند
192522 پلی وینیل کلراید 7242E اروند
192522 پلی وینیل کلراید 7244E اروند
178994 پلی وینیل کلراید 6532S اروند
189648 پلی وینیل کلراید 7042S اروند
196734 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر
186697 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر
186697 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر
186697 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر
168153 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر
169147 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر
182965 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر
182965 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G امیرکبیر
191158 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر
174417 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر
191158 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر
197876 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر
171663 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر
174696 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک
171862  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب
171862  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب
171862  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب
162860  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب
174616  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب
174616  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب
174616  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب
162860  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب
148296   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب
148296   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب
151279   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب
138352   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب
138352   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب
103117 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب
نرخ ارز: 209347  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/60/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
92383 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب
183915 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام
186482 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام
171663 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام
174417 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام
170524    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار
170524  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار
170524  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار
169706  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار
161812  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار
226673 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام
223168 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام
171663 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام
188962 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام
178994 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام
189648 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام
174696 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین
197880 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین
208585 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم
208585 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم
208585 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم
213756 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم
214552 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم
221513 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم
226087 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم
208585 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم
180345 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم
190663 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم
180345 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم
180345 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم
180345 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم
180345 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم
180345 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم
180345 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم
193073 پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن جم
251580 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم
180345 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار
180345 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار
180345 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار
180345 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار
180345 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار
180345 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار
187305 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار
208585 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار
214552 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار
180345 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار
نرخ ارز: 209347  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/60/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
171663 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه
171663 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه
182373 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه
174417 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه
191158 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه
157949 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند
149061 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند
92383 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند
169706 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند
169706 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند
169706 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند
171862 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز
171862 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز
171862 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز
162860 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز
153972 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز
103117 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز
92383 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز
76986 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز
161887 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز
170960 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز
174696 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز
197880 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز
322525 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز
322525 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز
336447 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز
168153 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز
169147 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز
168153 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز
171136 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز
160242 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز
160769 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز
161963 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز
164067 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز
175320 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز
170960 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز
167770 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز
63796 لاتکس تخت جمشید
234806 PBR 1202 تخت جمشید
218895 PBR 1220 تخت جمشید
210589 S BR 1712 تخت جمشید
226673 S BR 1502 تخت جمشید
174696 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس
174696 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس
نرخ ارز: 209347  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/60/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
174696 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس
168153 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم
169147 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم
175114 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم
172131 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم
165061 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم
183915 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم
192526 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم
171549 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم
171549 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم
198684 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم
182373 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم
182373 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم
182373 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم
174417 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم
171663 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم
171663 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم
165716 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم
169693 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم
169693 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم
158465 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم
175320 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال
180345 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال
190663 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال
248000 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال
208585 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال
نرخ ارز: 209347  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/60/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
208585 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال
214552 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند
208585 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند
208585 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند
208585 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند
208585  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند
208585  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند
208585 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند
208585 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند
214552 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند
208585 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند
189087 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند
216334 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند
180345 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند
180345 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند
180345 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند
191084 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند
180345 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند
180345 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند
180345 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند
180345 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند
168153 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند
168153 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند
169147 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند
168153 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند
197876 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند
183915 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند
171663 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند
175320 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند
174417 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند
218895 پلی بوتادین رابر شازند
234806 پلی بوتادین رابر S1210 شازند
123121 آمورف PET N شهید تندگویان
124371 آمورف PET S شهید تندگویان
130621 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان
133246 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان
131121 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان
133746 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان
131746 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان
134371 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان
133746 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان
137620 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان
136745 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان
140745 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان
137870 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان
141870 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان
129248 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان
128023 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان
127410 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان
نرخ ارز: 209347  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/60/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
128635 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان
127410 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان
129983 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان
127655 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان
130350 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان
131453 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان
135373 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان
132066 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان
136108 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان
131086 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان
135006 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان
141866 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان
137701 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان
197862 پلی وینیل کلراید 57S غدیر
178994 پلی وینیل کلراید 65S غدیر
322525 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر
325836 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان
200749 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان
187691 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان
187691 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان
192719 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله
200749 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله
186697 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله
168153 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان
168153 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان
168153 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان
174417 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان
178884 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان
178884 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان
157471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون
161449 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون
نرخ ارز: 209347  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/60/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
174417 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون
191158 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون
197876 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون
171663 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون
182333 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون
182333 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون
180345 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون
208585 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون
180345 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون
180345 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون
208585 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون
180345 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون
191084 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون
190663 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون
197880 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر
174696 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم
168153 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد
168153 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد
168153 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد
168153 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد
175114 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد
175114 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد
169147 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد
169147 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد
174417 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر
193272 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی
208585 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی
213557 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی
208585 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی
208585 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی
208585 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی
208585 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی
220916 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی
180345 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی
208585 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی
218529 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی
نرخ ارز: 209347  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/60/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی
214552 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی
221513 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی
228473 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی
180345 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی
180345 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی
180345 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی
193073 پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی
188674 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی
190663 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی
190663 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی
208585 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی
213756 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی
218927 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی

پتروشیمیاییپلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پتروشیمی