قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 18 آبان ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 18 آبان ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (دوشنبه 11 آبان ماه 1399) با دلار نیمایی 253،226  ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دوشنبه  18 آبان ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
302330 پلی وینیل کلراید 57S آبادان 1
274845 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 2
302330 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی ابادان 3
233907 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
274164 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI پتروشیمی آریا ساسول 6
264717 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
268942 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
264717 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
210903 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
223605 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 11
211577 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 12
211577 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 13
231580 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 14
314598 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 15
299032 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 16
308791 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 17
296833 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 18
296833 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 19
274845 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 20
302330 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 21
274164 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 22
261109 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 23
261109 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 24
261109 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 25
210885 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 26
212088 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 27
226499 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 28
226499 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G امیرکبیر 29
236532 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
211577 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
236532 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
254993 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
210903 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
233907 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
253982  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
253982  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
253982  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
240678  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
255119  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
255119  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
255119  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
240678  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
249105   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
249105   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
222623   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
222623   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
226231   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
210595   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
210595   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
152389 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
137166 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
230377 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 پتروشیمی ایلام 53
230805 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
210903 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
211577 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
249072    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
249072  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
249072  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
247862  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
236997  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
373531 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 64
366278 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 65
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 66
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 67
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 68
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 69
210903 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 70
288587 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 71
274845 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 72
302330 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 73
233907 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
261975 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
267096 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
267096 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
267096 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
273350 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
274313 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
282732 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
288265 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
267096 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
232935 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
245801 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
232935 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
232935 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
232935 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
232935 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
232935 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
232935 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
255789 پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن جم 92
324334 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
232935 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
232935 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
232935 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
232935 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
232935 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
232935 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
241355 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
267096 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
274313 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
232935 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
210903 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
210903 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
221199 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
211577 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
236532 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
233422 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
221354 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
137166 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
247862 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
247862 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
247862 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
253982 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
253982 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
253982 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
240678 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
228610 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
152389 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
137166 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
114305 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
214984 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
228388 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
233907 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
261975 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
473479 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
473479 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
490319 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
210885 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
212088 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
210885 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
214494 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
200865 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
201540 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
202928 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
205491 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
219066 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
228388 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
247935 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
105169 لاتکس تخت جمشید 150
372514 PBR 1202 تخت جمشید 151
348458 PBR 1220 تخت جمشید 152
355525 S BR 1712 تخت جمشید 153
373531 S BR 1502 تخت جمشید 154
233907 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
233907 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
233907 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
210885 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 پتروشیمی جم 158
212088 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
219305 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
215696 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
206694 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
230377 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
238207 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
212755 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
212755 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
256012 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
221199 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
221199 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
221199 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
211577 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
210903 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
210903 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
207467 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
212279 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
212279 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
198791 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
219066 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
232935 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
245801 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
320004 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
267096 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
267096 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 207
274313 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
267096 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
267096 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
267096 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
267096  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
267096  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
267096 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
267096 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
274313 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
267096 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
243639 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
276596 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
232935 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
232935 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
232935 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
232935 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 223
232935 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 224
232935 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 225
232935 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 226
210885 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 227
210885 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 228
212088 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 229
210885 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 230
254993 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 231
230377 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 232
210903 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 233
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 234
219066 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 235
211577 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 236
348458 پلی بوتادین رابر شازند 237
372514 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 238
152218 آمورف PET N شهید تندگویان 239
153754 آمورف PET S شهید تندگویان 240
161434 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 241
164660 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 242
162049 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 243
165274 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 244
162817 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 245
166042 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 246
165274 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 247
170036 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 248
168961 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 249
173876 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 250
170343 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 251
175258 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 252
163940 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 253
162422 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 254
161663 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 255

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
163181 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S پتروشیمی شهید تند گویان 256
161663 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 257
164851 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 258
170382 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 259
161967 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 260
165306 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 261
166672 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 262
171530 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 263
167431 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 264
172441 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 265
166217 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 266
171074 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 267
179575 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 268
174414 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 269
302330 پلی وینیل کلراید 57S غدیر 270
274845 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
473479 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
478032 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
279387 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
262312 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
262312 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
268942 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
279387 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
261109 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
210885 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
210885 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
210885 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
211577 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
216968 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
216968 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
197588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 307
202399 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 308

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
211577 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
236532 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N پتروشیمی مارون 310
254993 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
210903 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
235341 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
235341 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
232935 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 315
267096 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
232935 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
232935 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
267096 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
232935 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
232935 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
232935 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
232935 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
232935 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
232935 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
232935 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
232935 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
232935 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
232935 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
232935 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
232935 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
232935 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
232935 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
232935 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
232935 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
245926 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
245801 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
261975 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
233907 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
210885 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
210885 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
210885 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
210885 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
219305 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
219305 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
212088 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
212088 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
211577 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
248572 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 349
267096 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 350
273110 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 351
267096 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 352
267096 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 353
267096 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 354
267096 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 355
282011 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 356
232935 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 357
267096 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 358
279124 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 359

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
274313 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R پتروشیمی نوید زرشیمی 360
282732 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T پتروشیمی نوید زرشیمی 361
291152 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U پتروشیمی نوید زرشیمی 362
232935 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R پتروشیمی نوید زرشیمی 363
232935 پلی پروپیلن نساجی ZH550J پتروشیمی نوید زرشیمی 364
232935 پلی پروپیلن نساجی ZH510L پتروشیمی نوید زرشیمی 365
243395 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H پتروشیمی نوید زرشیمی 366
245801 پلی پروپیلن فیلم ZH525J پتروشیمی نوید زرشیمی 367
245801 پلی پروپیلن فیلم ZH520J پتروشیمی نوید زرشیمی 368
267096 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R پتروشیمی نوید زرشیمی 369
273350 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T پتروشیمی نوید زرشیمی 370
279605 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U پتروشیمی نوید زرشیمی 371

پلیمر پلاست مولایی

 تامین کننده انواع مواد پلیمری ومحصولات پتروشیمی