قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 18 آبان ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 18 آبان ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (دوشنبه 11 آبان ماه 1399) با دلار نیمایی 253،226  ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دوشنبه  18 آبان ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
302330پلی وینیل کلراید 57Sآبادان1
274845پلی وینیل کلراید 65Sآبادان2
302330پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی ابادان3
233907پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
261109پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
274164پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIپتروشیمی آریا ساسول6
264717پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
268942پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
264717پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
210903پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
223605پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول11
211577پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول12
211577پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول13
231580پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول14
314598پلی وینیل کلراید 6834Eاروند15
299032پلی وینیل کلراید 7044Eاروند16
308791پلی وینیل کلراید 6644Eاروند17
296833پلی وینیل کلراید 7242Eاروند18
296833پلی وینیل کلراید 7244Eاروند19
274845پلی وینیل کلراید 6532Sاروند20
302330پلی وینیل کلراید 7042Sاروند21
274164پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر22
261109پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر23
261109پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر24
261109پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر25
210885پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر26
212088پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر27
226499پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EXامیرکبیر28
226499پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-Gامیرکبیر29
236532پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
211577پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
236532پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
254993پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
210903پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
233907پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
253982 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
253982 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
253982 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
240678 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
255119 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
255119 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
255119 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
240678 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
249105  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب44
249105  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب45
222623  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب46
222623  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب47
226231  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب48
210595  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب49
210595  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب50
152389پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب51

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
137166پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب52
230377پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366پتروشیمی ایلام53
230805پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام54
210903پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام55
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام56
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام57
211577پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام58
249072   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار59
249072 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار60
249072 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار61
247862 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار62
236997 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار63
373531استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام64
366278استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام65
261109پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام66
261109پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام67
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIپتروشیمی بندر امام68
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام69
210903پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام70
288587پلی وینیل کلراید 6058Sبندر امام71
274845پلی وینیل کلراید 6558Sبندر امام72
302330پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام73
233907پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین74
261975پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین75
267096پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم76
267096پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم77
267096پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم78
273350پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم79
274313پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم80
282732پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم81
288265پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم82
267096پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم83
232935پلی پروپیلن شیمیایی HP 500Jپلی پروپیلن جم84
245801پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم85
232935پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم86
232935پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم87
232935پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم88
232935پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم89
232935پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم90
232935پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم91
255789پلی پروپیلن نساجی HP 564 Sپلی پروپیلن جم92
324334پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم93
232935پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار94
232935پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار95
232935پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار96
232935پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار97
232935پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار98
232935پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار99
241355پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار100
267096پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار101
274313پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار102
232935پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار103

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
210903پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه104
210903پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه105
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه106
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه107
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه108
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه109
221199پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه110
211577پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه111
236532پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه112
233422پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند113
221354پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند114
137166پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند115
247862پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند116
247862پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
247862پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
253982پلی استایرن انبساطی 100تبریز119
253982پلی استایرن انبساطی 200تبریز120
253982پلی استایرن انبساطی 300تبریز121
240678پلی استایرن انبساطی 400تبریز122
228610پلی استایرن انبساطی 500تبریز123
152389پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز124
137166پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز125
114305پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز126
214984پلی استایرن معمولی 1160تبریز127
228388پلی استایرن معمولی 1460تبریز128
233907پلی استایرن معمولی 1540تبریز129
261975پلی استایرن مقاوم 7240تبریز130
473479اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز131
473479اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز132
490319اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز133
210885پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز134
212088پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز135
210885پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز136
214494پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز137
200865پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز138
201540پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز139
202928پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز140
205491پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز141
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز142
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز143
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز144
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز145
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز146
219066پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز147
228388پلی استایرن معمولی FG1460تبریز148
247935پلی استایرن انبساطی WP526تبریز149
105169لاتکستخت جمشید150
372514PBR 1202تخت جمشید151
348458PBR 1220تخت جمشید152
355525S BR 1712تخت جمشید153
373531S BR 1502تخت جمشید154
233907پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس155
233907پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس156

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
233907پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس157
210885پلی اتیلن سبک خطی AA22501پتروشیمی جم158
212088پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
219305پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
215696پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
206694پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
230377پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
238207پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
212755پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
212755پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
256012پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
221199پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
221199پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
221199پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
211577پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
210903پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
210903پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
207467پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
212279پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
212279پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
198791پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
219066پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
232935پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال191
232935پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال192
232935پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال193
232935پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال194
232935پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال195
232935پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال196
232935پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال197
232935پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال198
232935پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال199
232935پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال200
232935پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال201
232935پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال202
232935پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال203
245801پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال204
320004پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال205
267096پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال206

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
267096پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال207
274313پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
267096پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
267096پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
267096پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
267096 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
267096 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
267096پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
267096پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
274313پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
267096پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
243639پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
276596پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
232935پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
232935پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند221
232935پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند222
232935پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند223
232935پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند224
232935پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند225
232935پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند226
210885پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند227
210885پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند228
212088پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند229
210885پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند230
254993پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند231
230377پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند232
210903پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند233
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند234
219066پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند235
211577پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند236
348458پلی بوتادین رابرشازند237
372514پلی بوتادین رابر S1210شازند238
152218آمورف PET Nشهید تندگویان239
153754آمورف PET Sشهید تندگویان240
161434پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان241
164660پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان242
162049پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان243
165274پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان244
162817پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان245
166042پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان246
165274پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان247
170036پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان248
168961پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان249
173876پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان250
170343پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان251
175258پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان252
163940پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان253
162422پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان254
161663پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان255

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
163181پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sپتروشیمی شهید تند گویان256
161663پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان257
164851پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان258
170382پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان259
161967پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان260
165306پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان261
166672پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان262
171530پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان263
167431پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان264
172441پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان265
166217پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان266
171074پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان267
179575پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان268
174414پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان269
302330پلی وینیل کلراید 57Sغدیر270
274845پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
473479اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
478032اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
261109پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
279387پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
261109پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
261109پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
262312پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
262312پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
268942پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله280
261109پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله281
279387پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله282
261109پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله283
261109پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله284
261109پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله285
261109پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله286
261109پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله287
261109پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله288
261109پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله289
210885پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
210885پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
210885پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
211577پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان304
216968پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان305
216968پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان306
197588پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iمارون307
202399پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون308

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
211577پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون309
236532پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nپتروشیمی مارون310
254993پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
210903پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
235341پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
235341پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
232935پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jمارون315
267096پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
232935پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
232935پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
267096پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
232935پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
232935پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
232935پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
232935پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
232935پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
232935پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
232935پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
232935پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
232935پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
232935پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
232935پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
232935پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
232935پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
232935پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون333
232935پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون334
232935پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون335
245926پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون336
245801پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون337
261975پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر338
233907پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم339
210885پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد340
210885پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد341
210885پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد342
210885پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد343
219305پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد344
219305پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد345
212088پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد346
212088پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد347
211577پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر348
248572پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی349
267096پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی350
273110پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی351
267096پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی352
267096پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی353
267096پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی354
267096پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی355
282011پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی356
232935پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی357
267096پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی358
279124پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی359

نرخ ارز: 253226  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 11/80/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
274313پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rپتروشیمی نوید زرشیمی360
282732پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tپتروشیمی نوید زرشیمی361
291152پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uپتروشیمی نوید زرشیمی362
232935پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rپتروشیمی نوید زرشیمی363
232935پلی پروپیلن نساجی ZH550Jپتروشیمی نوید زرشیمی364
232935پلی پروپیلن نساجی ZH510Lپتروشیمی نوید زرشیمی365
243395پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hپتروشیمی نوید زرشیمی366
245801پلی پروپیلن فیلم ZH525Jپتروشیمی نوید زرشیمی367
245801پلی پروپیلن فیلم ZH520Jپتروشیمی نوید زرشیمی368
267096پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rپتروشیمی نوید زرشیمی369
273350پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tپتروشیمی نوید زرشیمی370
279605پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uپتروشیمی نوید زرشیمی371

پلیمر پلاست مولایی

 تامین کننده انواع مواد پلیمری ومحصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *