قیمت مواد پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 16 آذر ماه 1399

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 16 آذر ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی ، امروز (یکشنبه 9 آذر ماه 1399) با دلار نیمایی 258،437  ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه  16 آذر ماه 1399 اعلام شد. قیمت های پایه محصولات پتروشیمی امروز در حالی اعلام شد که کاهش 170 تومانی دلار نیمایی نتوانست مقابل افزایش قیمت های جهانی ایستادگی کند و بیشتر قیمت ها افزایشی شده است.

نرخ ارز: 258437  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 09/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
327394 پلی وینیل کلراید 57S آبادان 1
296214 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 2
327394 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 3
295314 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
302545 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
290633 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
296307 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
290633 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
216695 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
216695 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
228977 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
233738 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
324326 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
308063 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
318148 پلی وینیل کلراید 6644E پتروشیمی اروند 18
305568 پلی وینیل کلراید 7242E پتروشیمی اروند 19
305568 پلی وینیل کلراید 7244E پتروشیمی اروند 20
296214 پلی وینیل کلراید 6532S پتروشیمی اروند 21
327394 پلی وینیل کلراید 7042S پتروشیمی اروند 22
302545 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
286950 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
286950 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
286950 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
218822 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
220049 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
238796 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 29
244786 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
244786 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
264659 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
216695 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
295314 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
350998  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
350998  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
350998  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
332256  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
347463  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
347463  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
347463  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
332256  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
341325   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
341325   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
312889   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
312889   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
316572   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
300614   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
300614   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
210599 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 258437  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 09/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
190273 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
232510 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
238796 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
216695 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
338943    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
338943  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
338943  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
337240  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
323334  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
453921 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 64
445107 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 65
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 66
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 67
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 68
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 69
216695 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 70
311804 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 71
296214 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 72
327394 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 73
295314 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
340284 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
283955 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
283955 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
283955 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
290338 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
291321 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
299914 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
305560 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
283955 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
249092 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
262556 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
249092 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
249092 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
249092 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
249092 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
249092 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
249092 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
346443 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
249092 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
249092 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
249092 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
249092 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
249092 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
249092 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
257685 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
283955 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
291321 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
249092 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 258437  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 09/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
216695 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
216695 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
226522 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
244786 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
322032 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
306899 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
190273 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
337240 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
337240 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
337240 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
350998 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
350998 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
350998 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
332256 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
317122 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
210599 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
190273 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
158561 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
271424 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
288346 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
295314 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
340284 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
561653 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
561653 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
556092 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
218822 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
220049 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
218822 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
222504 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
210972 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
211272 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
213272 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
215694 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
194071 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
205126 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
229937 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
288346 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
342479 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
127803 لاتکس پتروشیمی تخت جمشید 150
444797 PBR 1202 پتروشیمی تخت جمشید 151
420246 PBR 1220 پتروشیمی تخت جمشید 152
436956 S BR 1712 پتروشیمی تخت جمشید 153
453921 S BR 1502 پتروشیمی تخت جمشید 154
295314 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
295314 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 258437  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 09/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
295314 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
218822 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
220049 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
227415 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
223732 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
216921 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
232510 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
246535 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
220404 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
220404 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
265641 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
226522 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
226522 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
226522 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
216695 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
216695 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
217905 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
222815 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
222815 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
208077 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
229937 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1101P پتروشیمی رجال 191
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 192
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 193
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN پتروشیمی رجال 194
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 195
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 196
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 197
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 198
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1102H پتروشیمی رجال 199
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1102L پتروشیمی رجال 200
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 201
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 202
249092 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 203
262556 پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 204
342023 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پتروشیمی رجال 205
283955 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 206

نرخ ارز: 258437  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 09/90/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
283955 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
291321 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
283955 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
283955 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
283955 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
283955  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
283955  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
283955 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
283955 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
291321 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
283955 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
260127 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
293763 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
249092 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
249092 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
249092 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
272416 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
249092 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
249092 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
249092 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
249092 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
218822 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
218822 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
220049 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
218822 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
264659 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
232510 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
216695 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
229937 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
420246 پلی بوتادین رابر شازند 238
444797 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
164779 آمورف PET N شهید تندگویان 240
166441 آمورف PET S شهید تندگویان 241
172261 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
175753 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
172926 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
176418 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
173758 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
177249 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
176418 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
181572 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
180409 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
185729 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
181905 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
187226 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
164662 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
163137 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
162375 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 258437  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 09/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
163900 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
162375 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
165577 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
171298 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
162680 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
166034 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
167406 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
172285 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
168169 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
173200 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
166949 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
171828 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
180366 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
175182 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
327394 پلی وینیل کلراید 57S غدیر 271
296214 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
561653 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
567214 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 274
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
308783 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
288178 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
288178 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
296307 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
308783 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
286950 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
218822 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
218822 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
218822 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
221887 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
221887 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
206849 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 308
211760 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 309

نرخ ارز: 258437  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 09/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
244786 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 311
264659 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 312
216695 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 313
251547 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 314
251547 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 315
249092 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 316
283955 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 317
249092 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 318
249092 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 319
283955 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 320
249092 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 321
249092 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 322
249092 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 323
249092 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 324
249092 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 325
249092 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 326
249092 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 327
249092 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 328
249092 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 329
249092 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 330
249092 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 331
249092 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 332
249092 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 333
249092 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
249092 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
249092 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
262350 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
262556 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
340284 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
295314 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
218822 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
218822 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
218822 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
218822 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
227415 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
227415 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
220049 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
220049 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 349
216701 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
265050 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA پتروشیمی نوید زرشیمی 351
283955 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C پتروشیمی نوید زرشیمی 352
290093 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C پتروشیمی نوید زرشیمی 353
283955 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L پتروشیمی نوید زرشیمی 354
283955 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L پتروشیمی نوید زرشیمی 355
283955 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L پتروشیمی نوید زرشیمی 356
283955 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L پتروشیمی نوید زرشیمی 357
299177 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L پتروشیمی نوید زرشیمی 358
249092 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M پتروشیمی نوید زرشیمی 359
283955 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C پتروشیمی نوید زرشیمی 360
296231 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C پتروشیمی نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 258437  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 09/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
291321 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
299914 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
308507 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
249092 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
249092 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
249092 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
260101 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
262556 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
262556 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
283955 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
290338 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
296722 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی