قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 23 آذر ماه 1399

پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 23 آذر ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 16 آذر ماه 1399)، با دلار نیمایی 256,297 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 23 آذر ماه 1399 اعلام شد.

سی و ششمین قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 16 آذر 1399) در حالی اعلام شد که قیمت‌های جهانی کاهش 214 تومانی دلار نیمایی را بی اثر کرد و قیمت‌های این هفته، از نظر میانگین رشد، رتبه بیست و دومین افزایش را به نام خود ثبت کرد.

نرخ ارز: 256296.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
337466 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان  1
305326 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
337466 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
294760 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
302521 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
290817 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
296378 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
290817 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
219480 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
219480 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
228920 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
239188 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
333813 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
317539 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
327590 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
314968 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
314968 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
305326 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
337466 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
302521 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
287164 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
287164 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
287164 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
221110 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
222328 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
239270 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 29
245436 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
245436 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
266253 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
219480 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
294760 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
349737  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
349737  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
349737  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
331418  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
346474  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
346474  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
346474  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
331418  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
340387   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
340387   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
312260   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
312260   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
315913   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
300086   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
300086   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
209842 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 256296.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
189933 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
237970 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
239270 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
219480 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
338147    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
338147  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
338147  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
336482  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
322837  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
456431 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 64
447568 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 65
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 66
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 67
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 68
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 69
219480 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 70
321396 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 71
305326 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 72
337466 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 73
294760 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
346250 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
309450 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
309450 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
309450 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
315780 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
316754 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
325276 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
330876 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
309450 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
274875 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
289047 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
274875 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
274875 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
274875 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
274875 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
274875 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
274875 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
381397 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
274875 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
274875 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
274875 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
274875 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
274875 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
274875 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
283397 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
309450 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
316754 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
274875 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 256296.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
219480 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
219480 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
226485 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
245436 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
321425 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
306563 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
189933 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
336482 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
336482 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
336482 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
349737 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
349737 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
349737 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
331418 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
316555 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
209842 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
189933 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
158278 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
270366 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
287645 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
294760 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
346250 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
564683 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
564683 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
542964 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
221110 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
222328 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
221110 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
224762 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
210938 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
211244 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
213214 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
215620 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
194235 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
205174 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
229735 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
287645 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
341410 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
128510 لاتکس پتروشیمی تخت جمشید  150
441113 PBR 1202 پتروشیمی تخت جمشید 151
416765 PBR 1220 پتروشیمی تخت جمشید 152
439728 S BR 1712 پتروشیمی تخت جمشید 153
456431 S BR 1502 پتروشیمی تخت جمشید 154
294760 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
294760 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 256296.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/90/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
294760 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
221110 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
222328 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
229632 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
225980 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
216838 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
237970 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
247234 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
221076 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
221076 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
267227 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
226485 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
226485 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
226485 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
219480 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
219480 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
217808 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
222678 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
222678 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
208086 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
229735 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1101P پتروشیمی رجال  191
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 192
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 193
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN پتروشیمی رجال 194
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 195
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 196
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 197
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 198
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1102H پتروشیمی رجال 199
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1102L پتروشیمی رجال 200
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 201
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 202
274875 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 203
289047 پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 204
377015 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پتروشیمی رجال 205
309450 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 206

نرخ ارز: 256296.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/90/99

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
309450 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
316754 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
309450 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
309450 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
309450 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
309450  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
309450  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
309450 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
309450 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
316754 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
309450 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
286092 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
319449 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
274875 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
274875 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
274875 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
299710 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
274875 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
274875 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
274875 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
274875 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
221110 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
221110 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
222328 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
221110 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
266253 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
237970 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
219480 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
229735 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
416765 پلی بوتادین رابر شازند 238
441113 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
168541 آمورف PET N شهید تندگویان 240
170242 آمورف PET S شهید تندگویان 241
176195 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
179766 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
176875 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
180446 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
177725 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
181297 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
180446 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
185719 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
184528 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
189970 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
186059 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
191501 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
165928 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
164392 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
163623 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 256296.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/90/99

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
165160 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S پتروشیمی شهید تندگویان 257
163623 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N پتروشیمی شهید تندگویان 258
166850 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S پتروشیمی شهید تندگویان 259
172614 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S پتروشیمی شهید تندگویان 260
163931 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N پتروشیمی شهید تندگویان 261
167311 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S پتروشیمی شهید تندگویان 262
168693 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N پتروشیمی شهید تندگویان 263
173610 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S پتروشیمی شهید تندگویان 264
169462 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N پتروشیمی شهید تندگویان 265
174532 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S پتروشیمی شهید تندگویان 266
168232 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N پتروشیمی شهید تندگویان 267
173149 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S پتروشیمی شهید تندگویان 268
181752 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S پتروشیمی شهید تندگویان 269
176529 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N پتروشیمی شهید تندگویان  270
337466 پلی وینیل کلراید 57S غدیر 271
305326 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
564683 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
570112 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 274
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
308663 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
288382 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
288382 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
296378 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
308663 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
287164 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
221110 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
221110 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
221110 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
221893 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
221893 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
206868 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 308
211738 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 309

نرخ ارز: 256296.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/90/99

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
245436 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 311
266253 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 312
219480 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 313
277310 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 314
277310 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 315
274875 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 316
309450 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 317
274875 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 318
274875 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 319
309450 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 320
274875 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 321
274875 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 322
274875 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 323
274875 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 324
274875 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 325
274875 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 326
274875 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 327
274875 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 328
274875 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 329
274875 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 330
274875 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 331
274875 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 332
274875 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 333
274875 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
274875 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
274875 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
288023 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
289047 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
346250 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
294760 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
221110 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
221110 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
221110 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
221110 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
229632 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
229632 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
222328 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
222328 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر  349
216745 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
290702 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 351
309450 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 352
315537 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 353
309450 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 354
309450 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 355
309450 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 356
309450 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 357
324545 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 358
274875 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 359
309450 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 360
321624 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 256296.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 16/90/99

قیمت )ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
316754 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
325276 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
333798 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
274875 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
274875 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
274875 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
286612 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
289047 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
289047 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
309450 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
315780 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
322111 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی