قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 2 آذر ماه 1399

پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 2 آذر ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 25 آبان ماه 1399) با دلار نیمایی 261،273  ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه  2 آذر ماه 1399 اعلام شد. قیمت های پایه محصولات پتروشیمی امروز در حالی اعلام شد که میانگین ماهانه دلار نیمایی 223 تومان یعنی 0.86 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت.

نرخ ارز: 261272.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 25/80/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
319668 پلی وینیل کلراید 57S آبادان 1
290069 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 2
319668 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 3
263541 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
287459 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
277227 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
281877 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
277227 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
220259 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
230358 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 11
217947 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 12
217947 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 13
237635 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 14
338247 پلی وینیل کلراید 6834E پتروشیمی اروند 15
322036 پلی وینیل کلراید 7044E پتروشیمی اروند 16
332156 پلی وینیل کلراید 6644E پتروشیمی اروند 17
319668 پلی وینیل کلراید 7242E پتروشیمی اروند 18
319668 پلی وینیل کلراید 7244E پتروشیمی اروند 19
290069 پلی وینیل کلراید 6532S پتروشیمی اروند 20
319668 پلی وینیل کلراید 7042S پتروشیمی اروند 21
287459 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 22
273504 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 23
273504 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 24
273504 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 25
218808 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 26
220049 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 27
236904 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 28
236904 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G امیرکبیر 29
242783 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
217947 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
242783 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
268177 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
220259 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
263541 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
310110  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
310110  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
310110  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
293550  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
308707  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
308707  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
308707  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
293550  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
302502   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
302502   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
274406   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
274406   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
278129   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
261996   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
261996   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
186066 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51
نرخ ارز: 261272.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 25/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
167732 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
236394 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
236904 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
220259 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
217947 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
301180    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
301180  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
301180  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
299675  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
286920  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
414161 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 64
406119 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 65
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 66
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 67
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 68
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 69
220259 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 70
304869 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 71
290069 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 72
319668 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 73
263541 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
288853 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
284760 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
284760 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
284760 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
291214 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
292207 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
300894 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
306603 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
284760 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
249515 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
263059 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
249515 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
249515 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
249515 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
249515 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
249515 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
249515 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
273095 پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن جم 92
347106 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
249515 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
249515 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
249515 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
249515 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
249515 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
249515 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
258202 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
284760 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
292207 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
249515 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103
نرخ ارز: 261272.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 25/80/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
220259 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
220259 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
227876 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
217947 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
242783 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
284518 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
270522 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
167732 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
299675 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
299675 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
299675 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
310110 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
310110 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
310110 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
293550 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
279554 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
186066 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
167732 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
139777 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
242221 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
257322 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
263541 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
288853 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
535461 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
535461 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
524962 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
218808 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
220049 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
218808 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
222531 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
207958 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
208562 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
210133 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
212732 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
192681 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
203104 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
226829 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
257322 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
302583 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
116609 لاتکس تخت جمشید 150
401287 PBR 1202 تخت جمشید 151
376466 PBR 1220 تخت جمشید 152
396141 S BR 1712 تخت جمشید 153
414161 S BR 1502 تخت جمشید 154
263541 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
263541 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 261272.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 25/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
263541 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
218808 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
220049 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
227495 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
223772 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
213973 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
236394 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
244502 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
218275 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
218275 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
269170 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
227876 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
227876 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
227876 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
217947 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
220259 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
220259 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
214816 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
219780 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
219780 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
205634 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
226829 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
249515 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
263059 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
342638 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
284760 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 261272.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 25/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
284760 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 207
292207 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
284760 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
284760 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
284760 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
284760  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
284760  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
284760 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
284760 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
292207 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
284760 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
260648 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
294653 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
249515 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
249515 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
249515 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
249515 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 223
249515 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 224
249515 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 225
249515 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 226
218808 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 227
218808 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 228
220049 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 229
218808 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 230
268177 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 231
236394 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 232
220259 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 233
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 234
226829 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 235
217947 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 236
376466 پلی بوتادین رابر شازند 237
401287 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 238
159822 آمورف PET N پتروشیمی شهید تندگویان 239
161435 آمورف PET S پتروشیمی شهید تندگویان 240
167080 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N پتروشیمی شهید تندگویان 241
170466 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S پتروشیمی شهید تندگویان 242
167725 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N پتروشیمی شهید تندگویان 243
171111 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S پتروشیمی شهید تندگویان 244
168531 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N پتروشیمی شهید تندگویان 245
171918 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S پتروشیمی شهید تندگویان 246
171111 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N پتروشیمی شهید تندگویان 247
176111 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S پتروشیمی شهید تندگویان 248
174982 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N پتروشیمی شهید تندگویان 249
180143 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S پتروشیمی شهید تندگویان 250
176433 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N پتروشیمی شهید تندگویان 251
181594 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S پتروشیمی شهید تندگویان 252
161107 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N پتروشیمی شهید تندگویان 253
159616 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S پتروشیمی شهید تندگویان 254
158870 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N پتروشیمی شهید تندگویان 255
نرخ ارز: 261272.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 25/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
160362 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S پتروشیمی شهید تندگویان 256
158870 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N پتروشیمی شهید تندگویان 257
162002 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S پتروشیمی شهید تندگویان 258
167600 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S پتروشیمی شهید تندگویان 259
159168 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N پتروشیمی شهید تندگویان 260
162450 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S پتروشیمی شهید تندگویان 261
163793 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N پتروشیمی شهید تندگویان 262
168566 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S پتروشیمی شهید تندگویان 263
164538 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N پتروشیمی شهید تندگویان 264
169461 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S پتروشیمی شهید تندگویان 265
163345 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N پتروشیمی شهید تندگویان 266
168119 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S پتروشیمی شهید تندگویان 267
176472 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S پتروشیمی شهید تندگویان 268
171400 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N پتروشیمی شهید تندگویان 269
319668 پلی وینیل کلراید 57S غدیر 270
290069 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
535461 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
540711 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
293040 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
274745 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
274745 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
281877 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
293040 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
273504 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
218808 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
218808 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
218808 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
217947 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
223428 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
223428 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
204393 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 307
209357 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 308
نرخ ارز: 261272.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 25/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
217947 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پتروشیمی مارون 309
242783 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N پتروشیمی مارون 310
268177 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black پتروشیمی مارون 311
220259 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پتروشیمی مارون 312
251997 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 313
251997 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF پتروشیمی مارون 314
249515 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J پتروشیمی مارون 315
284760 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 316
249515 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE پتروشیمی مارون 317
249515 پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 318
284760 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G پتروشیمی مارون 319
249515 پلی پروپیلن نساجی X30G پتروشیمی مارون 320
249515 پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 321
249515 پلی پروپیلن نساجی C30G پتروشیمی مارون 322
249515 پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 323
249515 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 324
249515 پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 325
249515 پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 326
249515 پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 327
249515 پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 328
249515 پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 329
249515 پلی پروپیلن نساجی V79G پتروشیمی مارون 330
249515 پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 331
249515 پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 332
249515 پلی پروپیلن نساجی HP 552R پتروشیمی مارون 333
249515 پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 334
249515 پلی پروپیلن نساجی HP501D پتروشیمی مارون 335
262918 پلی پروپیلن نساجی HP562S پتروشیمی مارون 336
263059 پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 337
288853 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
263541 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
218808 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
218808 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
218808 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
218808 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
227495 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
227495 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
220049 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
220049 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
217947 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
265648 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 349
284760 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 350
290966 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 351
284760 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 352
284760 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 353
284760 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 354
284760 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 355
300149 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 356
249515 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 357
284760 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 358
297171 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 359

نرخ ارز: 261272.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 25/80/99
)قیمت (ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
292207 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 360
300894 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 361
309581 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 362
249515 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 363
249515 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 364
249515 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 365
260577 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 366
263059 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 367
263059 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 368
284760 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 369
291214 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 370
297667 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 371

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی