قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 25 آبان ماه 1399

پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 25 آبان ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 18 آبان ماه 1399) با دلار نیمایی 259،037  ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دوشنبه  25 آبان ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 259036.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 18/80/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
309267 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
281152 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
309267 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
253948 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
286657 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
276698 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
281197 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
276698 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
220233 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
230335 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 11
218031 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 12
218031 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 13
238093 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 14
321817 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 15
305893 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 16
315877 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 17
303644 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 18
303644 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 19
281152 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 20
309267 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 21
286657 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 22
273006 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 23
273006 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 24
273006 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 25
218800 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 26
220030 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 27
233649 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 28
233649 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G امیرکبیر 29
243999 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
218031 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
243999 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
268774 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
220233 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
253948 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
299860  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
299860  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
299860  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
284153  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
299116  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
299116  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
299116  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
284153  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
292964   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
292964   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
265302   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
265302   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
268993   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
252998   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
252998   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
179916 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51
نرخ ارز: 259036.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 18/80/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
162399 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
236863 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
238090 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
220233 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
218031 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
291976    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
291976  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
291976  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
290548  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
278290  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
391607 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 64
384003 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 65
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 66
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 67
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 68
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 69
220233 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 70
295209 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 71
281152 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 72
309267 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 73
253948 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
295548 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
281006 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
281006 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
281006 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
287404 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
288388 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
297001 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
302661 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
281006 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
246062 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
259451 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
246062 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
246062 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
246062 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
246062 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
246062 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
246062 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
269440 پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن جم 92
342345 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
246062 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
246062 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
246062 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
246062 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
246062 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
246062 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
254675 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
281006 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
288388 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
246062 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103
نرخ ارز: 259036.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 18/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
220233 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
220233 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
227874 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
218031 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
243999 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
275586 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
262097 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
162399 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
290548 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
290548 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
290548 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
299860 پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 119
299860 پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 120
299860 پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 121
284153 پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 122
270664 پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 123
179916 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پتروشیمی تبریز 124
162399 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پتروشیمی تبریز 125
135332 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine پتروشیمی تبریز 126
233404 پلی استایرن معمولی 1160 پتروشیمی تبریز 127
247956 پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 128
231121 پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 129
260082 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 130
507377 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 131
507377 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 پتروشیمی تبریز 132
487863 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
218800 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
220030 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
218800 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
222491 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
207841 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
208486 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
209975 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
212574 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
192968 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
203188 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
226505 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
247956 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
292721 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
110258 لاتکس تخت جمشید 150
393366 PBR 1202 تخت جمشید 151
368758 PBR 1220 تخت جمشید 152
373372 S BR 1712 تخت جمشید 153
391607 S BR 1502 تخت جمشید 154
253948 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
253948 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156
نرخ ارز: 259036.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 18/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
253948 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
218800 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
220030 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
227413 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
223722 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
213804 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
236863 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
245726 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
219637 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
219637 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
269758 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
227874 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
227874 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
227874 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
218031 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
220233 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
220233 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
214618 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
219540 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
219540 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
205628 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
226505 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
246062 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
259451 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
337916 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
281006 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 259036.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 18/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
160312 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 256
158821 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 257
161952 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 258
167548 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 259
159119 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 260
162400 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 261
163742 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 262
168514 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 263
164487 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 264
169409 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 265
163294 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 266
168066 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 267
176418 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 268
171347 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 269
309267 پلی وینیل کلراید 57S غدیر 270
281152 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
507377 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
512256 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
292117 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
274237 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
274237 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
281197 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
292117 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
273006 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
218800 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
218800 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
218800 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
218031 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
223514 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
223514 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
204398 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 307
209320 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 308
نرخ ارز: 259036.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 18/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
218031 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پتروشیمی مارون 309
243999 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N پتروشیمی مارون 310
268774 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black پتروشیمی مارون 311
220233 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پتروشیمی مارون 312
248522 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 313
248522 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF پتروشیمی مارون 314
246062 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J پتروشیمی مارون 315
281006 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 316
246062 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE پتروشیمی مارون 317
246062 پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 318
281006 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G پتروشیمی مارون 319
246062 پلی پروپیلن نساجی X30G پتروشیمی مارون 320
246062 پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 321
246062 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
246062 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
246062 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
246062 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
246062 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
246062 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
246062 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
246062 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
246062 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
246062 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
246062 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
246062 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
246062 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
246062 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
259350 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
259451 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
295548 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
253948 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
218800 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
218800 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
218800 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
218800 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
227413 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
227413 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
220030 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
220030 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
218031 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
262057 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 349
281006 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 350
287158 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 351
281006 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 352
281006 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 353
281006 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 354
281006 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 355
296263 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 356
246062 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 357
281006 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 358
293310 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 359
نرخ ارز: 259036.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 18/80/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
288388 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 360
297001 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 361
305614 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 362
246062 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 363
246062 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 364
246062 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 365
256990 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 366
259451 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 367
259451 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 368
281006 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 369
287404 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 370
293802 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 371

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری ومحصولات پتروشیمی