قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 آذر ماه 1399

پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 9 آذر ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی ، امروز (یکشنبه 2 آذر ماه 1399) با دلار نیمایی 260،145  ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه  9 آذر ماه 1399 اعلام شد. قیمت های پایه محصولات پتروشیمی امروز در حالی اعلام شد که میانگین ماهانه دلار نیمایی 112 تومان کاهش نسبت به هفته قبل ، 26 هزار و 14 تومان بود.

نرخ ارز: 260145  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
318289 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
288818 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 2
318289 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 3
294846 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
287520 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
276851 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
281770 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
276851 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
216765 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
216765 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
228238 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
237722 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
307316 پلی وینیل کلراید 6834E پتروشیمی اروند 16
291175 پلی وینیل کلراید 7044E پتروشیمی اروند 17
301251 پلی وینیل کلراید 6644E پتروشیمی اروند 18
288818 پلی وینیل کلراید 7242E پتروشیمی اروند 19
288818 پلی وینیل کلراید 7244E پتروشیمی اروند 20
288818 پلی وینیل کلراید 6532S پتروشیمی اروند 21
318289 پلی وینیل کلراید 7042S پتروشیمی اروند 22
287520 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
273144 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
273144 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
273144 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
216700 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
217935 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
237726 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 29
243625 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
243625 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
267267 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
216765 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
294846 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
354591  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
354591  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
354591  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
335656  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
350970  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
350970  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
350970  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
335656  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
344792   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
344792   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
316150   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
316150   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
319857   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
303793   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
303793   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
212754 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 260145  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
192231 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
236486 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
237726 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
216765 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
342364    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
342364  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
342364  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
340642  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
326607  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
441011 استایرن بوتادین رابر روشن 1502  پتروشیمی بندر امام 64
432448 استایرن بوتادین رابر تیره 1500  پتروشیمی بندر امام 65
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 0075  پتروشیمی بندر امام 66
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 0200  پتروشیمی بندر امام 67
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI  پتروشیمی بندر امام 68
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA  پتروشیمی بندر امام 69
216765 پلی اتیلن سنگین بادی 0035  پتروشیمی بندر امام 70
303553 پلی وینیل کلراید 6058S  پتروشیمی بندر امام 71
288818 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 72
318289 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام  73
294846 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
314606 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
283532 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
283532 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
283532 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
289957 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
290946 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
299595 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
305280 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
283532 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
248438 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
261923 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
248438 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
248438 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
248438 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
248438 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
248438 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
248438 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
345608 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
248438 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
248438 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
248438 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
248438 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
248438 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
248438 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
257088 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
283532 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
290946 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
248438 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 260145  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
216765 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
216765 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
225767 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
243625 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
325328 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
310058 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
192231 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
340642 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
340642 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
340642 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
354591 پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 119
354591 پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 120
354591 پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 121
335656 پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 122
320386 پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 123
212754 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پتروشیمی تبریز 124
192231 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پتروشیمی تبریز 125
160193 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine پتروشیمی تبریز 126
270994 پلی استایرن معمولی 1160 پتروشیمی تبریز 127
287889 پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 128
294846 پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 129
314606 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 130
562245 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 131
562245 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 پتروشیمی تبریز 132
556678 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 پتروشیمی تبریز 133
216700 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 پتروشیمی تبریز 134
217935 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 پتروشیمی تبریز 135
216700 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 پتروشیمی تبریز 136
220407 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 پتروشیمی تبریز 137
210993 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 پتروشیمی تبریز 138
211389 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 پتروشیمی تبریز 139
213261 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 پتروشیمی تبریز 140
215746 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 پتروشیمی تبریز 141
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 پتروشیمی تبریز 142
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 پتروشیمی تبریز 143
194551 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 پتروشیمی تبریز 144
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 پتروشیمی تبریز 145
205441 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 پتروشیمی تبریز 146
229987 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 پتروشیمی تبریز 147
287889 پلی استایرن معمولی FG1460 پتروشیمی تبریز 148
345984 پلی استایرن انبساطی WP526 پتروشیمی تبریز 149
124168 لاتکس تخت جمشید 150
427291 PBR 1202 تخت جمشید 151
402578 PBR 1220 تخت جمشید 152
423625 S BR 1712 تخت جمشید 153
441011 S BR 1502 تخت جمشید 154
294846 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
294846 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156
نرخ ارز: 260145  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
294846 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
216700 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
217935 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
225349 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
221642 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
216981 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
236486 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
245350 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
219186 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
219186 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
268256 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
225767 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
225767 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
225767 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
216765 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
216765 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
217924 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
222867 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
222867 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
208269 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
229987 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1101P پتروشیمی رجال  191
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 192
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 193
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN پتروشیمی رجال 194
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 195
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 196
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 197
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 198
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1102H پتروشیمی رجال 199
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1102L پتروشیمی رجال 200
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 201
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 202
248438 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 203
261923 پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 204
341159 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پتروشیمی رجال 205
283532 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال

نرخ ارز: 260145  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
283532 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
290946 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
283532 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
283532 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
283532 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
283532  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
283532  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
283532 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
283532 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
290946 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
283532 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
259523 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
293381 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
248438 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
248438 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
248438 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
271916 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
248438 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
248438 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
248438 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
248438 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
216700 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
216700 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
217935 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
216700 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
267267 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
236486 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
216765 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
229987 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
402578 پلی بوتادین رابر شازند 238
427291 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
160969 آمورف PET N شهید تندگویان 240
162594 آمورف PET S شهید تندگویان 241
168279 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
171690 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
168929 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
172340 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
169741 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
173152 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
172340 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
177375 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
176238 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
181436 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
177700 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
182898 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
161747 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
160249 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
159500 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 260145  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
160998 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
159500 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
162645 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
168265 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
159800 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
163095 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
164442 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
169235 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
165191 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
170134 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
163993 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
168786 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
177173 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
172081 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
318289 پلی وینیل کلراید 57S غدیر 271
288818 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
562245 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 273
567811 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 274
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
293270 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
274380 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
274380 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
281770 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
293270 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
273144 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
216700 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
216700 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
216700 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
221222 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
221222 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
207033 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 308
211976 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 309
نرخ ارز: 260145  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پتروشیمی مارون 310
243625 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N پتروشیمی مارون 311
267267 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black پتروشیمی مارون 312
216765 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پتروشیمی مارون 313
250909 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 314
250909 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF پتروشیمی مارون 315
248438 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J پتروشیمی مارون 316
283532 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 317
248438 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE پتروشیمی مارون 318
248438 پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 319
283532 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G پتروشیمی مارون 320
248438 پلی پروپیلن نساجی X30G پتروشیمی مارون 321
248438 پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 322
248438 پلی پروپیلن نساجی C30G پتروشیمی مارون 323
248438 پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 324
248438 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 325
248438 پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 326
248438 پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 327
248438 پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 328
248438 پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 329
248438 پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 330
248438 پلی پروپیلن نساجی V79G پتروشیمی مارون 331
248438 پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 332
248438 پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 333
248438 پلی پروپیلن نساجی HP 552R پتروشیمی مارون 334
248438 پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 335
248438 پلی پروپیلن نساجی HP501D پتروشیمی مارون 336
261783 پلی پروپیلن نساجی HP562S پتروشیمی مارون 337
261923 پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 338
314606 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
294846 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
216700 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
216700 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
216700 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
216700 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
225349 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
225349 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
217935 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
217935 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 349
215881 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
264502 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 351
283532 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 352
289710 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 353
283532 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 354
283532 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 355
283532 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 356
283532 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 357
298854 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 358
248438 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 359
283532 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 360
295888 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 361
نرخ ارز: 260145  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
290946 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
299595 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
308245 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
248438 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
248438 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
248438 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
259452 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
261923 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
261923 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
283532 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
289957 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
296383 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمیایی