قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 9 آذر ماه 1399

پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 9 آذر ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی ، امروز (یکشنبه 2 آذر ماه 1399) با دلار نیمایی 260،145  ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه  9 آذر ماه 1399 اعلام شد. قیمت های پایه محصولات پتروشیمی امروز در حالی اعلام شد که میانگین ماهانه دلار نیمایی 112 تومان کاهش نسبت به هفته قبل ، 26 هزار و 14 تومان بود.

نرخ ارز: 260145  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
318289پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان1
288818پلی وینیل کلراید 65Sآبادان2
318289پلی وینیل کلراید 70Sآبادان3
294846پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
273144پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
287520پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
276851پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
281770پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
276851پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
216765پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
216765پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
228238پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
215881پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
215881پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
237722پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
307316پلی وینیل کلراید 6834Eپتروشیمی اروند16
291175پلی وینیل کلراید 7044Eپتروشیمی اروند17
301251پلی وینیل کلراید 6644Eپتروشیمی اروند18
288818پلی وینیل کلراید 7242Eپتروشیمی اروند19
288818پلی وینیل کلراید 7244Eپتروشیمی اروند20
288818پلی وینیل کلراید 6532Sپتروشیمی اروند21
318289پلی وینیل کلراید 7042Sپتروشیمی اروند22
287520پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
273144پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
273144پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
273144پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
216700پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
217935پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
237726پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EXامیرکبیر29
243625پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
215881پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
243625پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
267267پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
216765پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
294846پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
354591 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
354591 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
354591 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
335656 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
350970 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
350970 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
350970 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
335656 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
344792  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب44
344792  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب45
316150  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب46
316150  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب47
319857  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب48
303793  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب49
303793  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب50
212754پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب51

نرخ ارز: 260145  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
192231پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب52
236486پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام53
237726پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام54
216765پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام55
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام56
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام57
215881پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام58
342364   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار59
342364 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار60
342364 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار61
340642 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار62
326607 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار63
441011استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام64
432448استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام65
273144پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام66
273144پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام67
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام68
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام69
216765پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام70
303553پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام71
288818پلی وینیل کلراید 6558Sپتروشیمی بندر امام72
318289پلی وینیل کلراید 7054Sپتروشیمی بندر امام 73
294846پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین74
314606پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین75
283532پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم76
283532پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم77
283532پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم78
289957پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم79
290946پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم80
299595پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم81
305280پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم82
283532پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم83
248438پلی پروپیلن شیمیایی HP 500Jپلی پروپیلن جم84
261923پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم85
248438پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم86
248438پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم87
248438پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم88
248438پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم89
248438پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم90
248438پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم91
345608پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم93
248438پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار94
248438پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار95
248438پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار96
248438پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار97
248438پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار98
248438پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار99
257088پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار100
283532پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار101
290946پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار102
248438پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار103

نرخ ارز: 260145  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
216765پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه104
216765پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه105
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه106
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه107
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه108
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه109
225767پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه110
215881پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه111
243625پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه112
325328پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند113
310058پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند114
192231پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند115
340642پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند116
340642پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
340642پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
354591پلی استایرن انبساطی 100پتروشیمی تبریز119
354591پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریز120
354591پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریز121
335656پلی استایرن انبساطی 400پتروشیمی تبریز122
320386پلی استایرن انبساطی 500پتروشیمی تبریز123
212754پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپتروشیمی تبریز124
192231پلی استایرن انبساطی EPS Fineپتروشیمی تبریز125
160193پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineپتروشیمی تبریز126
270994پلی استایرن معمولی 1160پتروشیمی تبریز127
287889پلی استایرن معمولی 1460پتروشیمی تبریز128
294846پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریز129
314606پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریز130
562245اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریز131
562245اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157پتروشیمی تبریز132
556678اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157پتروشیمی تبریز133
216700پلی اتیلن سبک خطی AA0209پتروشیمی تبریز134
217935پلی اتیلن سبک خطی KJ0209پتروشیمی تبریز135
216700پلی اتیلن سبک خطی AA0220پتروشیمی تبریز136
220407پلی اتیلن سبک خطی KJ0220پتروشیمی تبریز137
210993پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440پتروشیمی تبریز138
211389پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440پتروشیمی تبریز139
213261پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030پتروشیمی تبریز140
215746پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030پتروشیمی تبریز141
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218پتروشیمی تبریز142
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218پتروشیمی تبریز143
194551پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040پتروشیمی تبریز144
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070پتروشیمی تبریز145
205441پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070پتروشیمی تبریز146
229987پلی اتیلن سنگین دورانی 3840پتروشیمی تبریز147
287889پلی استایرن معمولی FG1460پتروشیمی تبریز148
345984پلی استایرن انبساطی WP526پتروشیمی تبریز149
124168لاتکستخت جمشید150
427291PBR 1202تخت جمشید151
402578PBR 1220تخت جمشید152
423625S BR 1712تخت جمشید153
441011S BR 1502تخت جمشید154
294846پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس155
294846پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس156
نرخ ارز: 260145  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
294846پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس157
216700پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
217935پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
225349پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
221642پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
216981پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
236486پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
245350پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
219186پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
219186پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
268256پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
225767پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
225767پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
225767پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
215881پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
216765پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
216765پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
217924پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
222867پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
222867پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
208269پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
229987پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
248438پلی پروپیلن نساجی RG1101Pپتروشیمی رجال 191
248438پلی پروپیلن نساجی RG1101Sپتروشیمی رجال192
248438پلی پروپیلن نساجی RG1101SLپتروشیمی رجال193
248438پلی پروپیلن نساجی RG1101XNپتروشیمی رجال194
248438پلی پروپیلن نساجی RG1101Nپتروشیمی رجال195
248438پلی پروپیلن نساجی RG1101XPپتروشیمی رجال196
248438پلی پروپیلن نساجی RG1101XSپتروشیمی رجال197
248438پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRپتروشیمی رجال198
248438پلی پروپیلن نساجی RG1102Hپتروشیمی رجال199
248438پلی پروپیلن نساجی RG1102Lپتروشیمی رجال200
248438پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال201
248438پلی پروپیلن نساجی RG1102Mپتروشیمی رجال202
248438پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال203
261923پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال204
341159پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lپتروشیمی رجال205
283532پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hپتروشیمی رجال

نرخ ارز: 260145  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
283532پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال207
290946پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
283532پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
283532پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
283532پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
283532 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
283532 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
283532پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
283532پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
290946پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
283532پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
259523پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
293381پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
248438پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
248438پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند221
248438پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند222
271916پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند223
248438پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
248438پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
248438پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
248438پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
216700پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
216700پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
217935پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
216700پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
267267پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
236486پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
216765پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
229987پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
215881پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
402578پلی بوتادین رابرشازند238
427291پلی بوتادین رابر S1210شازند239
160969آمورف PET Nشهید تندگویان240
162594آمورف PET Sشهید تندگویان241
168279پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
171690پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
168929پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
172340پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
169741پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
173152پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
172340پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
177375پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
176238پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
181436پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
177700پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
182898پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
161747پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
160249پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
159500پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 260145  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
160998پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
159500پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
162645پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
168265پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
159800پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
163095پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
164442پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
169235پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
165191پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
170134پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
163993پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
168786پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
177173پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
172081پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
318289پلی وینیل کلراید 57Sغدیر271
288818پلی وینیل کلراید 65Sغدیر272
562245اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر273
567811اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر274
273144پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان275
293270پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان276
273144پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان277
273144پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان278
274380پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان279
274380پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان280
281770پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله281
273144پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله282
293270پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله283
273144پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله284
273144پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله285
273144پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله286
273144پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله287
273144پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله288
273144پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله289
273144پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله290
216700پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان291
216700پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان292
216700پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان293
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان294
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان295
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان296
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان297
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان298
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان299
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان300
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان301
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان302
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان303
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان304
215881پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان305
221222پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان306
221222پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان307
207033پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iمارون308
211976پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون309
نرخ ارز: 260145  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
215881پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپتروشیمی مارون310
243625پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nپتروشیمی مارون311
267267پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackپتروشیمی مارون312
216765پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپتروشیمی مارون313
250909پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fپتروشیمی مارون314
250909پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFپتروشیمی مارون315
248438پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jپتروشیمی مارون316
283532پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cپتروشیمی مارون317
248438پلی پروپیلن شیمیایی T31SEپتروشیمی مارون318
248438پلی پروپیلن شیمیایی T30Gپتروشیمی مارون319
283532پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gپتروشیمی مارون320
248438پلی پروپیلن نساجی X30Gپتروشیمی مارون321
248438پلی پروپیلن نساجی X30Sپتروشیمی مارون322
248438پلی پروپیلن نساجی C30Gپتروشیمی مارون323
248438پلی پروپیلن نساجی F30Sپتروشیمی مارون324
248438پلی پروپیلن نساجی C30Sپتروشیمی مارون325
248438پلی پروپیلن نساجی V30Sپتروشیمی مارون326
248438پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی مارون327
248438پلی پروپیلن نساجی F30Gپتروشیمی مارون328
248438پلی پروپیلن نساجی V30Gپتروشیمی مارون329
248438پلی پروپیلن نساجی Z30Gپتروشیمی مارون330
248438پلی پروپیلن نساجی V79Gپتروشیمی مارون331
248438پلی پروپیلن نساجی V79Sپتروشیمی مارون332
248438پلی پروپیلن نساجی HP456Jپتروشیمی مارون333
248438پلی پروپیلن نساجی HP 552Rپتروشیمی مارون334
248438پلی پروپیلن نساجی HP550Jپتروشیمی مارون335
248438پلی پروپیلن نساجی HP501Dپتروشیمی مارون336
261783پلی پروپیلن نساجی HP562Sپتروشیمی مارون337
261923پلی پروپیلن فیلم HP525Jپتروشیمی مارون338
314606پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر339
294846پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم340
216700پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد341
216700پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد342
216700پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد343
216700پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد344
225349پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد345
225349پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد346
217935پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد347
217935پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد348
215881پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر349
215881پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب350
264502پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی351
283532پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی352
289710پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی353
283532پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی354
283532پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی355
283532پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی356
283532پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی357
298854پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی358
248438پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی359
283532پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی360
295888پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی361
نرخ ارز: 260145  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 02/90/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
290946پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی362
299595پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی363
308245پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی364
248438پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی365
248438پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی366
248438پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی367
259452پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی369
261923پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی370
261923پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی371
283532پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی372
289957پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی373
296383پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمیایی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *