قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا  چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 302,330 302330 302330 302330 0 110 110 آبادان
PVC S65 Ghadir سلف (مچینگ) 274,845 274845 274845 274845 0 20 20 غدیر
0 130 130

اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی 473,479 473479 473479 473479 435 160 140 تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 473,479 479994 480810 482899 120 180 120 قائد بصیر
555 340 260

استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 373,531 373531 373531 373531 378 378 378 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 373,531 373531 373531 373531 126 105 105 بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی (مچینگ) 355,525 355525 355525 355525 0 61 61 تخت جمشید
1712-takhe-jamshid نقدی 355,525 355525 355525 355525 504 444 444 تخت جمشید
1008 988 988

پلی بوتادین رابر در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 326,866 326866 326866 326866 0 20 20 شازند اراک
0 20 20

پلی اتیلن  سبک فیلم   – LDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 261,109 261109 261109 261109 0 66 66 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی 261,109 261109 261109 261109 1518 748 528 آریا ساسول
2420h نقدی 261,109 261109 261109 261109 1100 264 154 امیرکبیر
0075 Bandar سلف 261,109 266789 267711 269899 600 960 600 بندر امام
020 Bandar سلف (مچینگ) 261,109 261109 261109 261109 0 90 90 بندر امام
020 Bandar سلف 261,109 261109 261109 261109 1200 690 450 بندر امام
2420E02-kordestan نقدی 261,109 261109 261109 261109 1200 192 96 کردستان
2102TX00-lale نقدی 261,109 261109 261109 261109 1298 286 154 لاله
2100lale نقدی 279,387 282820 283147 283500 110 176 110 لاله
7026 3472 2248

پلی اتیلن  سبک خطی  -LLDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 210,885 212589 213202 215889 3212 3850 3212 امیر کبیر
LLD 209 Arak سلف (مچینگ) 210,885 210885 210885 210885 0 360 360 شازند اراک
LLD 209 Arak سلف 210,885 210885 210885 210885 1000 680 640 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) 204,558 204558 204558 204558 0 20 20 مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 204,558 204558 204558 204558 570 50 30 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 210,885 210885 210885 210885 0 384 384 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 210,885 210885 210885 210885 1536 672 528 مهاباد
6318 6016 5174

پلی اتیلن  سبک تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 268,942 268942 268942 268942 198 66 44 لاله
198 66 44

پلی اتیلن  سنگین تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 سلف (مچینگ) 197,588 197588 197588 197588 0 80 80 بندر امام
Hi500 سلف 197,588 197588 197588 197588 1200 650 560 بندر امام
6040UA-tabriz نقدی (مچینگ) 202,399 202399 202399 202399 0 44 44 تبریز
6040UA-tabriz نقدی 202,399 202399 202399 202399 110 66 66 تبریز
6070 UA نقدی 202,399 202399 202399 202399 110 66 66 تبریز
5030sa tabriz نقدی 205,491 229999 233747 239369 55 297 55 تبریز
52518 Jam نقدی (مچینگ) 197,588 197588 197588 197588 0 242 242 جم
52518 Jam نقدی 197,588 197588 197588 197588 1232 968 858 جم
(پودر) 62N07 نقدی 191,660 0 0 0 230 0 0 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 202,399 202399 202399 202399 0 24 24 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 202,399 202399 202399 202399 1776 360 312 لرستان
4713 2797 2307

پلی اتیلن  سنگین بادی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 210,903 210903 210903 210903 0 22 22 جم
Bl3 Jam نقدی 210,903 210903 210903 210903 220 110 110 جم
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 210,903 210903 210903 210903 0 48 48 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 210,903 210903 210903 210903 1728 744 720 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 210,903 210903 210903 210903 0 22 22 مارون
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 210,903 210903 210903 210903 0 22 22 مارون
Bl3 Marun نقدی 210,903 210903 210903 210903 1210 220 220 مارون
3158 1188 1164

پلی اتیلن  سنگین دورانی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 212,494 0 0 0 50 0 0 تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 219,066 219066 219066 219066 0 44 44 تبریز
3840 Tabriz نقدی 219,066 219066 219066 219066 1309 506 484 تبریز
1359 550 528

پلی اتیلن  سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 226,499 226499 226499 226499 0 160 160 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 254,993 254993 254993 254993 170 10 10 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 226,499 226499 226499 226499 2500 1480 1450 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 238,207 238207 238207 238207 0 132 132 جم
CRP100N jam نقدی 238,207 238207 238207 238207 1012 418 352 جم
CRP100B Arak نقدی 254,993 254993 254993 254993 1500 60 60 شازند اراک
5182 2260 2164

پلی اتیلن  سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 211,577 211577 211577 211577 0 22 22 آریا ساسول
5110 Arya نقدی 211,577 211577 211577 211577 1716 396 352 آریا ساسول
F7000 Ilam نقدی 211,577 211577 211577 211577 814 154 66 ایلام
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 211,577 211577 211577 211577 0 77 77 مهر
F7000 Mehr نقدی 211,577 211577 211577 211577 1518 682 572 مهر
4048 1331 1089

پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz نقدی 253,982 294919 297256 304889 120 215 120 تبریز
EPS 300 tabriz نقدی 253,982 260123 262366 264669 120 145 120 تبریز
240 360 240

پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف 161,434 172389 172389 172389 44 242 44 تندگویان
PET-BG731 سلف 164,660 175489 175489 175489 44 264 44 تندگویان
PET-BG781 سلف 166,042 178269 178732 190000 1430 2750 1430 تندگویان
PET-BG785 سلف 162,817 169777 172801 174569 1584 2222 1584 تندگویان
PET-BG821 سلف 173,876 194700 196833 199559 506 1474 506 تندگویان
PET-BG825 سلف 168,961 171413 173963 184789 1496 1892 1496 تندگویان
5104 8844 5104

پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
TG 670S سلف (مچینگ) 170,382 170382 170382 170382 0 154 154 تندگویان
TG 670S سلف 170,382 170382 170382 170382 1386 1232 1232 تندگویان
Super Bright- TG641 سلف 171,074 217777 227230 260999 2002 2838 2002 تندگویان
TG641 سلف 164,851 263799 264454 266189 1496 2684 1496 تندگویان
TG645 سلف 161,663 280000 280053 280356 594 1166 594 تندگویان
5478 8074 5478

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع پلیمری و محصولات پتروشیمی