معاملات مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

پی وی سی (PVC)

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Abadan نقدی (مچینگ) 198,481 198,481 198,481 198,481 0 120 120 آبادان
PVC S65 Abadan نقدی 198,481 198,481 198,481 198,481 500 380 380 آبادان
PVC S57 Abadan سلف 218,329 221,809 223,425 226,699 500 640 500 آبادان
E6834 arvand نقدی 228,659 228,659 229,445 231,699 660 726 660 اروند
PVC S65 Arvand سلف (مچینگ) 198,481 198,481 198,481 198,481 0 60 60 اروند
PVC S65 Arvand سلف 198,481 198,481 198,481 198,481 4,500 4,540 4,440 اروند
PVC S65 Bandar سلف 198,481 214,599 216,085 229,589 2,706 7,766 2,706 بندر امام
PVC S65 Ghadir سلف 198,481 217,169 217,992 220,678 800 2,100 800 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 198,481 220,123 221,472 223,669 1,300 2,760 1,300 غدیر
10,966 19,092 10,966

اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی 342,806 344,389 345,145 348,809 555 585 555 تبریز
N50-ghaed-basir سلف 342,806 356,000 366,524 372,806 150 240 150 تبریز
705 825 705

استایرن بوتادین رابر (SBR)

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 251,894 251,894 251,894 251,894 0 42 42 بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 251,894 251,894 251,894 251,894 294 252 252 بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 251,894 258,279 261,184 267,899 105 147 105 بندرامام
1712-takhe-jamshid نقدی (مچینگ) 235,519 235,519 235,519 235,519 0 84 84 تخت جمشید
1712-takhe-jamshid نقدی 235,519 235,519 235,519 235,519 693 609 609 تخت جمشید
1,092 1,134 1,092

پلی اتیلن سبک فیلم LDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LH0030 Arya-sasol نقدی (مچینگ) 218,592 218,592 218,592 218,592 0 154 154 آریاساسول
LH0030 Arya-sasol نقدی 218,592 218,592 218,592 218,592 1,320 308 242 آریاساسول
2420h نقدی 208,183 211,509 212,732 215,889 1,100 1,782 1,100 امیرکبیر
0075 Bandar سلف 208,183 226,899 228,083 231,899 800 2,040 800 بندرامام
020 Bandar سلف 208,183 224,589 226,064 228,999 800 1,930 800 بندرامام
2420F3 kordestan نقدی (مچینگ) 222,755 222,755 222,755 222,755 0 120 120 کردستان
2420F3 kordestan نقدی 222,755 222,755 222,755 222,755 480 120 96 کردستان
2420E02-kordestan نقدی 208,183 215,188 216,983 218,699 624 1,368 624 کردستان
2102TX00-lale نقدی 208,183 213,213 216,125 220,999 1,386 2,068 1,386 لاله
2100lale نقدی 222,755 238,820 241,119 242,799 110 308 110 لاله
6620 10198 5432

پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 214,428 214,428 214,428 214,428 198 132 110 لاله
198 132 110

پلی اتیلن سبک خطی  – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir سلف 173,367 189,999 190,759 194,109 3,212 5,940 3,212 امیرکبیر
LLD 209 Tabriz نقدی 173,367 187,139 190,487 199,339 220 605 220 تبریز
(پودر) LLD 209 arak نقدی 168,166 168,259 168,259 168,259 30 50 30 شازند اراک
LLD 209 Arak سلف 173,367 193,111 193,499 194,559 1,000 2,160 1,000 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) 168,166 168,166 168,166 168,166 0 130 130 مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 168,166 168,166 168,166 168,166 600 140 140 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 173,367 189,999 190,724 192,569 1,200 2,616 1,200 مهاباد
6,262 11,641 5,932

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6040UA-tabriz نقدی (مچینگ) 171,717 171,717 171,717 171,717 0 121 121 تبریز
6040UA-tabriz نقدی 171,717 171,717 171,717 171,717 220 99 99 تبریز
5030sa tabriz نقدی 174,373 174,373 176,261 178,555 220 264 220 تبریز
jam(پودر) 52511 نقدی 162,636 0 0 0 120 0 0 جم
(پودر) 52505 نقدی 162,636 0 0 0 35 0 0 جم
52518 Jam نقدی 167,666 187,069 188,070 195,899 2,024 5,115 2,024 جم
62N07 نقدی 167,666 175,519 178,832 183,254 96 384 96 لرستان
54B04 lorestan نقدی (مچینگ) 167,666 167,666 167,666 167,666 0 144 144 لرستان
54B04 lorestan نقدی 167,666 167,666 167,666 167,666 840 480 456 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 171,717 186,569 187,484 190,789 840 1,656 840 لرستان
4,395 8,263 4,000

پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar سلف 176,294 185899 186802 190002 1000 1870 1000 بندر امام
Bl3 Jam نقدی 176,294 179369 181313 184599 726 990 726 جم
Bl3 Bakhtar نقدی 176,294 181599 182889 183939 1728 2304 1728 کرمانشاه باخار
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 176,294 176294 176294 176294 0 88 88 مارون
Bl3 Marun نقدی 176,294 176294 176294 176294 1166 1144 1078 مارون
Bl3 Marun نقدی 176,294 176294 176294 176294 42 42 42 مارون
4662 6438 4662

پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Tabriz نقدی 185,827 190,659 192,094 200,179 1,210 1,551 1,210 تبریز
1210 1551 1210

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 188,464 188,464 188,464 188,464 0 610 610 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 203,757 0 0 0 1,500 250 0 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 188,464 188,464 188,464 188,464 3,000 1,830 1,830 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی 198,207 198,207 198,207 198,207 3,102 836 792 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 203,757 203,757 203,757 203,757 0 240 240 شازند (اراک)
CRP100B Arak نقدی 203,757 203,757 203,757 203,757 1,500 580 580 شازند (اراک)
CRP100B Arak نقدی 203,757 0 0 0 460 200 0 شازند (اراک)
9562 4546 4052

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 178,228 178,228 178,228 178,228 0 176 176 آریا ساسول
5110 Arya نقدی 178,228 178,228 178,228 178,228 1,496 1,474 1,320 آریا ساسول
3713 arya نقدی 188,355 0 0 0 220 0 0 آریا ساسول
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) 178,228 178,228 178,228 178,228 0 22 22 ایلام
F7000 Ilam نقدی 178,228 178,228 178,228 178,228 814 902 792 ایلام
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 178,228 178,228 178,228 178,228 0 110 110 مارون
EX5 Marun نقدی 178,228 178,228 178,228 178,228 374 330 264 مارون
EX5 Marun نقدی 178,228 0 0 0 42 42 0 مارون
F7000 Mehr نقدی 178,228 182,628 184,294 186,389 1,518 2,222 1,518 مهر
4,464 5,278 4,202

پلی اتیلن گرید فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ZH525J navid نقدی 199,072 241,999 269,270 299,589 609 1,113 609 نوید زر شیمی
609 1113 609

پلی استایرن انبساطی -EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz نقدی 173,955 241389 242949 245009 205 525 205 تبریز
EPS 300 tabriz نقدی 173,955 217899 219239 228888 155 425 155 تبریز
360 950 360

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG731 سلف 138,085 161,009 162,267 163,333 154 506 154 تندگویان
PET-BG781 سلف 139,244 163,689 165,375 174,999 1,518 2,420 1,518 تندگویان
PET-BG785 سلف 136,539 162,599 164,844 166,689 1,276 2,046 1,276 تندگویان
PET-BG821 سلف 145,813 170,879 181,317 188,879 1,452 2,442 1,452 تندگویان
PET-BG825 سلف 141,691 164,999 167,582 170,170 1,122 1,804 1,122 تندگویان
5,522 9,218 5,522

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 141,745 141,799 183,400 205,666 1,276 2,684 1,276 تندگویان
TG641 MOD سلف 136,966 175,009 177,344 183,669 1,276 1,518 1,276 تندگویان
TG645 سلف 133,948 182,799 183,951 188,259 1,496 3,080 1,496 تندگویان
Super Bright TG645 سلف 137,721 185,679 186,665 186,799 1,474 2,728 1,474 تندگویان
5,522 10,010 5,522

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی