معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

پی وی سی (PVC)

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Arvand نقدی (مچینگ) 212,177 212,177 212,177 212,177 0 20 20 آبادان
PVC S65 Arvand سلف (مچینگ) 191,933 191,933 191,933 191,933 0 198 1998 بندر امام
0 218 218

اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS 150 Tabriz نقدی 341,831 360,000 364,285 368,999 405 680 405 تبریز
N50-ghaed-basir سلف (مچینگ) 341,831 341,831 341,831 341,831 0 30 30 قائد بصیر
N50-ghaed-basir سلف 341,831 341,831 341,831 341,831 150 120 120 قائد بصیر
555 830 555

 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 242,743 242,743 242,743 242,743 378 441 378 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 242,743 271,877 275,107 283,388 126 210 126 بندر امام
1712-takhe-jamshid سلف 227,093 227,093 227,093 227,093 504 882 504 تخت جمشید
1008 1533 1008

 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
 LH0030 Arya-sasol نقدی (مچینگ) 210,227 210,227 210,227 210,227 0 198 198 آریا ساسول
 LH0030 Arya-sasol نقدی 210,227 210,227 210,227 210,227 1,892 88 44 آریا ساسول
0075 Bandar سلف 199,820 215,890 216,528 218,879 800 1,970 800 بندر امام
020 Bandar سلف 199,820 209,889 211,203 216,799 800 1,770 800 بندر امام
 2420F3-kordestan نقدی 214,390 0 0 0 360 0 0 کردستان
 2420E02-kordestan نقدی 199,820 210,009 210,597 210,999 144 432 144 کردستان
2420E02-kordestan نقدی 199,820 204,666 206,258 208,809 720 1,080 720 کردستان
2100lale نقدی 214,390 223,820 224,123 224,569 110 198 110 لاله
2102TX00-Lale نقدی 199,820 203,999 204,520 205,879 1,408 1,848 1,408 لاله
6,234 7,584 4,224

 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir سلف 171,830 183,969 184,366 187,777 3,212 7,590 3,212 امیرکبیر
LLD 209 Tabriz نقدی 171,830 181,890 182,413 183,183 220 429 220 تبریز
LLD 209 Arak سلف 171,830 182,890 183,620 184,789 1,000 1,840 1,000 شازند(اراک)
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) 166,675 166,675 166,675 166,675 0 260 260 مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 166,675 166,675 166,675 166,675 1,000 120 120 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 171,830 186,299 187,332 188,229 840 2,424 840 مهاباد
22 Bf7 Mahabad نقدی 178,866 0 0 0 288 0 0 مهاباد
6,560 12,663 5,652

پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 206,064 206,064 206,064 206,064 198 198 132 لاله
198 198 132

 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 سلف 166,875 166,875 166,875 166,875 1,000 1,050 1,000 بندرامام
6040UA-tabriz نقدی (مچینگ) 170,895 170,895 170,895 170,895 0 22 22 تبریز
6040UA-tabriz نقدی 170,895 170,895 170,895 170,895 220 187 187 تبریز
5030sa tabriz نقدی (مچینگ) 173,550 173,550 173,550 173,550 0 11 11 تبریز
5030sa tabriz نقدی 173,550 173,550 173,550 173,550 220 209 209 تبریز
52505UV Jam نقدی (مچینگ) 170,895 170,895 170,895 170,895 0 66 66 جم
52505UV Jam نقدی 170,895 170,895 170,895 170,895 220 22 22 جم
(پودر) 52505 نقدی 161,869 0 0 0 35 0 0 جم
52518 Jam نقدی 166,875 170,769 171,438 172,889 2,024 2,508 2,024 جم
54B04 lorestan نقدی 166,875 166,875 166,875 166,875 1,008 96 96 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 170,895 170,895 170,895 170,895 0 312 312 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 170,895 170,895 170,895 170,895 1,008 312 312 لرستان
5,735 4,795 4,261

 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar سلف 174,685 178589 180231 181559 1000 1470 1000 بندرامام
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 174,685 174685 174685 174685 0 297 297 جم
Bl3 Jam نقدی 174,685 174685 174685 174685 726 429 429 جم
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 174,685 174685 174685 174685 0 264 264 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar نقدی 174,685 174685 174685 174685 1632 960 864 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 174,685 174685 174685 174685 0 352 352 مارون
Bl3 Marun نقدی 174,685 174685 174685 174685 1518 880 792 مارون
4,876 4,652 3,998

پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Tabriz 3840 نقدی 184,928 184,928 184,928 184,928 1001 902 902 تبریز
1001 902 902

 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HEX 4460 (PE80) نقدی (مچینگ) 188,395 188,395 188,395 188,395 0 66 66 آریا ساسول
HEX 4460 (PE80) نقدی 188,395 188,395 188,395 188,395 110 88 44 آریا ساسول
EX3G Amirkabir نقدی (مچینگ) 187,065 187,065 187,065 187,065 0 100 100 امیرکبیر
EX3G Amirkabir نقدی 187,065 187,065 187,065 187,065 160 290 60 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 202,196 202,196 202,196 202,196 1,600 110 110 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 187,065 187,400 187,546 188,299 2,300 2,420 2,300 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 196,737 196,737 196,737 196,737 0 66 66 جم
CRP100N jam نقدی 196,737 196,737 196,737 196,737 3,102 1,122 968 جم
CRP100B Arak نقدی 202,196 202,196 202,196 202,196 1,500 400 400 شازند(اراک)
CRP100B Arak نقدی 202,196 0 0 0 460 0 0 شازند(اراک)
9,332 4,662 4,114

 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya سلف (مچینگ) 177,710 177,710 177,710 177,710 0 418 418 آریاساسول
5110 Arya سلف 177,710 177,710 177,710 177,710 1,892 1,606 1,474 آریاساسول
3713 arya نقدی 187,762 187,762 187,762 187,762 220 22 22 آریاساسول
F7000 Ilam نقدی 177,710 181,639 182,068 182,999 814 1,386 814 ایلام
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 177,710 177,710 177,710 177,710 0 660 660 مارون
EX5 Marun نقدی 177,710 177,710 177,710 177,710 1,518 462 440 مارون
F7000 Mehr نقدی 177,710 183,799 184,689 185,899 2,002 3,421 2,002 مهر
6,446 7,975 5,830

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz نقدی 173,192 204,339 205,071 208,099 205 395 205 تبریز
EPS 300 tabriz نقدی 173,192 173,259 173,425 173,699 155 160 155 تبریز
360 555 360

 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف 134,639 158,789 161,067 161,789 264 638 264 تندگویان
PET-BG781 سلف 138,483 156,999 160,057 164,669 704 1,496 704 تندگویان
PET-BG785 سلف 135,792 158,789 159,890 164,159 1,518 2,640 1,518 تندگویان
PET-BG821 سلف 145,016 145,016 145,016 145,016 2,002 2,002 2,002 تندگویان
PET-BG825 سلف 140,917 148,559 150,513 153,669 1,012 1,342 1,012 تندگویان
5,500 8,118 5,500

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 140,694 191,799 191,954 193,222 1,012 1,650 1,012 تندگویان
TG641 MOD سلف 135,950 168,509 170,017 175,011 1,012 1,364 1,012 تندگویان
TG645 سلف 132,954 163,920 170,678 176,589 2,508 2,992 2,508 تندگویان
Super Bright TG645 سلف 136,699 186,789 186,956 192,899 1,496 1,826 1,496 تندگویان
6028 7832

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پتروشیمی