پلیمر بورس کالا پتروشیمی

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

اکریلونیتریل بوتادین استایرن -ABS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 370,376 370,376 370,376 370,376 0 45 45 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 370,376 370,376 370,376 370,376 555 530 510 تبریز
N50-ghaed-basir سلف 370,376 371,089 372,100 375,889 150 170 150 قائدبصیر
705 745 705

استایرن بوتادین رابر SBR

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1712-takhe-jamshid نقدی 257,927 257,927 257,927 257,927 693 840 693 تخت جمشید
693 840 693

پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LH0030 Arya-sasol نقدی (مچینگ) 230,760 230,760 230,760 230,760 0 132 132 آریا ساسول
LH0030 Arya-sasol نقدی 230,760 230,760 230,760 230,760 1,100 968 968 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی 219,771 255,899 257,593 258,509 220 1,474 220 آریا ساسول
2420h نقدی 219,771 228,889 230,813 233,999 2,200 3,784 2,200 امیرکبیر
0075 Bandar سلف 219,771 249,901 251,011 252,899 760 1,640 760 بندرامام
020 Bandar سلف 219,771 247,890 248,975 251,559 740 1,540 740 بندرامام
2420E02-kordestan نقدی 219,771 230,099 232,003 233,333 1,104 2,424 1,104 کردستان
6,124 11,962 6,124

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir سلف 183,375 208,999 209,962 213,000 3,212 7,216 3,212 امیرکبیر
LL 0209KJ نقدی 184,448 208,890 211,753 216,920 220 561 220 تبریز
LLD 209 Tabriz نقدی 183,375 201,130 201,972 204,889 814 1,584 814 تبریز
LLD 209 Arak سلف 183,375 214,339 214,888 215,999 800 1,980 800 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) 177,874 177,874 177,874 177,874 0 290 290 مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 177,874 177,874 177,874 177,874 800 510 510 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 183,375 212,699 213,613 215,169 1,008 2,976 1,008 مهاباد
6,854 15,117 6,854

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6040UA-tabriz نقدی (مچینگ) 180,071 180,071 180,071 180,071 0 110 110 تبریز
6040UA-tabriz نقدی 180,071 180,071 180,071 180,071 220 132 110 تبریز
5030sa tabriz نقدی 182,812 182,812 182,812 182,812 220 220 220 تبریز
jam(پودر) 52511 نقدی 170,508 173,900 176,524 178,890 120 180 120 جم
(پودر) 52505 نقدی 170,508 0 0 0 35 0 0 جم
52518 Jam نقدی 175,781 197,339 199,224 205,789 2,508 4,411 2,508 جم
54B04 lorestan نقدی (مچینگ) 175,781 175,781 175,781 175,781 0 48 48 لرستان
54B04 lorestan نقدی 175,781 175,781 175,781 175,781 192 144 144 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 180,071 184,248 185,644 189,259 1,536 1,752 1,536 لرستان
4,831 6,997 4,796

پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar سلف 185,617 197,888 199,523 202,619 1,000 1,920 1,000 بندرامام
Bl3 Bakhtar نقدی 185,617 189,890 191,070 193,899 1,728 2,040 1,728 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی 185,617 188,820 190,471 191,999 1,518 1,826 1,518 مارون
4,246 5,786 4,246

پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Tabriz نقدی 194,909 198,813 201,208 214,909 1,540 1,782 1,540 تبریز
1,540 1,782 1,540

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 199,320 199,320 199,320 199,320 0 50 50 امیر کبیر
EX3 AmirKabir نقدی 199,320 199,320 199,320 199,320 3,800 2,040 2,000 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 215,834 215,834 215,834 215,834 120 40 40 امیر کبیر
CRP100N jam نقدی 209,625 209,625 209,625 209,625 3,102 1,793 1,771 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 215,834 215,834 215,834 215,834 0 120 120 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی 215,834 0 0 0 460 0 0 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی 215,834 215,834 215,834 215,834 1,500 40 40 شازند اراک
8,982 4,083 4,021

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 186,432 196,669 197,405 198,889 1,276 2,178 1,276 آریا ساسول
3713 arya نقدی (مچینگ) 197,159 197,159 197,159 197,159 0 154 154 آریا ساسول
3713 arya نقدی 197,159 197,159 197,159 197,159 440 66 66 آریا ساسول
F7000 Ilam نقدی 186,432 195,959 196,982 197,799 814 1,496 814 ایلام
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 186,432 186,432 186,432 186,432 0 63 63 مارون
EX5 Marun نقدی 186,432 186,432 186,432 186,432 210 147 147 مارون
F7000 Mehr نقدی 186,432 195,259 196,281 203,569 1,518 2,354 1,518 مهر
4,258 6,458 4,038

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz نقدی 185,955 273,589 281,393 301,009 175 395 175 تبریز
EPS 300 tabriz نقدی 185,955 244,258 255,493 264,779 195 310 195 تبریز
370 705 370

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG781 سلف 146,918 200,889 202,723 205,659 990 2,266 990 تندگویان
PET-BG785 سلف 144,063 190,779 191,267 193,169 1,496 2,706 1,496 تندگویان
PET-BG821 سلف 153,849 199,179 200,558 204,399 1,012 2,134 1,012 تندگویان
PET-BG825 سلف 149,500 189,456 190,995 196,939 2,002 3,564 2,002 تندگویان
5,500 10,670 5,500

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 150,147 204,999 205,691 214,999 1,496 2,266 1,496 تندگویان
TG641 MOD سلف 145,084 187,999 193,713 208,123 1,012 1,584 1,012 تندگویان
TG645 سلف 141,887 194,999 197,057 205,205 2,002 3,014 2,002 تندگویان
Super Bright TG645 سلف 145,884 183,679 189,914 208,999 1,496 2,354 1,496 تندگویان
6,006 9,218 6,006

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی