پلیمر

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹

پلی بوتادین رابر

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 267,849 0 0 0 294 0 0 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 267,849 267,849 267,849 267,849 504 40 40 شازند اراک
798 40 40

پلی کربنات

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS khozestan سلف 602,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
LED khozestan سلف 613,655 0 0 0 40 0 0 خوزستان
PC 0710 سلف 570,315 570,315 624,468 642,519 80 140 80 خوزستان
PC 1012UR سلف 570,315 571,319 582,902 632,519 80 115 80 خوزستان
PC W1 سلف 595,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
280 255 160

اپوکسی رزین

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 679,000 708,730 716,450 733,699 92 123 92 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 572,000 572,001 572,284 573,009 53 57 53 خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 609,000 609,000 609,000 609,000 40 15 15 خوزستان
185 195 160

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 پودر نقدی 170,508 210,889 213,645 215,383 220 1,460 220 جم
220 1,460 220

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
jam (پودر) 5000S نقدی 189,164 189,164 189,164 189,164 1,240 40 20 پلی پروپیلن جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 215,834 215,834 215,834 215,834 0 40 40 شازند اراک
1,240 80 60

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand نقدی 183,586 183,687 185,233 195,689 200 240 200 پلی استایرن سهند
200 240 200

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمیایی