پلیمر بورس کالا پتروشیمی

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 248,777 248,777 248,777 248,777 0 60 60 آبادان
0 60 60

اکریلونیتریل بوتادین استایرن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS157W2901-tabriz نقدی 377,053 615,889 626,707 636,363 100 305 100 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 362,361 362,361 362,361 362,361 0 55 55 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 362,361 362,361 362,361 362,361 555 205 185 تبریز
N50-ghaed-basir نقدی (مچینگ) 362,361 362,361 362,361 362,361 0 50 50 قائد بصیر
N50-ghaed-basir نقدی 362,361 362,361 362,361 362,361 150 100 100 قائد بصیر
805 715 490

استایرن بوتادین رابر – SBR

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 278,886 294,889 299,144 303,889 105 147 105 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 278,886 278,886 278,886 278,886 294 294 294 بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی (مچینگ) 262,262 262,262 262,262 262,262 0 63 63 تخت جمشید
1712-takhe-jamshid نقدی 262,262 262,262 262,262 262,262 987 672 672 تخت جمشید
1,386 1,176 1,134

پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LH0030 Arya-sasol نقدی 231,276 235,890 237,306 245,666 374 638 374 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی 220,263 242,485 246,001 248,259 946 2,882 946 آریا ساسول
0075 Bandar سلف 220,263 251,741 253,200 255,009 700 1,480 700 بندر امام
020 Bandar سلف 220,263 233,009 236,638 241,219 1,100 1,630 1,100 بندر امام
2420E02-kordestan نقدی 220,263 234,229 236,685 242,559 1,200 2,904 1,200 کردستان
4,320 9,534 4,320

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir سلف 181,768 213,666 214,296 217,999 3,212 6,732 3,212 امیرکبیر
LLD 209 Arak سلف 181,768 211,820 213,928 215,089 1,000 1,840 1,000 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 176,315 177,425 178,838 182,123 380 450 380 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 181,768 199,799 205,504 217,009 1,728 2,424 1,728 مهاباد
6,320 11,446 6,320

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6040UA-tabriz نقدی 176,332 176,332 176,332 176,332 220 176 176 تبریز
5030sa tabriz نقدی 179,019 182,199 183,534 184,279 220 297 220 تبریز
(پودر) 52505 نقدی 166,970 171,599 171,599 171,599 35 70 35 جم
52518 Jam نقدی 172,134 182,229 184,903 195,789 3,014 3,960 3,014 جم
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 176,332 176,332 176,332 176,332 0 360 360 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 176,332 176,332 176,332 176,332 2,016 1,728 1,656 لرستان
5,505 6,591 5,461

پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar سلف (مچینگ) 182,020 182,020 182,020 182,020 0 10 10 بندر امام
0035 Bandar سلف 182,020 182,020 182,020 182,020 1,200 1,250 1,190 بندر امام
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 182,020 182,020 182,020 182,020 0 192 192 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 182,020 182,020 182,020 182,020 1,728 1,752 1,536 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun سلف (مچینگ) 182,020 182,020 182,020 182,020 0 88 88 مارون
Bl3 Marun سلف 182,020 182,020 182,020 182,020 1,210 814 594 مارون
4,138 4,106 3,610

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 194,391 194,391 194,391 194,391 0 100 100 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 213,148 213,148 213,148 213,148 1,200 80 60 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 194,391 194,391 194,391 194,391 1,800 1,730 1,640 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 204,442 204,442 204,442 204,442 0 198 198 جم
CRP100N jam نقدی 204,442 204,442 204,442 204,442 3,102 1,122 924 جم
CRP100B Arak نقدی 213,148 213,148 213,148 213,148 1,500 460 460 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی 213,148 213,148 213,148 213,148 460 180 180 شازند اراک
8,062 3,870 3,562

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 183,028 189,599 191,037 192,555 946 1,474 946 آریاساسول
3713 arya نقدی (مچینگ) 193,522 193,522 193,522 193,522 0 22 22 آریاساسول
3713 arya نقدی 193,522 193,522 193,522 193,522 638 154 132 آریاساسول
F7000 Ilam سلف 183,028 190,259 192,329 195,195 814 1,210 814 ایلام
EX5 Marun نقدی 183,028 193,109 194,088 195,939 84 189 84 ایلام
2,482 3,049 1,998

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz نقدی 181,931 268,889 280,809 312,009 170 275 170 تبریز
EPS 300 tabriz نقدی 181,931 208,820 227,544 242,889 200 260 200 تبریز
370 535 370

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG781 سلف 144,873 181,222 186,492 198,559 990 1,914 990 تندگویان
PET-BG785 سلف 142,058 172,500 179,755 185,669 1,496 2,266 1,496 تندگویان
PET-BG821 سلف 151,708 188,579 192,110 199,991 1,012 2,024 1,012 تندگویان
PET-BG825 سلف 147,419 185,888 187,916 191,555 2,002 3,124 2,002 تندگویان
5,500 9,328 5,500

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 146,898 147,000 148,154 153,009 2,002 2,090 2,002 تندگویان
TG641 MOD سلف 141,945 208,020 210,872 212,569 1,518 2,354 1,518 تندگویان
TG645 سلف 138,817 199,109 207,801 208,899 1,980 2,640 1,980 تندگویان
5,500 7,084 5,500

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی