قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 254,930 254,930 254,930 254,930 0 50 50 آبادان
PVC S65 Ghadir سلف (مچینگ) 231,754 231,754 231,754 231,754 0 140 140 غدیر
0 190 190

اکریلونیتریل بوتادین استایرن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS157W2901-tabriz نقدی 386,379 701,701 704,688 720,720 105 260 105 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 371,323 371,323 371,323 371,323 0 85 85 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 371,323 371,323 371,323 371,323 435 315 275 تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 371,323 392,123 392,607 392,831 150 230 150 قائدبصیر
690 890 615

استایرن بوتادین رابر – SBR

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 287,445 287445 287445 287445 0 40 40 بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 287,445 287445 287445 287445 0 61 61 بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 287,445 287445 287445 287445 101 40 40 بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 287,445 287445 287445 287445 302 242 242 بندرامام
1712-takhe-jamshid نقدی (مچینگ) 270,443 270443 270443 270443 0 63 63 تخت جمشید
1712-takhe-jamshid نقدی 270,443 270443 270443 270443 399 336 336 تخت جمشید
802 782 782

پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی 225,710 250,139 251,648 253,579 1,320 3,080 1,320 آریا ساسول
2420h نقدی 225,710 241,719 243,033 248,889 1,100 2,706 1,100 امیرکبیر
0075 Bandar سلف 225,710 270,169 273,498 285,599 300 880 300 بندرامام
020 Bandar سلف 225,710 246,513 248,047 252,999 1,200 2,210 1,200 بندرامام
2420E02-kordestan نقدی 225,710 242,119 244,190 246,800 1,200 2,784 1,200 کردستان
5,120 11,660 5,120

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 186,533 220,269 221,463 230,000 3,000 5,080 3,000 امیرکبیر
LLD 209 Arak سلف 186,533 226,579 228,361 230,100 1,000 2,260 1,000 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی (مچینگ) 180,937 180,937 180,937 180,937 0 10 10 مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 180,937 180,937 180,937 180,937 600 590 590 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 186,533 220,669 222,395 226,889 1,536 3,264 1,536 مهاباد
6,136 11,204 6,136

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6040UA-tabriz نقدی (مچینگ) 180,693 180,693 180,693 180,693 0 132 132 تبریز
6040UA-tabriz نقدی 180,693 180,693 180,693 180,693 220 22 22 تبریز
5030sa tabriz نقدی 183,447 185,189 186,368 186,789 220 297 220 تبریز
52518 Jam نقدی 176,391 188,689 190,635 193,909 3,014 4,202 3,014 جم
(پودر) 62N07 نقدی 171,099 171,099 171,099 171,099 500 140 140 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 180,693 180,693 180,693 180,693 0 120 120 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 180,693 180,693 180,693 180,693 1,536 1,752 1,416 لرستان
5,490 6,665 5,064

پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 186,898 188,000 188,428 188,999 1,200 1,350 1,200 بندر امام
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 186,898 186,898 186,898 186,898 0 96 96 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 186,898 186,898 186,898 186,898 1,728 1,704 1,632 کرمانشاه باختر
2,928 3,150 2,928

پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 195,578 195,578 195,578 195,578 0 66 66 تبریز
3840 Tabriz نقدی 195,578 195,578 195,578 195,578 1,309 825 781 تبریز
1,309 891 847

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HEX 4460 (PE80) نقدی 203,180 203,180 203,180 203,180 110 88 22 آریا ساسول
EX3G Amirkabir نقدی 199,199 199,199 199,199 199,199 130 210 100 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 199,199 199,199 199,199 199,199 0 330 330 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 218,420 0 0 0 190 0 0 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 199,199 199,199 199,199 199,199 2,800 1,780 1,720 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 209,498 209,498 209,498 209,498 0 286 286 جم
CRP100N jam نقدی 209,498 209,498 209,498 209,498 3,102 1,254 990 جم
CRP100B Arak نقدی 218,420 218,420 218,420 218,420 280 140 140 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی 218,420 218,420 218,420 218,420 1,500 240 240 شازند اراک
8,112 4,328 3,828

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 188,200 196,001 197,588 199,000 1,474 2,156 1,474 آریاساسول
3713 arya نقدی (مچینگ) 198,954 198,954 198,954 198,954 0 88 88 آریاساسول
3713 arya نقدی 198,954 198,954 198,954 198,954 242 110 110 آریاساسول
F7000 Ilam نقدی 188,200 200,419 201,239 202,789 814 1,584 814 ایلام
2,530 3,938 2,486

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz نقدی 186,430 200889 205880 210559 180 210 180 تبریز
EPS 300 tabriz نقدی 186,430 186430 187215 191919 160 165 160 تبریز
340 375 340

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف 143,206 158,799 160,551 161,789 154 484 154 تندگویان
PET-BG781 سلف 147,293 170,509 173,975 178,000 2,508 3,608 2,508 تندگویان
PET-BG821 سلف 154,242 170,889 179,522 199,559 2,838 3,630 2,838 تندگویان
5,500 7,722 5,500

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
TG 670S سلف (مچینگ) 149,355 149,355 149,355 149,355 0 110 110 تندگویان
TG 670S سلف 149,355 149,355 149,355 149,355 2,002 858 858 تندگویان
Super Bright- TG641 سلف (مچینگ) 149,319 149,319 149,319 149,319 0 264 264 تندگویان
Super Bright- TG641 سلف 149,319 149,319 149,319 149,319 2,508 704 704 تندگویان
TG645 سلف 141,105 164,000 174,371 209,929 990 1,276 990 تندگویان
5,500 3,212 2,926

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی