معاملات مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹

استایرن بوتادین رابر – SBR

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 287,445 287445 287445 287445 0 20 20 بندرامام
0 20 20

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HEX 4460 (PE80) نقدی (مچینگ) 203,180 203180 203180 203180 0 44 44 آریا ساسول
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 209,498 209498 209498 209498 0 792 792 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 218,420 218420 218420 218420 0 100 100 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 218,420 218420 218420 218420 0 120 120 شازند اراک
0 1056 1056

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3713 arya نقدی (مچینگ) 198,954 198954 198954 198954 0 44 44 آریا ساسول
0 44 44

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto سلف (مچینگ) 183,049 183049 183049 183049 0 10 10 آرتان پترو کیهان
0 10 10

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی