بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 254,930 254,930 254,930 254,930 0 100 100 آبادان
0 100 100

پلی بوتادین رابر

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 273,911 273,911 273,911 273,911 210 210 210 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 273,911 273,911 273,911 273,911 504 242 242 شازند اراک
714 452 452

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LL 235F6 jam نقدی 190,834 236,348 237,670 240,099 1,012 4,279 1,012 جم
1,012 4,279 1,012

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
jam (پودر) 5000S نقدی 181,291 181,291 177,096 177,096 600 60 0 پلی پروپیلن جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 218,420 218,420 218,420 218,420 0 40 40 شازند اراک
600 100 40

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف 218,312 218,312 218,312 218,312 198 198 198 پتروپاک مشرق زمین
4512 Qom نقدی 216,129 216,129 216,129 216,129 50 30 30 محب بسپار ایده گستر
248 228 228

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto سلف (مچینگ) 177,096 177,096 177,096 177,096 0 50 50 آرتان پترو کبهان
GPPS 1309 artan-perto نسیه 177,096 177,096 177,096 177,096 290 100 100 آرتان پترو کبهان
takht-jamshid 1461 نقدی 177,096 0 0 0 45 22 0 تخت جمشید
1161 takht-jamshid نقدی 177,096 177,096 177,096 177,096 45 90 45 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی (مچینگ) 177,096 177,096 177,096 177,096 0 225 225 تخت جمشید پارس
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 177,096 177,096 177,096 177,096 709 326 326 تخت جمشید پارس
MP08 qom نقدی 177,096 179,109 179,538 180,899 350 525 350 محب پلیمر قم
1,439 1,338 1,096

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد پلیمر قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 184,944 184,944 184,944 184,944 220 220 220 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 184,944 185,229 185,432 185,620 220 242 220 بانیار
R310 Entekhab نقدی (مچینگ) 186,430 186,430 186,430 186,430 0 15 15 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab نقدی 186,430 186,430 186,430 186,430 170 155 155 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 189,383 263,889 264,156 267,999 400 875 400 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab نقدی 184,005 248,929 248,934 248,929 100 280 100 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab نقدی 189,383 199,459 248,654 277,990 350 825 350 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 186,430 186,430 204,410 233,929 170 335 170 پلی استایرن انتخاب
SE 50-Sahand سلف 184,056 184,208 184,208 184,208 270 280 270 پلی استایرن سهند
1,900 3,227 1,900

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی