معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

پلی بوتادین رابر

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 273,911 273,911 273,911 273,911 0 121 121 شازند اراک
0 121 121

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 218,420 218,420 218,420 218,420 0 40 40 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 218,420 218,420 218,420 218,420 0 1,060 1,060 شازند اراک
0 1,100 1,100

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HIPS 7240 tabriz سلف 218,312 223,021 224,472 226,559 957 1,518 957 تبریز
957 1,518 957

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto سلف (مچینگ) 177,096 177,096 177,096 177,096 0 130 130 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz نقدی 172,845 181,181 181,867 182,389 55 253 55 تبریز
GPPS 1160-tabriz نقدی 162,523 181,111 181,265 181,888 209 858 209 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 177,096 186,199 186,469 187,999 1,001 2,310 1,001 تبریز
1,265 3,551 1,395

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 400 tabriz نقدی 176,665 278,633 281,427 289,000 40 110 40 تبریز
40 110 40

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی