پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی 422,714 701701 724994 743889 105 170 105 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 406,972 406972 406972 406972 435 130 120 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 406,972 406972 406972 406972 0 15 15 تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 406,972 407003 407630 408888 120 140 120 قائدبصیر
660 455 360

استایرن بونادین رابر SBR

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 313,297 313297 313297 313297 302 302 302 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 313,297 313297 313297 313297 101 20 20 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 313,297 313297 313297 313297 0 20 20 بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 295,766 295766 295766 295766 504 504 504 تخت جمشید
907 846 846

پلی اتیلن سبک فیلم  – LDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی 241,403 243079 243805 248780 1518 2640 1518 آریا ساسول
2420h نقدی 241,403 241403 241403 241403 3300 2574 1826 امیر کبیر
2420h نقدی (مچینگ) 241,403 241403 241403 241403 0 88 88 امیر کبیر
2420d نقدی 253,473 253473 253473 253473 990 770 484 امیر کبیر
2420d نقدی (مچینگ) 253,473 253473 253473 253473 0 44 44 امیر کبیر
0075 Bandar سلف 241,403 246890 247697 251369 600 950 600 بندرامام
020 Bandar سلف 241,403 245400 246221 247569 1000 1810 1000 بندرامام
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) 241,403 241403 241403 241403 0 168 168 کردستان
2420E02-kordestan نقدی 241,403 241403 241403 241403 1200 1320 432 کردستان
8608 10364 6160

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir سلف 196,306 210210 215267 225799 3300 5192 3300 امیر کبیر
LLD 209 Arak سلف 196,306 196306 196306 196306 1000 1520 900 شازند اراک
LLD 209 Arak سلف (مچینگ) 196,306 196306 196306 196306 0 100 100 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 190,417 193813 194928 197002 350 720 350 مهاباد
22 Bf7 Mahabad نقدی 204,177 204177 204177 204177 264 528 192 مهاباد
4914 8060 4842

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 سلف 186,574 189820 191237 198009 1000 1930 1000 بندر امام
6040UA-tabriz نقدی 191,072 0 0 0 220 0 0 تبریز
5030sa tabriz نقدی 194,037 197238 197867 198679 220 264 220 تبریز
52518 Jam نقدی 186,574 186574 186574 186574 3014 1936 1870 جم
52518 Jam نقدی (مچینگ) 186,574 186574 186574 186574 0 374 374 جم
(پودر) 62N07 نقدی 180,977 0 0 0 500 10 0 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 191,072 191072 191072 191072 1536 672 480 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 191,072 191072 191072 191072 0 72 72 لرستان
6490 5258 4016

پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 197,110 197110 197110 197110 1200 1040 850 بندر امام
0035 Bandar سلف (مچینگ) 197,110 197110 197110 197110 0 20 20 بندر امام
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 197,110 197110 197110 197110 0 48 48 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 197,110 197110 197110 197110 1728 816 624 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun سلف 197,110 197110 197110 197110 1518 242 220 مارون
4446 2166 1762

پلی اتیلن سنگین دوارنی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Tabriz نقدی 206,764 206764 206764 206764 1309 638 583 تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 206,764 206764 206764 206764 0 33 33 تبریز
3840 Arak نقدی 206,764 0 0 0 200 0 0 شازند اراک
1509 671 616

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 208,285 208285 208285 208285 0 50 50 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 208,285 208285 208285 208285 3000 1030 970 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 228,383 0 0 0 1000 0 0 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 219,054 219054 219054 219054 0 110 110 جم
CRP100N jam نقدی 219,054 219054 219054 219054 2024 770 748 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 228,383 228383 228383 228383 0 60 60 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی 228,383 228383 228383 228383 1500 160 140 شازند اراک
7524 2180 2078

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya سلف 198,471 198471 198471 198471 1716 792 308 آریا ساسول
F7000 Ilam نقدی 198,471 198471 198471 198471 814 726 330 ایلام
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) 198,471 198471 198471 198471 0 44 44 ایلام
F7000 Mehr نقدی 198,471 198471 198471 198471 1518 1782 1056 مهر
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 198,471 198471 198471 198471 0 66 66 مهر
4048 3410 1804

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz نقدی 200,247 200247 200247 200247 125 125 125 تبریز
EPS 300 tabriz نقدی 200,247 200247 200247 200247 125 105 95 تبریز
EPS 300 tabriz نقدی (مچینگ) 200,247 200247 200247 200247 0 30 30 تبریز
250 260 250

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG781 سلف 154,620 158456 159252 160229 1496 1892 1496 تندگویان
PET-BG785 سلف 151,616 151616 151616 151616 1496 1848 1496 تندگویان
PET-BG821 سلف 161,914 163069 164013 165789 2508 2860 2508 تندگویان
5500 6600 5500

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
TG 670S سلف 155,956 155956 155956 155956 506 506 506 تندگویان
Super Bright- TG641 سلف 156,130 217255 217255 217255 506 1078 506 تندگویان
TG641 سلف 150,450 223889 229296 229999 2486 3872 2486 تندگویان
TG645 سلف 147,541 235999 236096 236352 2002 3146 2002 تندگویان
5500 8602 5500

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی