پلیمر

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 14 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 6 هزار و 98 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 2 هزار و 432 تن معامله انجام گرفت و میزان 40 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی  EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 301,973 0 0 0 220 0 0 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 301,973 301,973 301,973 301,973 396 22 22 بانیار
SE-4000 Baniar نقدی 300,493 300,493 300,493 300,493 110 22 22 بانیار
R310 Entekhab سلف 310,807 326,929 327,388 329,699 170 240 170 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab سلف 309,373 340,889 341,535 346,919 450 1,120 450 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab سلف (مچینگ) 303,298 303,298 303,298 303,298 0 5 5 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab سلف 303,298 303,298 303,298 303,298 25 20 20 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab سلف 309,373 335,999 340,456 345,789 200 560 200 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab سلف 310,807 334,889 336,094 337,569 170 350 170 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz نقدی 294,527 333,789 335,607 337,499 40 105 40 تبریز
1,781 2,444 1,099

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 255,835 0 0 0 250 0 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1115 petropak نقدی 255,835 255,835 255,835 255,835 44 22 22 پترو پاک مشرق زمین
GPPS 1160-tabriz نقدی 234,662 235,599 236,039 236,599 55 66 55 پتروشیمی تبریز
GPPS1460 tabriz نقدی 249,659 249,488 249,488 249,488 55 33 33 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی (مچینگ) 255,835 255,835 255,835 255,835 0 33 33 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 255,835 255,659 255,659 255,659 803 550 451 پتروشیمی تبریز
takht-jamshid 1461 نقدی 255,835 0 0 0 45 0 0 پتروشیمی تخت جمشید
1161 takht-jamshid نقدی 255,835 0 0 0 45 0 0 پتروشیمی تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 255,835 255,835 255,835 255,835 855 56 56 پتروشیمی تخت جمشید پارس
32N eseen نقدی 255,835 0 0 0 176 0 0 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom نقدی 255,835 255,835 255,835 255,835 350 200 200 محب پلیمر قم
2,678 960 850
معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف 345,818 0 0 0 154 0 0 پترو پاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz نقدی (مچینگ) 345,818 345,580 345,580 345,580 0 176 176 پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz نقدی 345,818 345,580 345,580 345,580 803 418 264 پتروشیمی تبریز
957 594 440

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 پودر نقدی 201,513 201,513 201,513 201,513 40 40 40 پتروشیمی جم
40 40 40
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LL 235F6 jam نقدی 232,868 239,939 244,480 250,333 66 154 66 پتروشیمی جم
66 154 66
معاملات پلیمر اپوکسی رزین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 930,000 930,000 930,000 930,000 106 79 79 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 794,000 794,000 794,000 794,000 70 44 44 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 866,000 0 0 0 20 0 0 پتروشیمی خوزستان
196 123 123

معاملات پلیمر پلی کربنات رابر در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LED khozestan سلف 930,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan سلف 920,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف 940,000 0 0 0 60 0 0 پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan سلف 850,000 850,000 850,000 850,000 100 20 20 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 850,000 850,000 850,000 850,000 100 15 15 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 920,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
380 35 35
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی (مچینگ) 406,542 406,542 406,542 406,542 0 202 202 تخت جمشید
1220 shazand نقدی (مچینگ) 406,542 406,542 406,542 406,542 0 20 20 شازند اراک
0 222 222

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی