قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

اکریلونیتریل بوتادین استایرن –  ABS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS157W2901-tabriz نقدی 455,719 740,259 756,787 774,999 125 280 125 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 439,358 439,358 439,358 439,358 0 40 40 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 439,358 439,358 439,358 439,358 435 310 290 تبریز
N50-ghaed-basir نقدی (مچینگ) 439,358 439,358 439,358 439,358 0 10 10 قائدبصیر
N50-ghaed-basir نقدی 439,358 439,358 439,358 439,358 120 140 110 قائدبصیر
680 780 575

استایرن بوتادین رابر – SBR

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 338,839 338,839 338,839 338,839 0 20 20 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 338,839 338,839 338,839 338,839 101 81 81 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 338,839 338,839 338,839 338,839 343 343 343 بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی (مچینگ) 320,877 320,877 320,877 320,877 0 84 84 تخت جمشید
1712-takhe-jamshid نقدی 320,877 320,877 320,877 320,877 504 378 378 تخت جمشید
948 906 906

پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LP0470KJ Arya-sasol نقدی 257,426 257,426 257,426 257,426 110 44 44 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 253,920 253,920 253,920 253,920 0 22 22 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی 253,920 253,920 253,920 253,920 1,408 1,012 682 آریا ساسول
2420h نقدی 253,920 253,920 253,920 253,920 1,100 132 66 امیر کبیر
0075 Bandar سلف 253,920 258,979 260,528 262,329 800 1,320 800 بندر امام
020 Bandar سلف (مچینگ) 253,920 253,920 253,920 253,920 0 30 30 بندر امام
020 Bandar سلف 253,920 253,920 253,920 253,920 1,000 810 530 بندر امام
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) 253,920 253,920 253,920 253,920 0 24 24 کردستان
2420E02-kordestan نقدی 253,920 253,920 253,920 253,920 1,200 216 144 کردستان
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 253,920 253,920 253,920 253,920 0 22 22 لاله
2100lale نقدی 271,694 272,579 272,705 272,830 88 110 88 لاله
2102TX00-lale نقدی 253,920 253,920 253,920 253,920 1,320 572 396
7,026 4,314 2,848

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 204,014 206,689 208,098 213,899 3,212 4,092 3,212 امیر کبیر
LLD 209 Arak سلف (مچینگ) 204,014 204,014 204,014 204,014 0 80 80 شازند اراک
LLD 209 Arak سلف 204,014 204,014 204,014 204,014 1,000 1,020 780 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 197,893 0 0 0 570 110 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 204,014 204,014 204,014 204,014 0 384 384 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 204,014 204,014 204,014 204,014 1,536 960 744 مهاباد
6,318 6,646 5,200

پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی (مچینگ) 261,538 261,538 261,538 261,538 0 22 22 لاله
1922T lale نقدی 261,538 261,538 261,538 261,538 198 154 154 لاله
198 176 176

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی (مچینگ) 261,538 261,538 261,538 261,538 0 22 22 لاله
1922T lale نقدی 261,538 261,538 261,538 261,538 198 154 154 لاله
198 176 176

پلی اتیلن سنگین تزریقی 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 سلف (مچینگ) 193,899 193,899 193,899 193,899 0 60 60 بندر امام
Hi500 سلف 193,899 193,899 193,899 193,899 2,000 1,100 1,080 بندر امام
6040UA-tabriz نقدی 198,574 198,574 198,574 198,574 110 22 22 تبریز
5030sa tabriz نقدی 201,655 208,899 211,369 212,789 110 231 110 تبریز
52518 Jam نقدی (مچینگ) 193,899 193,899 193,899 193,899 0 22 22 جم
52518 Jam نقدی 193,899 193,899 193,899 193,899 3,014 924 880 جم
(پودر) 62N07 نقدی 188,082 188,082 188,082 188,082 230 140 140 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 198,574 198,574 198,574 198,574 0 24 24 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 198,574 198,574 198,574 198,574 1,776 312 240 لرستان
7,240 2,835 2,578

پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Bl3 Jam نقدی 204,148 204,148 204,148 204,148 220 198 176 جم
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 204,148 204,148 204,148 204,148 0 72 72 کرمانشاه (باختر )
Bl3 Bakhtar نقدی 204,148 204,148 204,148 204,148 1,728 576 504 کرمانشاه (باختر )
Bl3 Marun نقدی 204,148 204,148 204,148 204,148 1,518 418 396 مارون
3,466 1,264 1,148

پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Tabriz نقدی 214,882 214,882 214,882 214,882 1,309 847 803 تبریز
3840 Arak نقدی 214,882 214,882 214,882 214,882 200 120 120 تبریز
1,509 967 923

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی (مچینگ) 237,633 237,633 237,633 237,633 0 10 10 امیر کبیر
EX3 AmirKabir نقدی 216,292 216,520 217,243 218,699 1,500 1,680 1,500 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 237,633 237,633 237,633 237,633 1,000 10 10 امیر کبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 227,475 227,475 227,475 227,475 0 66 66 جم
CRP100N jam نقدی 227,475 227,475 227,475 227,475 3,102 968 814 جم
CRP100B Arak نقدی 237,633 237,633 237,633 237,633 1,500 180 80 شازند اراک
7,102 2,914 2,480

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 206,263 206,263 206,263 206,263 1,716 198 176 آریا ساسول
F7000 Ilam نقدی 206,263 206,263 206,263 206,263 814 220 198 ایلام
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 206,263 206,263 206,263 206,263 0 44 44 مهر
F7000 Mehr نقدی 206,263 206,263 206,263 206,263 1,518 869 726 مهر
4,048 1,331 1,144

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz نقدی 230,810 285,945 287,314 290,000 120 295 120 تبریز
EPS 300 tabriz نقدی 230,810 241,519 248,881 257,899 120 245 120 تبریز
240 540 240

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG781 سلف 162,585 170,789 172,158 173,543 2,002 3,410 2,002 تندگویان
PET-BG785 سلف 159,427 160,089 160,465 161,190 2,002 2,354 2,002 تندگویان
PET-BG821 سلف 170,256 172,352 176,993 179,888 1,496 2,464 1,496 تندگویان
5,500 8,228 5,500

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 166,211 222,222 227,316 260,999 1,716 2,574 1,716 تندگویان
TG641 سلف 160,165 250,199 251,218 260,169 2,002 4,114 2,002 تندگویان
TG641 MOD سلف 160,607 271,999 272,128 273,679 286 682 286 تندگویان
TG645 سلف 157,067 256,899 259,596 268,268 1,496 2,992 1,496 تندگویان
5,500 10,362 5,500

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی