پلیمر پتروشیمی بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

اکریلونیتریل بوتادین استایرن –  ABS

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
ABS157W2901-tabrizنقدی455,719740,259756,787774,999125280125تبریز
ABS150 Tabrizنقدی (مچینگ)439,358439,358439,358439,35804040تبریز
ABS150 Tabrizنقدی439,358439,358439,358439,358435310290تبریز
N50-ghaed-basirنقدی (مچینگ)439,358439,358439,358439,35801010قائدبصیر
N50-ghaed-basirنقدی439,358439,358439,358439,358120140110قائدبصیر
680780575

استایرن بوتادین رابر – SBR

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف (مچینگ)338,839338,839338,839338,83902020بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف338,839338,839338,839338,8391018181بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف338,839338,839338,839338,839343343343بندر امام
1712-takhe-jamshidنقدی (مچینگ)320,877320,877320,877320,87708484تخت جمشید
1712-takhe-jamshidنقدی320,877320,877320,877320,877504378378تخت جمشید
948906906

پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
LP0470KJ Arya-sasolنقدی257,426257,426257,426257,4261104444آریا ساسول
LF 190 Aryaنقدی (مچینگ)253,920253,920253,920253,92002222آریا ساسول
LF 190 Aryaنقدی253,920253,920253,920253,9201,4081,012682آریا ساسول
2420hنقدی253,920253,920253,920253,9201,10013266امیر کبیر
0075 Bandarسلف253,920258,979260,528262,3298001,320800بندر امام
020 Bandarسلف (مچینگ)253,920253,920253,920253,92003030بندر امام
020 Bandarسلف253,920253,920253,920253,9201,000810530بندر امام
2420E02-kordestanنقدی (مچینگ)253,920253,920253,920253,92002424کردستان
2420E02-kordestanنقدی253,920253,920253,920253,9201,200216144کردستان
2102TX00-laleنقدی (مچینگ)253,920253,920253,920253,92002222لاله
2100laleنقدی271,694272,579272,705272,8308811088لاله
2102TX00-laleنقدی253,920253,920253,920253,9201,320572396
7,0264,3142,848

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
LLD 209 Amirنقدی204,014206,689208,098213,8993,2124,0923,212امیر کبیر
LLD 209 Arakسلف (مچینگ)204,014204,014204,014204,01408080شازند اراک
LLD 209 Arakسلف204,014204,014204,014204,0141,0001,020780شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02نقدی197,8930005701100مهاباد
LLD 22b02 Mahabadنقدی (مچینگ)204,014204,014204,014204,0140384384مهاباد
LLD 22b02 Mahabadنقدی204,014204,014204,014204,0141,536960744مهاباد
6,3186,6465,200

پلی اتیلن سبک تزریقی

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
1922T laleنقدی (مچینگ)261,538261,538261,538261,53802222لاله
1922T laleنقدی261,538261,538261,538261,538198154154لاله
198176176

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

پلی اتیلن سبک تزریقی

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
1922T laleنقدی (مچینگ)261,538261,538261,538261,53802222لاله
1922T laleنقدی261,538261,538261,538261,538198154154لاله
198176176

پلی اتیلن سنگین تزریقی 

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
Hi500سلف (مچینگ)193,899193,899193,899193,89906060بندر امام
Hi500سلف193,899193,899193,899193,8992,0001,1001,080بندر امام
6040UA-tabrizنقدی198,574198,574198,574198,5741102222تبریز
5030sa tabrizنقدی201,655208,899211,369212,789110231110تبریز
52518 Jamنقدی (مچینگ)193,899193,899193,899193,89902222جم
52518 Jamنقدی193,899193,899193,899193,8993,014924880جم
(پودر) 62N07نقدی188,082188,082188,082188,082230140140لرستان
62N07UV Lorestanنقدی (مچینگ)198,574198,574198,574198,57402424لرستان
62N07UV Lorestanنقدی198,574198,574198,574198,5741,776312240لرستان
7,2402,8352,578

پلی اتیلن سنگین بادی

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
Bl3 Jamنقدی204,148204,148204,148204,148220198176جم
Bl3 Bakhtarنقدی (مچینگ)204,148204,148204,148204,14807272کرمانشاه (باختر )
Bl3 Bakhtarنقدی204,148204,148204,148204,1481,728576504کرمانشاه (باختر )
Bl3 Marunنقدی204,148204,148204,148204,1481,518418396مارون
3,4661,2641,148

پلی اتیلن سنگین دورانی

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
3840 Tabrizنقدی214,882214,882214,882214,8821,309847803تبریز
3840 Arakنقدی214,882214,882214,882214,882200120120تبریز
1,509967923

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
EX6B (CRP 100 Amir)نقدی (مچینگ)237,633237,633237,633237,63301010امیر کبیر
EX3 AmirKabirنقدی216,292216,520217,243218,6991,5001,6801,500امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir)نقدی237,633237,633237,633237,6331,0001010امیر کبیر
CRP100N jamنقدی (مچینگ)227,475227,475227,475227,47506666جم
CRP100N jamنقدی227,475227,475227,475227,4753,102968814جم
CRP100B Arakنقدی237,633237,633237,633237,6331,50018080شازند اراک
7,1022,9142,480

پلی اتیلن سنگین فیلم

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
5110 Aryaنقدی206,263206,263206,263206,2631,716198176آریا ساسول
F7000 Ilamنقدی206,263206,263206,263206,263814220198ایلام
F7000 Mehrنقدی (مچینگ)206,263206,263206,263206,26304444مهر
F7000 Mehrنقدی206,263206,263206,263206,2631,518869726مهر
4,0481,3311,144

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

پلی استایرن انبساطی – EPS

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
EPS 200 tabrizنقدی230,810285,945287,314290,000120295120تبریز
EPS 300 tabrizنقدی230,810241,519248,881257,899120245120تبریز
240540240

پلی اتیلن ترفتالات بطری

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
PET-BG781سلف162,585170,789172,158173,5432,0023,4102,002تندگویان
PET-BG785سلف159,427160,089160,465161,1902,0022,3542,002تندگویان
PET-BG821سلف170,256172,352176,993179,8881,4962,4641,496تندگویان
5,5008,2285,500

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
Super Bright- TG641سلف166,211222,222227,316260,9991,7162,5741,716تندگویان
TG641سلف160,165250,199251,218260,1692,0024,1142,002تندگویان
TG641 MODسلف160,607271,999272,128273,679286682286تندگویان
TG645سلف157,067256,899259,596268,2681,4962,9921,496تندگویان
5,50010,3625,500

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *