معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

قمیت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 23 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 47 هزار و 558 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 27 هزار و 992 تن معامله انجام گرفت و میزان 58.7 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52505UV Jam نقدی 211,174 211,174 211,174 211,174 110 88 88 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی (مچینگ) 206,317 206,317 206,317 206,317 0 88 88 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 206,317 206,317 206,317 206,317 2,310 2,222 2,222 پتروشیمی جم
(پودر) 62N07 نقدی 200,127 200,659 200,784 201,200 130 160 130 پتروشیمی لرستان 
54B04 lorestan نقدی 206,317 207,859 208,272 208,569 216 264 216 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 211,174 221,228 222,944 223,569 336 648 336 پتروشیمی لرستان
3,102 3,470 3,080
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 310,836 311,111 314,186 318,789 220 264 220 پتروشیمی لاله 
220 264 220

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 240,997.00 241,000.00 241,407.00 243,000.00 3,212.00 3,432.00 3,212.00 امیر کبیر
LL 0209KJ نقدی 242,211.00 242,211.00 242,211.00 242,211.00 55.00 44.00 22.00 پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak سلف 240,997.00 240,997.00 240,997.00 240,997.00 1,000.00 560.00 400.00 شازند اراک
Lorestan(پودر) 22B02 نقدی 233,767.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 پتروشیمی لرستان
22B03 Lorestan نقدی 240,997.00 0.00 0.00 0.00 240.00 48.00 0.00 پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan نقدی 240,997.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 پتروشیمی لرستان
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 233,767.00 233,767.00 233,767.00 233,767.00 800.00 10.00 10.00 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 240,997.00 240,997.00 240,997.00 240,997.00 0.00 24.00 24.00 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 240,997.00 240,997.00 240,997.00 240,997.00 1,008.00 720.00 432.00 مهاباد
6,775.00 4,838.00 4,100.00
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 430,247 430,247 430,247 430,247 383 383 383 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 430,247 430,247 430,247 430,247 121 81 81 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 413,101 413,101 413,101 413,101 1,310 1,310 1,310 پتروشیمی تخت جمشید
1,814 1,774 1,174
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 328,769.00 328,769.00 328,769.00 328,769.00 0.00 66.00 66.00 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 328,769.00 328,769.00 328,769.00 328,769.00 0.00 20.00 20.00 پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 328,769.00 328,769.00 328,769.00 328,769.00 0.00 154.00 154.00 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 328,769.00 328,769.00 328,769.00 328,769.00 0.00 160.00 160.00 غدیر
0.00 400.00 400.00

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 219,971 219,971 219,971 219,971 0 66 66 آریا ساسول
5110 Arya نقدی 219,971 219,971 219,971 219,971 1,628 440 418 آریا ساسول
3713 arya نقدی 232,114 232,114 232,114 232,114 88 44 44 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی 219,971 219,971 219,971 219,971 500 90 70 امیرکبیر
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) 219,971 219,971 219,971 219,971 0 66 66 پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam نقدی 219,971 219,971 219,971 219,971 792 66 44 پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam نقدی 219,971 219,971 219,971 219,971 2,508 1,386 1,100 پتروشیمی ایلام
f7000 Miandoab نقدی 219,971 0 0 0 120 0 0 پتروشیمی میاندوآب
EX5 Bakhtar نقدی (مچینگ) 219,971 219,971 219,971 219,971 0 48 48 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar نقدی 219,971 219,971 219,971 219,971 240 96 72 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 219,971 219,971 219,971 219,971 0 132 132 پتروشیمی مارون
EX5 Marun نقدی 219,971 219,971 219,971 219,971 1,518 286 154 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 219,971 219,971 219,971 219,971 0 220 220 مهر
7,394 2,940 2,434

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 301,369 301,369 301,369 301,369 0 22 22 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی 301,369 301,369 301,369 301,369 1,408 660 594 آریا ساسول
2420h نقدی 301,369 301,369 301,369 301,369 550 110 22 امیرکبیر
0075 Bandar سلف (مچینگ) 301,369 301,369 301,369 301,369 0 10 10 پتروشیمی بندرامام
0075 Bandar سلف 301,369 301,369 301,369 301,369 800 660 620 پتروشیمی بندرامام
020 Bandar سلف 301,369 301,369 301,369 301,369 800 670 570 پتروشیمی بندرامام
2420F3 kordestan نقدی 323,459 323,459 323,459 323,459 240 24 24 کردستان
2420E02-kordestan نقدی 301,369 301,369 301,369 301,369 768 192 144 کردستان
2102TX00-lale نقدی 301,369 301,369 301,369 301,369 1,100 242 176 لاله
2100lale نقدی 323,459 323,459 323,459 323,459 220 132 132 لاله
5,886 2,722 2,314
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
548R jam نقدی (مچینگ) 347,053 347,053 347,053 347,053 0 22 22 پلی پروپیلن جم
EPC40R shazand سلف (مچینگ) 347,053 347,053 347,053 347,053 0 20 20 شازند اراک
ZB 548R navid نقدی 347,053 0 0 0 147 0 0 نوید زرشیمی
147 42 42
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 201,902 215,000 216,398 220,000 1,188 1,848 1,188 شهید تندگویان
TG641 MOD سلف 194,971 205,000 205,056 205,694 2,002 2,596 2,002 شهید تندگویان
TG645 سلف 190,594 200,000 200,330 204,190 2,002 2,794 2,002 شهید تندگویان
5,192 7,238 5,192

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی  GPPS در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto سلف (مچینگ) 255,659 255,659 255,659 255,659 0 5 5 آرتان پترو کیهان
0 5 5
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 300 tabriz سلف 285,729 381,799 384,134 390,000 120 415 120 پتروشمی تبریز
120 415 120
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف 199,492 225,129 230,912 233,598 154 418 154 پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 سلف 205,383 232,019 234,435 237,813 1,012 1,518 1,012 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 سلف 201,259 232,809 236,868 248,000 2,002 2,706 2,002 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 سلف 215,397 249,659 252,867 258,479 1,430 1,980 1,430 پتروشیمی تندگویان
4,598 6,622 4,598

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 247,639 247,639 247,639 247,639 0 70 70 امیر کبیر
EX3 AmirKabir نقدی 247,639 247,639 247,639 247,639 1,800 800 760 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 277,337 0 0 0 50 0 0 امیر کبیر
CRP100 N پودر نقدی 248,120 0 0 0 800 0 0 پتروشیمی جم
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 255,794 255,794 255,794 255,794 0 176 176 پتروشیمی جم
CRP100N jam نقدی 255,794 255,794 255,794 255,794 2,508 319 319 پتروشیمی جم
5000S Jam نقدی 229,685 0 0 0 44 22 0 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی 277,337 277,337 277,337 277,337 1,000 180 180 شازند اراک
6,202 1,567 1,505
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 229,413 229,413 229,413 229,413 1,200 1,260 1,200 پتروشیمی بندر امام
bl3 jam پودر نقدی 222,531 0 0 0 280 0 0 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar نقدی 229,413 229,413 229,413 229,413 1,488 912 888 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 229,413 229,413 229,413 229,413 0 66 66 پتروشیمی مارون
Bl3 Marun نقدی 229,413 229,413 229,413 229,413 1,210 418 330 پتروشیمی مارون
4,178 2,656 2,484

معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS157W2901-tabriz نقدی 513,305 935,259 961,332 980,989 100 180 100 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 496,305 496,305 496,305 496,305 0 60 60 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 496,305 496,305 496,305 496,305 550 315 275 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی (مچینگ) 496,305 496,305 496,305 496,305 0 10 10 پتروشیمی قائد بصیر
N50-ghaed-basir نقدی 496,305 496,305 496,305 496,305 130 130 120 پتروشیمی قائد بصیر
780 695 565

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 221,993 0 0 0 50 0 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی 228,859 228,859 228,859 228,859 1,100 594 594 پتروشیمی تبریز
1,150 594 594
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
510L Navid نقدی (مچینگ) 312,567 312,567 312,567 312,567 0 21 21 نوید زر شیمی
0 21 21

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی