قیمت مواد پتروشیمی

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دو شنبه 06 بهمن ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 33 هزار و 397 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 20 هزار و 710 تن معامله انجام گرفت و میزان 62 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Rp270G shazand نقدی 322,186 0 0 0 1,400 0 0 شازند اراک
1,400 0 0
معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی (مچینگ) 298,166 298,166 298,166 298,166 0 168 168 پلی پروپیلن جم
HP525j jam نقدی 298,166 298,166 298,166 298,166 600 1,104 432 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam نقدی 393,430 405,999 406,538 406,939 220 528 220 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 298,166 298,166 298,876 303,999 435 631 435 رجال
HP 525J maron نقدی 298,166 298,166 304,585 313,999 1,100 1,782 1,100 پتروشیمی مارون 
ZH 525J navid نقدی 298,166 298,167 298,764 299,199 756 1,386 756 نوید زر شیمی
3,111 5,599 3,111

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی (مچینگ) 315,578 315,578 315,578 315,578 0 66 66 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 315,578 315,578 315,578 315,578 220 132 132 پلی پروپیلن جم
440L jam نقدی 315,578 315,578 315,578 315,578 550 176 176 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی (مچینگ) 315,578 315,578 315,578 315,578 0 44 44 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 315,578 315,578 315,578 315,578 770 572 572 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 329,896 335,159 336,912 339,599 220 308 220 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 334,962 361,999 364,201 365,669 110 154 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 322,186 330,330 332,580 337,386 220 374 220 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 321,305 321,305 321,305 321,305 220 110 110 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی 315,578 315,578 315,578 315,578 315 21 21 پلی نار
EPQ 30RF نقدی 315,578 0 0 0 190 0 0 شازند اراک
EPC40R shazand نقدی 315,578 315,578 315,578 315,578 800 220 220 شازند اراک
R60 Arak نقدی 315,578 0 0 0 500 40 0 شازند اراک
RP 210G نقدی 315,578 0 0 0 900 0 0 شازند اراک
MR230 نقدی 315,578 315,578 315,578 315,578 374 374 330 مارون
ZH 515 MA navid نقدی (مچینگ) 298,616 298,616 298,616 298,616 0 21 21 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid نقدی 298,616 298,616 298,616 298,616 147 105 84 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی 315,578 315,578 315,578 315,578 147 21 21 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid نقدی 315,578 0 0 0 168 0 0 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 315,578 315,578 315,578 315,578 210 231 210 نوید زر شیمی
332C navid نقدی 315,578 315,578 315,578 315,578 126 168 126 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid نقدی (مچینگ) 329,235 329,235 329,235 329,235 0 21 21 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid نقدی 329,235 329,235 329,235 329,235 63 42 42 نوید زر شیمی
ZRCT230C navid نقدی 326,592 326,592 326,592 326,592 105 126 84 نوید زر شیمی
6,355 3,326 2,830

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam سلف (مچینگ) 284,298 284,298 284,298 284,298 0 96 96 پلی پروپیلن جم
552R Jam سلف 284,298 284,298 284,298 284,298 960 624 576 پلی پروپیلن جم
552R Jam نقدی 284,298 286,390 288,179 290,719 240 408 240 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 284,298 284,900 285,755 289,999 1,200 1,392 1,200 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 284,298 284,298 284,298 284,298 40 80 20 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 298,166 285,000 285,669 287,591 600 816 600 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 284,298 286,500 287,188 289,369 400 780 400 پلی نار
YI250 polynar نقدی 284,298 284,298 284,298 284,298 400 420 300 پلی نار
1101s rejal نقدی 284,298 284,298 284,298 284,298 261 261 152 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal نقدی (مچینگ) 284,298 284,298 284,298 284,298 0 239 239 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 284,298 284,298 284,298 284,298 609 783 457 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 284,298 284,298 284,298 284,298 870 1,088 631 پتروشیمی رجال
552R Arak نقدی 284,298 284,899 286,952 311,651 500 800 500 شازند اراک
Z30s Ar نقدی 284,298 284,298 284,298 284,298 100 160 80 شازند اراک
552R Maroun نقدی (مچینگ) 284,298 284,298 284,298 284,298 0 66 66 پتروشیمی مارون
552R Maroun نقدی 284,298 284,298 284,298 284,298 1,496 1,672 1,320 پتروشیمی مارون
Z30S Marun نقدی (مچینگ) 284,298 284,298 284,298 284,298 0 22 22 پتروشیمی مارون
Z30S Marun نقدی 284,298 284,298 284,298 284,298 990 1,144 902 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی 284,298 287,289 289,529 292,889 770 1,518 770 پتروشیمی مارون
HP 500J نقدی (مچینگ) 284,298 284,298 284,298 284,298 0 44 44 پتروشیمی مارون
HP 500J نقدی 290,719 290,719 290,719 290,719 110 132 66 پتروشیمی مارون
(پودر) ZH552R نقدی (مچینگ) 275,769 275,769 275,769 275,769 0 21 21 پتروشیمی مارون
(پودر) ZH552R نقدی 275,769 275,769 275,769 275,769 210 63 21 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 284,298 284,298 284,298 284,298 420 462 210 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 284,298 284,298 284,362 284,798 210 420 210 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 284,298 284,298 284,615 286,098 210 357 210 نوید زر شیمی
10,596 13,868 9,353

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Abadan نقدی 288,267 288,267 288,267 288,267 500 20 20 پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan سلف 312,542 312,542 312,542 312,542 500 80 80 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 303,439 303,439 303,439 303,439 0 20 20 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف 303,439 303,439 303,439 303,439 500 150 150 پتروشیمی آبادان
E6834 arvand نقدی 314,673 320,009 323,971 349,999 407 594 407 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 288,267 288,267 288,267 288,267 0 44 44 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 288,267 288,267 288,267 288,267 0 44 44 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 288,267 288,267 288,267 288,267 1,500 500 500 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 288,267 288,267 288,267 288,267 110 44 44 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 288,267 288,267 288,267 288,267 1,892 1,375 979 اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 288,267 288,267 288,267 288,267 0 22 22 بندر امام
PVC S65 Bandar نقدی 288,267 288,267 288,267 288,267 2,508 1,606 1,606 بندر امام
PVC S60 Bandar سلف 303,439 303,439 303,439 303,440 1,518 1,562 1,518 بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی 288,267 288,267 288,267 288,267 2,500 1,020 920 غدیر
11,935 7,081 6,354

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی