پلیمر

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 25 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 50 هزار و 290 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 32 هزار و 766 تن معامله انجام گرفت و میزان 64.7 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 340,890 340890 340890 340890 0 80 80 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 311,390 311390 311390 311390 0 44 44 پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 311,390 311390 311390 311390 0 110 110 پتروشیمی بندر امام 
0 234 234
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 561,392 561392 561392 561392 0 50 50 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 561,392 561392 561392 561392 555 435 425 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 561,392 662119 668800 675569 120 320 120 پتروشیمی قائد بصیر
675 805 595
معاملات پلیمر استایرن بونادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 340,890 340890 340890 340890 0 21 21 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 456,844 456844 456844 456844 126 84 84 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 456,844 456844 456844 456844 378 378 378 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 440,126 440126 440126 440126 706 121 121 تخت جمشید
1210 604 604

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LP0470KJ Arya-sasol نقدی 304,866 307399 307689 307888 66 88 66 آریا ساسول 
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 301,210 301210 301210 301210 0 22 22 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی 301,210 301210 301210 301210 1452 814 704 آریا ساسول
2420h نقدی (مچینگ) 301,210 301210 301210 301210 0 44 44 امیر کبیر
2420h نقدی 301,210 301210 301210 301210 550 286 154 امیر کبیر
0075 Bandar سلف 301,210 301210 301399 301699 700 840 700 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar سلف (مچینگ) 301,210 301210 301210 301210 0 50 50 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar سلف 301,210 301210 301210 301210 1200 760 690 پتروشیمی بندر امام
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) 301,210 301210 301210 301210 0 24 24 کردستان
2420E02-kordestan نقدی 301,210 301210 301210 301210 1200 264 120 کردستان
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 301,210 301210 301210 301210 0 22 22 لاله
2102TX00-lale نقدی 301,210 301210 301210 301210 1298 330 286 لاله
2100lale نقدی 323,761 323920 325659 326579 110 154 110 لاله
6576 3698 2992
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 227,761 234789 235658 237222 3212 5104 3212 امیر کبیر
LLD 209 Arak سلف (مچینگ) 227,761 227761 227761 227761 0 80 80 شازند اراک
LLD 209 Arak سلف 227,761 227761 227761 227761 1000 1080 920 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 220,928 220928 220928 220928 570 90 70 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 227,761 227761 227761 227761 0 288 288 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 227,761 227761 227761 227761 1536 1176 912 مهاباد
6318 7818 5482

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی (مچینگ) 310,875 310875 310875 310875 0 22 22 لاله
1922T lale نقدی 310,875 310875 310875 310875 198 110 110 لاله
198 132 132
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 نقدی 208,041 209320 210697 212162 500 730 500 بندر امام
6070 UA نقدی 206,345 206345 206345 206345 88 88 88 تبریز
52505UV Jam نقدی 212,915 212915 212915 212915 330 253 143 جم
52518 Jam نقدی (مچینگ) 208,041 208041 208041 208041 0 132 132 جم
52518 Jam نقدی 208,041 208041 208041 208041 3014 902 836 جم
(پودر) 62N07 نقدی 201,800 201800 201800 201800 230 20 20 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 212,915 212915 212915 212915 1776 360 312 لرستان
5938 2485 2031
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 226,065 226065 226065 226065 0 20 20 بندر امام
0035 Bandar نقدی 226,065 226065 226065 226065 1200 1310 1020 بندر امام
bl3 jam پودر نقدی 219,283 0 0 0 280 0 0 جم
Bl3 Jam نقدی 226,065 226065 226065 226065 550 440 440 جم
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 226,065 226065 226065 226065 0 192 192 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 226,065 226065 226065 226065 1728 1248 1104 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی 226,065 226065 226065 226065 1210 550 506 پتروشیمی مارون
4968 3760 3282

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 224,001 0 0 0 50 0 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 230,929 230929 230929 230929 0 55 55 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی 230,929 230929 230929 230929 1309 946 946 پتروشیمی تبریز
1359 1001 1001
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 241,651 241651 241651 241651 0 60 60 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 268,964 268964 268964 268964 120 10 10 امیر کبیر
EX3 AmirKabir نقدی 241,651 241651 241651 241651 1500 960 920 امیر کبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 249,694 249694 249694 249694 0 154 154 پتروشیمی جم
CRP100N jam نقدی 249,694 249694 249694 249694 3102 869 869 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی 268,964 268964 268964 268964 1500 260 260 شازند اراک
6222 2313 2273

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 220,288 222677 223084 224288 1496 1694 1496 آریا ساسول
3713 arya نقدی (مچینگ) 232,474 232474 232474 232474 0 22 22 آریا ساسول
3713 arya نقدی 232,474 232474 232474 232474 220 44 44 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی 220,288 220288 220288 220288 500 120 90 امیر کبیر
F7000 Ilam نقدی 220,288 220569 221007 221333 814 1056 814 ایلام
EX5 Bakhtar نقدی (مچینگ) 220,288 220288 220288 220288 0 24 24 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar نقدی 220,288 220288 220288 220288 480 288 144 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 220,288 220288 220288 220288 0 110 110 پتروشیمی مارون
EX5 Marun نقدی 220,288 220288 220288 220288 1012 506 418 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی 220,288 225222 226636 234349 2002 2959 2002 مهر
6524 6823 5164
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz سلف 324,465 340559 346576 367279 120 180 120 پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz سلف 324,465 347009 349456 354669 120 225 120 پتروشیمی تبریز
240 405 240

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG781 سلف 190,229 232000 236833 240899 1474 3036 1474 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 سلف 186,481 232789 234297 238999 2002 3718 2002 پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 سلف 193,619 239109 241139 245679 1012 2112 1012 پتروشیمی تندگویان
4488 8866 4488
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
TG 670S نقدی 178,247 180199 180199 180199 22 66 22 پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 سلف 178,799 190239 194494 197059 286 616 286 پتروشیمی تندگویان
TG641 سلف 172,294 182999 183163 183979 1496 1738 1496 پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD سلف 172,770 172770 172770 172770 2354 2354 2354 پتروشیمی تندگویان
TG645 سلف 168,962 168962 168962 168962 1496 1496 1496 پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 سلف 173,722 182698 184396 186909 220 418 220 پتروشیمی تندگویان
5874 6688 5874

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی