قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۳۰ دى ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 30 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 76 هزار و 793 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 22 هزار و 352 تن معامله انجام گرفت و میزان 29.1 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 201,152 215,729 234,045 235,999 506 726 506 پتروشیمی شهید تندگویان 
TG641 سلف 193,702 193,702 193,702 193,702 198 110 88 پتروشیمی شهید تندگویان
TG641 MOD سلف 194,247 194,247 194,247 194,247 1,430 1,430 1,430 پتروشیمی شهید تندگویان
TG645 سلف 189,886 189,886 189,886 189,886 1,650 1,650 1,650 پتروشیمی شهید تندگویان
3,784 3,916 3,674
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی 293,962 293,962 293,962 293,962 1,408 198 176 آریا ساسول
2420h نقدی 293,962 293,962 293,962 293,962 550 66 66 امیرکبیر
0075 Bandar سلف 293,962 293,962 293,962 293,962 800 230 210 پتروشیمی بندر امام 
020 Bandar سلف 293,962 293,962 293,962 293,962 800 220 220 پتروشیمی بندر امام
2420E02-kordestan نقدی 293,962 293,962 293,962 293,962 1,008 48 48 کردستان
2102TX00-lale نقدی 293,962 0 0 0 1,210 0 0 لاله
2100lale نقدی 315,970 320,579 322,588 325,600 110 198 110 لاله
5,886 960 830

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف (مچینگ) 198,752 198,752 198,752 198,752 0 22 22 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG735 سلف 198,752 198,752 198,752 198,752 286 352 264 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG781 سلف 204,620 204,622 204,995 206,000 506 616 506 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG785 سلف 200,512 203,679 206,059 212,899 2,002 2,310 2,002 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG821 سلف 214,597 221,221 223,779 230,789 1,804 2,112 1,804 پتروشیمی شهید تندگویان
4,598 5,412 4,598
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 214,589 214,589 214,589 214,589 0 44 44 آریا ساسول
5110 Arya نقدی 214,589 214,589 214,589 214,589 1,540 88 44 آریا ساسول
3713 arya نقدی 226,687 0 0 0 44 0 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی 214,589 214,589 214,589 214,589 500 40 40 امیر کبیر
f7000 Miandoab نقدی 214,589 0 0 0 120 0 0 پتروشیمی میاندوآب
EX5 Bakhtar نقدی 214,589 0 0 0 120 0 0 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی 214,589 0 0 0 1,518 0 0 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی 214,589 214,589 214,589 214,589 2,508 220 220 مهر
6,350 392 348

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 270,843 0 0 0 100 0 0 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 241,483 241,483 241,483 241,483 1,800 180 180 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 270,843 270,843 270,843 270,843 290 10 10 امیرکبیر
CRP100 N پودر نقدی 242,119 0 0 0 800 0 0 پتروشیمی جم
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 249,607 249,607 249,607 249,607 0 44 44 پتروشیمی جم
CRP100N jam نقدی 249,607 249,607 249,607 249,607 2,508 154 132 پتروشیمی جم
5000S Jam نقدی 224,267 224,267 224,267 224,267 22 22 22 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی 270,843 270,843 270,843 270,843 1,000 100 100 شازند اراک
6,520 510 488
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 223,775 223,775 223,775 223,775 1,200 380 380 پتروشیمی بندر امام
bl3 jam پودر نقدی 217,062 0 0 0 280 0 0 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar نقدی 223,775 223,775 223,775 223,775 1,488 336 336 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی 223,775 223,775 223,775 223,775 1,210 220 220 پتروشیمی مارون
4,178 936 936

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52511 jam نقدی (مچینگ) 201,291 201,291 201,291 201,291 0 11 11 پتروشیمی جم
52511 jam نقدی 201,291 201,291 201,291 201,291 242 110 110 پتروشیمی جم
jam(پودر) 52511 نقدی 195,252 0 0 0 80 0 0 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی (مچینگ) 201,291 201,291 201,291 201,291 0 44 44 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 201,291 201,291 201,291 201,291 3,993 462 440 پتروشیمی جم
54B04 lorestan نقدی 201,291 205,009 207,256 209,789 216 312 216 پتروشیمی لرستان
4,531 939 821
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی (مچینگ) 235,737 235,737 235,737 235,737 0 44 44 امیرکبیر
LLD 209 Amir نقدی 235,737 235,737 235,737 235,737 3,212 990 902 امیرکبیر
LL 0209KJ نقدی 236,947 236,947 236,947 236,947 55 22 22 پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak نقدی 235,737 235,737 235,737 235,737 1,000 80 40 شازند اراک
Lorestan(پودر) 22B02 نقدی 228,665 0 0 0 150 0 0 پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan نقدی 235,737 0 0 0 600 0 0 پتروشیمی لرستان
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 228,665 0 0 0 800 0 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 235,737 235,737 235,737 235,737 0 24 24 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 235,737 235,737 235,737 235,737 1,008 192 192 مهاباد
6,825 1,352 1,224

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 1,200 360 216 پلی پروپیلن جم
510L Jam سلف 311,407 0 0 0 600 24 0 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 672 48 48 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی (مچینگ) 311,407 311,407 311,407 311,407 0 60 60 پلی نار
SF 060 polynar نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 400 180 160 پلی نار
YI250 polynar نقدی (مچینگ) 311,407 311,407 311,407 311,407 0 20 20 پلی نار
YI250 polynar نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 400 100 100 پلی نار
1101s rejal نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 326 44 44 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 311,407 0 0 0 109 0 0 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 761 152 152 پتروشیمی رجال
552R Maroun نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 1,100 418 330 پتروشیمی مارون
Z30S Marun نقدی (مچینگ) 311,407 311,407 311,407 311,407 0 110 110 پتروشیمی مارون
Z30S Marun نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 1,100 572 440 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی (مچینگ) 311,407 311,407 311,407 311,407 0 66 66 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 1,100 352 308 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 33 44 33 پتروشیمی مارون
(پودر) ZH552R نقدی 302,065 302,065 302,065 302,065 210 42 42 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 420 126 84 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 210 42 21 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 311,407 311,407 311,407 311,407 210 42 42 نوید زر شیمی
8,851 2,802 2,276

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440G jam نقدی 345,764 345,764 345,764 345,764 220 22 22 پلی پروپیلن جم
440L jam نقدی 345,764 345,764 345,764 345,764 330 132 110 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 345,764 345,764 345,764 345,764 770 110 110 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 361,492 361,492 361,492 361,492 220 44 22 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 367,057 370,370 371,473 371,899 110 132 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی (مچینگ) 353,023 353,023 353,023 353,023 0 22 22 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 353,023 353,023 353,023 353,023 220 198 154 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 352,055 0 0 0 110 0 0 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی 345,764 0 0 0 315 0 0 پلی نار
EPC40R shazand نقدی 345,764 0 0 0 700 0 0 شازند اراک
RP 210G نقدی 345,764 0 0 0 900 0 0 شازند اراک
MR230 نقدی 345,764 345,764 345,764 345,764 418 264 242 پتروشیمی مارون
ZH 515 MA navid نقدی (مچینگ) 327,134 327,134 327,134 327,134 0 42 42 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid نقدی 327,134 327,134 327,134 327,134 105 126 63 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی 345,764 0 0 0 147 0 0 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid نقدی 345,764 0 0 0 168 0 0 نوید زر شیمی
332C navid نقدی 345,764 0 0 0 126 0 0 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid نقدی 360,766 360,766 360,766 360,766 42 42 42 نوید زر شیمی
4,901 1,134 939

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی (مچینگ) 326,615 326,615 326,615 326,615 0 24 24 پلی پروپیلن جم
HP525j jam نقدی 326,615 326,615 326,615 326,615 960 648 624 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 326,615 0 0 0 435 0 0 پتروشیمی رجال
ZH 525J navid نقدی (مچینگ) 326,615 326,615 326,615 326,615 0 21 21 نوید زر شیمی
ZH 525J navid نقدی 326,615 326,615 326,615 326,615 1,008 525 504 نوید زر شیمی
2,403 1,218 1,173
معاملات پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Rp270G shazand نقدی 353,023 353,023 353,023 353,023 1,600 200 200 شازند اراک
1,600 200 200
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی -EPS  در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 300 tabriz سلف 284,668 384,009 387,912 394,899 120 400 120 پتروشیمی تبریز
120 400 120

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی  در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 217,038 0 0 0 50 0 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 223,750 223,750 223,750 223,750 0 22 22 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی 223,750 223,750 223,750 223,750 1,100 396 341 پتروشیمی تبریز
1,150 418 363
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 303,394 303,394 303,394 303,394 220 44 44 پتروشیمی لاله
220 44 44
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 428,650 428,650 428,650 428,650 0 40 40 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 428,650 428,650 428,650 428,650 161 20 20 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 428,650 428,650 428,650 428,650 444 444 444 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 411,568 411,568 411,568 411,568 1,008 685 685 پتروشیمی تخت جمشید
1,613 1,189 1,189
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS157W2901-tabriz نقدی 511,399 830,019 855,867 876,688 120 180 120 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 494,462 494,462 494,462 494,462 550 420 410 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 494,462 494,462 494,462 494,462 130 130 130 پتروشیمی قاید بصیر
800 730 660

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Abadan نقدی 320,653 320,653 320,653 320,653 500 60 60 پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan سلف 355,132 0 0 0 500 0 0 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف 337,892 337,892 337,892 337,892 500 20 20 پتروشیمی آبادان
E6834 arvand نقدی (مچینگ) 350,232 350,232 350,232 350,232 0 66 66 پتروشیمی اروند
E6834 arvand نقدی 350,232 350,232 350,232 350,232 451 286 286 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 320,653 320,653 320,653 320,653 0 44 44 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 320,653 320,653 320,653 320,653 1,727 187 165 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 320,653 320,653 320,653 320,653 1,500 100 80 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 320,653 320,653 320,653 320,653 275 88 88 پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 320,653 320,653 320,653 320,653 0 220 220 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Bandar نقدی 320,653 320,653 320,653 320,653 2,508 440 308 پتروشیمی بندر امام
PVC S60 Bandar سلف 344,788 344,788 344,788 344,789 2,002 2,046 2,002 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 320,653 320,653 320,653 320,653 0 40 40 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 320,653 320,653 320,653 320,653 2,500 120 120 غدیر
12,463 3,717 3,499

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی