قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 07 بهمن ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 46 هزار و 175 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 31 هزار و 609 تن معامله انجام گرفت و میزان 68.4 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 191,668 240,000 240,053 240,569 1,188 2,398 1,188 پتروشیمی شهید تندگویان
TG641 MOD سلف 180,933 210,000 210,235 211,779 2,002 4,026 2,002 پتروشیمی شهید تندگویان
TG641 MOD سلف 185,089 206,000 208,166 218,419 2,002 3,872 2,002 پتروشیمی شهید تندگویان
5,192 10,296 5,192
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 300 tabriz سلف 275,358 388669 389689 391599 120 415 120 پتروشیمی تبریز
120 415 120
معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto سلف (مچینگ) 248,852 248,852 248,852 248,852 0 150 150 آرتان پترو کیهان
0 150 150

معاملات پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
548R jam نقدی (مچینگ) 315,578 315,578 315,578 315,578 0 44 44 پلی پروپیلن جم
0 44 44
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam سلف (مچینگ) 284,298 284,298 284,298 284,298 0 192 192 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar نقدی (مچینگ) 284,298 284,298 284,298 284,298 0 100 100 پلی نار
Z30s Ar نقدی (مچینگ) 284,298 284,298 284,298 284,298 0 20 20 شازند اراک
552R Navid نقدی (مچینگ) 284,298 284,298 284,298 284,298 0 84 84 نوید زر شیمی
0 396 396
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 269,202 269,202 269,202 269,202 0 44 44 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی 269,202 269,202 269,202 269,202 1,408 704 594 آریا ساسول
0075 Bandar سلف 269,202 271,199 271,698 277,779 800 1,010 800 پتروشیمی بندر اما م
020 Bandar سلف (مچینگ) 269,202 269,202 269,202 269,202 0 110 110 پتروشیمی بندر اما م
020 Bandar سلف 269,202 269,202 269,202 269,202 800 720 690 پتروشیمی بندر اما م
2420E02-kordestan نقدی 269,202 269,202 269,202 269,202 1,008 312 264 کردستان
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 269,202 269,202 269,202 269,202 0 22 22 پتروشیمی لاله
2102TX00-lale نقدی 269,202 269,202 269,202 269,202 1,474 418 374 پتروشیمی لاله
2100lale نقدی 289,038 296,199 299,087 300,579 110 176 110 پتروشیمی لاله
5,600 3,516 3,008

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف 191,019 205,599 206,643 208,669 154 352 154 پتروشیمی شهید تندگویان 
PET-BG731 سلف 194,967 204,899 208,087 211,889 176 330 176 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG781 سلف 196,659 212,399 215,842 220,789 836 1,452 836 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG785 سلف 192,711 208,679 210,745 213,689 2,002 2,772 2,002 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG821 سلف 206,248 225,225 232,290 244,899 1,430 2,200 1,430 پتروشیمی شهید تندگویان
4,598 7,106 4,598

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 196,607 196,607 196,607 196,607 0 352 352 آریا ساسول
5110 Arya نقدی 196,607 196,607 196,607 196,607 1,672 1,188 1,166 آریا ساسول
3713 arya نقدی 207,621 0 0 0 44 0 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی (مچینگ) 196,607 196,607 196,607 196,607 0 20 20 امیرکبیر
EX5 AmirKabir نقدی 196,607 196,607 196,607 196,607 500 60 60 امیرکبیر
f7000 Miandoab نقدی 196,607 196,607 196,607 196,607 240 72 24 پتروشیمی میاندوآب
bakhtar (پودر) EX5 نقدی 190,709 0 0 0 100 0 0 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar نقدی (مچینگ) 196,607 196,607 196,607 196,607 0 24 24 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar نقدی 196,607 196,607 196,607 196,607 240 216 216 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 196,607 196,607 196,607 196,607 0 44 44 پتروشیمی مارون
EX5 Marun نقدی 196,607 196,607 196,607 196,607 1,518 440 286 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی 196,607 196,607 196,704 197,179 1,518 1,573 1,518 مهر
5,832 3,989 3,710
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 220,543 220,543 220,543 220,543 0 40 40 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 220,543 220,543 220,543 220,543 1,800 1,240 1,250 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 250,875 250,875 250,875 250,875 290 40 40 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 227,883 227,883 227,883 227,883 0 198 198 پتروشیمی جم
CRP100N jam نقدی 227,883 227,883 227,883 227,883 2,508 1,562 1,320 پتروشیمی جم
5000S Jam نقدی 205,419 0 0 0 22 0 0 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی 250,875 250,875 250,875 250,875 1,000 720 720 شازند اراک
5,620 3,800 3,568

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 199,453 199,453 199,453 199,453 50 10 10 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی 205,622 205,622 205,622 205,622 1,507 1,056 1,056 پتروشیمی تبریز
1,557 1,066 1,066
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 205,847 206,747 207,098 208,347 1,200 1,460 1,200 پتروشیمی بندر امام
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 205,847 205,847 205,847 205,847 0 192 192 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 205,847 205,847 205,847 205,847 1,488 1,080 1,008 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 205,847 205,847 205,847 205,847 0 66 66 پتروشیمی مارون
Bl3 Marun نقدی 205,847 205,847 205,847 205,847 1,210 660 594 پتروشیمی مارون
3,898 3,458 3,060

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 205,847 206,747 207,098 208,347 1,200 1,460 1,200 پتروشیمی بندر امام
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 205,847 205,847 205,847 205,847 0 192 192 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 205,847 205,847 205,847 205,847 1,488 1,080 1,008 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 205,847 205,847 205,847 205,847 0 66 66 پتروشیمی مارون
Bl3 Marun نقدی 205,847 205,847 205,847 205,847 1,210 660 594 پتروشیمی مارون
3,898 3,458 3,060
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52511 jam نقدی 185,119 193,636 194,345 195,569 121 220 121 پتروشیمی جم
jam(پودر) 52511 نقدی 179,565 0 0 0 80 20 0 پتروشیمی جم
52505UV Jam نقدی 189,524 190,689 192,381 198,109 506 572 506 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی (مچینگ) 185,119 185,119 185,119 185,119 0 110 110 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 185,119 185,119 185,119 185,119 3,993 1,870 1,650 پتروشیمی جم
4,700 2,792 2,387
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 277,704 277,704 277,704 277,704 110 198 88 پتروشیمی لاله
110 198 88

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 216,540 216,849 217,532 217,999 3,212 3,740 3,212 امیرکبیر
(پودر) LLD 209 arak نقدی 210,044 0 0 0 40 0 0 شازند اراک
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 216,540 216,540 216,540 216,540 0 100 100 شازند اراک
LLD 209 Arak نقدی 216,540 216,540 216,540 216,540 1,000 740 440 شازند اراک
Lorestan(پودر) 22B02 نقدی 210,044 0 0 0 220 0 0 پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan نقدی 216,540 0 0 0 648 0 0 پتروشیمی لرستان
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 210,044 210,044 210,044 210,044 800 20 20 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 216,540 216,540 216,540 216,540 528 696 480 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad نقدی 216,540 216,540 216,540 216,540 480 72 72 مهاباد
6,928 5,368 4,324
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 376,071 376,071 376,071 376,073 464 464 464 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 376,071 376,071 376,071 376,071 161 161 161 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 360,244 360,244 360,244 360,244 605 605 605 تخت جمشید
1,230 1,230 1,230
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS  در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS157W2901-tabriz نقدی 509,116 926,999 942,471 955,899 110 200 110 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 493,696 493,696 493,696 493,696 0 200 200 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 493,696 493,696 493,696 493,696 550 355 350 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی (مچینگ) 493,696 493,696 493,696 493,696 0 10 10 قائد بصیر
N50-ghaed-basir نقدی 493,696 493,696 493,696 493,696 130 120 120 قائد بصیر
790 885 790

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan سلف (مچینگ) 312,542 312,542 312,542 312,542 0 40 40 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 303,439 303,439 303,439 303,439 0 10 10 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 288,267 288,267 288,267 288,267 0 180 180 غدیر
0 230 230

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی