معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی  روز سه شنبه 4 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 153 هزار و 142 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 23 هزار و 214 تن معامله انجام گرفت و میزان 43.6 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 562,245 562,245 562,245 562,245 0 20 20 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 562,245 562,245 562,245 562,245 435 200 200 تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 562,245 568,845 573,786 575,789 150 260 150 قائد بصیر
585 480 370
معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 441,011 441,011 441,011 441,011 378 378 378 بندرامام 
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 441,011 441,011 441,011 441,011 126 126 126 بندرامام
1712-takhe-jamshid نقدی 423,625 423,625 423,625 423,625 504 323 323 تخت جمشید
1,008 827 827

معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 402,578 402,578 402,578 402,578 0 20 20 شازند اراک
0 20 20
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی 273,144 273,144 273,144 273,144 1,518 330 154 آریا ساسول 
2420h نقدی 273,144 273,144 273,144 273,144 1,100 110 22 امیر کبیر
0075 Bandar سلف (مچینگ) 273,144 273,144 273,144 273,144 0 40 40 بندر امام
0075 Bandar سلف 273,144 273,144 273,144 273,144 700 680 500 بندر امام
020 Bandar سلف (مچینگ) 273,144 273,144 273,144 273,144 0 10 10 بندر امام
020 Bandar سلف 273,144 273,144 273,144 273,144 1,200 300 220 بندر امام
2420E02-kordestan نقدی 273,144 0 0 0 1,200 48 0 کردستان
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 273,144 273,144 273,144 273,144 0 22 22 لاله
2100lale نقدی 293,270 293,270 293,270 293,270 110 66 44 لاله
2102TX00-lale نقدی 273,144 273,144 273,144 273,144 1,408 132 88 لاله
7,236 1,738 1,100
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی (مچینگ) 216,700 216,700 216,700 216,700 0 70 70 امیر کبیر
LLD 209 Amir نقدی 216,700 216,700 216,700 216,700 3,000 2,160 1,950 امیر کبیر
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 216,700 216,700 216,700 216,700 0 20 20 شازند اراک
LLD 209 Arak نقدی 216,700 216,700 216,700 216,700 1,000 680 460 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 210,199 210,199 210,199 210,199 570 40 40 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 216,700 216,700 216,700 216,700 0 48 48 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 216,700 216,700 216,700 216,700 1,536 360 240 مهاباد
6,106 3,378 2,828

معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T Arya نقدی 281,770 281,770 281,770 281,770 110 66 66 آریا ساسول
1922T lale نقدی (مچینگ) 281,770 281,770 281,770 281,770 0 22 22 لاله
1922T lale نقدی 281,770 281,770 281,770 281,770 198 22 22 لاله
308 110 110
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 نقدی (مچینگ) 207,033 207,033 207,033 207,033 0 90 90 بندر امام
Hi500 نقدی 207,033 207,033 207,033 207,033 1,500 290 130 بندر امام
6040UA-tabriz نقدی 194,551 194,551 194,551 194,551 110 110 110 تبریز
6070 UA نقدی 205,441 207,519 208,615 208,889 110 176 110 تبریز
52518 Jam نقدی (مچینگ) 207,033 207,033 207,033 207,033 0 143 143 جم
52518 Jam نقدی 207,033 207,033 207,033 207,033 3,014 979 957 جم
(پودر) 62N07 نقدی 200,822 200,822 200,822 200,822 230 40 40 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 211,976 211,976 211,976 211,976 0 72 72 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 211,976 211,976 211,976 211,976 1,776 240 144 لرستان
6,740 2,140 1,796
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 216,765 216,765 216,765 216,765 1,500 640 560 بندر امام
bl3 jam پودر نقدی 210,262 0 0 0 280 0 0 جم
Bl3 Jam نقدی 216,765 216,765 216,765 216,765 330 110 110 جم
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 216,765 216,765 216,765 216,765 0 48 48 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 216,765 216,765 216,765 216,765 1,728 600 576 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 216,765 216,765 216,765 216,765 0 44 44 مارون
Bl3 Marun نقدی 216,765 216,765 216,765 216,765 2,200 220 198 مارون
6,038 1,662 1,536

معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 223,087 0 0 0 50 0 0 تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 229,987 229,987 229,987 229,987 0 11 11 تبریز
3840 Tabriz نقدی 229,987 229,987 229,987 229,987 1,309 671 649 تبریز
1,359 682 660
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HEX 4460 (PE80) نقدی (مچینگ) 237,722 237,722 237,722 237,722 0 22 22 آریا ساسول
HEX 4460 (PE80) نقدی 237,722 237,722 237,722 237,722 110 66 66 آریا ساسول
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 237,726 237,726 237,726 237,726 0 110 110 امیر کبیر
EX3 AmirKabir نقدی 237,726 237,726 237,726 237,726 1,500 1,010 860 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 267,267 267,267 267,267 267,267 1,000 40 40 امیر کبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 245,350 245,350 245,350 245,350 0 242 242 جم
CRP100N jam نقدی 245,350 245,350 245,350 245,350 3,102 858 836 جم
CRP100B Arak نقدی 267,267 267,267 267,267 267,267 1,500 580 580 شازند اراک
7,212 2,928 2,756

معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 215,881 215,881 215,881 215,881 1,606 286 242 آریا ساسول
3713 arya نقدی 228,238 228,238 228,238 228,238 110 44 44 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی (مچینگ) 215,881 215,881 215,881 215,881 0 30 30 امیر کبیر
EX5 AmirKabir نقدی 215,881 215,881 215,881 215,881 1,000 110 110 امیر کبیر
F7000 Ilam نقدی 215,881 215,881 215,881 215,881 814 66 44 ایلام
EX5 Bakhtar نقدی (مچینگ) 215,881 215,881 215,881 215,881 0 24 24 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar نقدی 215,881 215,881 215,881 215,881 240 72 24 کرمانشاه باختر
F7000 Mehr نقدی 215,881 215,881 215,881 215,881 1,518 605 539 مهر
5,288 1,237 1,057
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz سلف 354,591 414,414 416,504 419,519 120 415 120 تبریز
EPS 300 tabriz سلف 354,591 394,289 396,107 398,888 120 250 120 تبریز
240 665 240
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف 168,279 188,321 190,120 191,919 44 286 44 پتروشیمی شهید تندگویان 
PET-BG731 سلف 171,690 188,669 189,262 189,901 88 330 88 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG781 سلف 173,152 187,189 188,499 191,889 1,804 3,080 1,804 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG785 سلف 169,741 183,890 185,478 186,813 1,562 2,376 1,562 پتروشیمی شهید تندگویان
PET-BG821 سلف 181,436 213,940 219,231 223,599 1,012 2,068 1,012 پتروشیمی شهید تندگویان
4,510 8,140 4,510

معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 168,786 179,999 184,939 205,999 2,002 3,344 2,002 پتروشیمی شهید تندگویان
TG641 سلف 162,645 175,799 176,250 180,889 2,024 4,422 2,024 پتروشیمی شهید تندگویان
TG645 سلف 159,500 172,799 173,397 181,729 2,420 3,718 2,420 پتروشیمی شهید تندگویان
Super Bright TG645 سلف 163,993 170,799 182,158 201,999 66 154 66 پتروشیمی شهید تندگویان
6,512 11,638 6,512

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی