پلیمر

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی  روز چهار شنبه 5 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 23 هزار و 483 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 17 هزار و 459 تن معامله انجام گرفت و میزان 64.1 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 318,289 318,289 318,289 318,289 0 40 40 آبادان
PVC S57 Abadan نقدی 318,289 318,289 318,289 318,289 250 150 150 آبادان
PVC S57 Abadan سلف 318,289 0 0 0 250 0 0 آبادان
E6834 arvand نقدی 307,316 307,888 308,930 317,919 286 297 286 اروند
E6834 arvand سلف 307,316 332,999 332,999 332,999 198 506 198 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 288,818 288,818 288,818 288,818 0 220 220 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 288,818 288,818 288,818 288,818 0 22 22 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 288,818 288,818 288,818 288,818 616 176 66 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 288,818 288,818 288,818 288,818 1,507 561 220 اروند
PVC S65 Arvand سلف 288,818 289,459 289,622 289,819 1,000 1,300 1,000 اروند
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) 288,818 288,818 288,818 288,818 0 308 308 بندر امام
PVC S65 Bandar سلف 288,818 288,818 288,818 288,818 3,014 1,804 1,100 بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 288,818 288,818 288,818 288,818 0 40 40 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 288,818 288,818 288,818 288,818 600 400 400 غدیر
PVC S65 Ghadir سلف 288,818 288,818 288,818 288,818 1,500 140 140 غدیر
9,221 5,964 4,190
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
020 Bandar سلف (مچینگ) 273,144 273,144 273,144 273,144 0 40 40 بندر امام 
0 40 40

معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 216,700 216,700 216,700 216,700 0 40 40 شازند ارک
0 40 40
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 207,033 207,033 207,033 207,033 0 44 44 جم
0 44 44
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 216,765 216,765 216,765 216,765 0 60 60 بندر امام
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 216,765 216,765 216,765 216,765 0 44 44 جم
0 104 104
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 245,350 245,350 245,350 245,350 0 88 88 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 267,267 267,267 267,267 267,267 0 20 20 شازند اراک
0 108 108

معاملات پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 248,438 307,890 311,382 319,899 744 1,896 744 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 248,438 279,589 284,354 293,559 744 1,440 744 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 248,438 252,780 262,178 275,919 816 1,320 816 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 248,438 283,897 286,339 288,780 720 1,680 720 پلی نار
RG 1102XL Rejal نقدی 248,438 283,000 286,006 283,000 479 1,240 479 رجال
RG 1102 L نقدی 248,438 282,890 285,018 286,899 109 283 109 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 248,438 285,899 290,104 296,129 479 1,262 479 رجال
HP 565S Arak سلف 271,916 271,919 271,921 272,027 2,000 2,040 2,000 شازند اراک
Z30s Ar نقدی 248,438 288,889 293,798 300,699 500 1,340 500 شازند اراک
F 30G نقدی (مچینگ) 248,438 248,438 248,438 248,438 0 66 66 مارون
F 30G نقدی 248,438 248,438 248,438 248,438 286 220 220 مارون
Z30S Marun نقدی 248,438 313,000 315,905 318,569 220 660 220 مارون
Z30S Marun نقدی 248,438 304,890 306,832 308,999 220 616 220 مارون
V30G Marun نقدی (مچینگ) 248,438 248,438 248,438 248,438 0 154 154 مارون
V30G Marun نقدی 248,438 248,438 248,438 248,438 374 220 220 مارون
552R Maroun نقدی 248,438 303,169 304,655 307,999 440 1,078 440 مارون
ZH 550J navid نقدی 248,438 270,899 280,030 290,200 420 735 420 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 248,438 270,899 274,348 283,999 420 651 420 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 248,438 297,899 300,839 304,999 357 798 357 نوید زر شیمی
9,328 17,699 9,328

معاملات پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی 283,532 400,000 408,501 442,699 220 660 220 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 283,532 283,532 283,532 283,532 220 220 220 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 299,595 334,989 338,301 344,669 110 220 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 305,280 384,789 402,271 413,669 220 550 220 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 290,946 329,890 336,262 345,579 220 462 220 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 283,532 490,000 498,263 507,777 220 792 220 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی 283,532 339,009 345,763 349,999 210 357 210 پلی نار
RG 3212E نقدی 283,532 368,137 372,684 375,559 218 392 218 رجال
X30G marun نقدی (مچینگ) 248,438 248,438 248,438 248,438 0 44 44 مارون
X30G marun نقدی 248,438 248,438 248,438 248,438 374 330 330 مارون
MR230 نقدی 283,532 365,889 378,324 396,269 550 880 550 مارون
ZH 515 MA navid نقدی (مچینگ) 264,502 264,502 264,502 264,502 0 63 63 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid نقدی 264,502 264,502 264,502 264,502 168 105 105 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 290,946 295,229 299,203 305,634 84 126 84 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 283,532 380,323 384,152 395,259 189 399 189 نوید زر شیمی
3,003 5,600 3,003
معاملات پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
RPX 120L-jam نقدی 345,608 352,808 354,796 358,939 220 440 220 پلی پروپیلن جم
HP525j jam نقدی 261,923 298,999 303,334 305,789 744 1,488 744 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 261,923 300,589 309,781 313,789 522 805 522 رجال
ZH 525J navid نقدی 261,923 305,477 308,151 310,669 924 1,701 924 نوید زرشیمی
2,410 4,434 2,410

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی