پلیمر

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی  روز سه شنبه 11 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 52 هزار و 765 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 28 هزار و 968 تن معامله انجام گرفت و میزان 54.9 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی 561,653 572,644 575,588 578,889 430 555 430 تبریز 
N50-ghaed-basir نقدی 561,653 603,569 607,362 608,999 120 350 120 قائد بصیر
550 905 550
معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 453,921 453,921 453,921 453,921 0 21 21 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 453,921 453,921 453,921 453,921 126 63 63 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 453,921 453,921 453,921 453,921 378 378 378 بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 436,956 436,956 436,956 436,956 464 302 302 تخت جمشید
968 764 764

معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 286,950 286,950 286,950 286,950 0 22 22 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی 286,950 286,950 286,950 286,950 1,518 264 176 آریا ساسول
2420h نقدی 286,950 286,950 286,950 286,950 1,100 110 88 امیر کبیر
0075 Bandar سلف (مچینگ) 286,950 286,950 286,950 286,950 0 20 20 بندر امام
0075 Bandar سلف 286,950 286,950 286,950 286,950 700 720 680 بندر امام
020 Bandar نقدی (مچینگ) 286,950 286,950 286,950 286,950 0 50 50 بندر امام
020 Bandar نقدی 286,950 286,950 286,950 286,950 1,200 410 300 بندر امام
2420E02-kordestan نقدی 286,950 286,950 286,950 286,950 1,200 72 72 کردستان
2102TX00-lale نقدی 286,950 286,950 286,950 286,950 1,408 176 176 لاله
2100lale نقدی 308,783 308,783 308,783 308,783 110 110 88 لاله
7,236 1,954 1,672
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 218,822 223,939 225,221 229,999 3,212 5,654 3,212 امیر کبیر
LL 0209KJ نقدی 220,049 220,050 221,614 222,379 110 143 110 پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak نقدی 218,822 218,979 219,142 219,929 1,000 1,140 1,000 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 212,257 0 0 0 570 40 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 218,822 218,822 218,822 218,822 0 768 768 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 218,822 218,822 218,822 218,822 1,536 816 720 مهاباد
6,428 8,561 5,810
معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی (مچینگ) 296,307 296,307 296,307 296,307 0 22 22 لاله
1922T lale نقدی 296,307 296,307 296,307 296,307 198 88 88 لاله
198 110 110

معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 نقدی 206,849 206,849 206,981 207,939 1,000 1,110 1,000 بندر امام
6070 UA نقدی 205,126 205,126 205,126 205,126 110 110 110 تبریز
52518 Jam نقدی (مچینگ) 206,849 206,849 206,849 206,849 0 1,056 1,056 جم
52518 Jam نقدی 206,849 206,849 206,849 206,849 3,014 2,002 1,958 جم
(پودر) 62N07 نقدی 200,644 200,644 200,644 200,644 230 40 40 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 211,760 211,760 211,760 211,760 1,776 192 192 لرستان
6,130 4,510 4,356
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 216,695 219,299 219,830 223,199 1,200 1,530 1,200 بندر امام
bl3 jam پودر نقدی 210,194 0 0 0 280 0 0 پتروشیمی جم
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 216,695 216,695 216,695 216,695 0 143 143 پتروشیمی جم
Bl3 Jam نقدی 216,695 216,695 216,695 216,695 330 176 132 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 216,695 216,695 216,695 216,695 0 312 312 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 216,695 216,695 216,695 216,695 1,728 960 936 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 216,695 216,695 216,695 216,695 0 110 110 پتروشیمی مارون
Bl3 Marun نقدی 216,695 216,695 216,695 216,695 1,210 374 374 پتروشیمی مارون
4,748 3,605 3,207
معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 223,039 223,039 223,039 223,039 50 30 30 تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 229,937 229,937 229,937 229,937 0 22 22 تبریز
3840 Tabriz نقدی 229,937 229,937 229,937 229,937 1,309 605 583 تبریز
1,359 657 635

معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 238,796 238,796 238,796 238,796 0 150 150 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 238,796 238,796 238,796 238,796 1,500 460 460 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 264,659 0 0 0 1,000 0 0 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 246,535 246,535 246,535 246,535 0 66 66 جم
CRP100N jam نقدی 246,535 246,535 246,535 246,535 3,102 704 704 جم
CRP100B Arak نقدی 264,659 264,659 264,659 264,659 1,500 160 160 شازند اراک
7,102 1,540 1,540
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 216,701 216,701 216,701 216,701 0 154 154 آریا ساسول
5110 Arya نقدی 216,701 216,701 216,701 216,701 1,606 352 286 آریا ساسول
3713 arya نقدی 228,977 0 0 0 110 0 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی 216,701 216,701 216,701 216,701 1,000 40 20 امیرکبیر
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) 216,701 216,701 216,701 216,701 0 44 44 ایلام
F7000 Ilam نقدی 216,701 216,701 216,701 216,701 814 242 110 ایلام
EX5 Bakhtar نقدی 216,701 0 0 0 240 24 0 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی 216,701 216,701 216,701 216,701 1,012 242 176 مارون
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 216,701 216,701 216,701 216,701 0 627 627 مهر
F7000 Mehr نقدی 216,701 216,701 216,701 216,701 2,002 1,331 1,232 مهر
6,784 3,056 2,649
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz سلف 350,998 406,919 409,853 415,889 120 385 120 پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz سلف 350,998 351,589 357,153 385,009 120 260 120 پتروشیمی تبریز
240 645 240

معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG781 سلف 177,249 193,789 194,725 197,789 1,496 3,080 1,496 تندگویان
PET-BG785 سلف 173,758 185,989 187,720 189,889 2,002 2,926 2,002 تندگویان
PET-BG821 سلف 185,729 226,559 228,447 230,889 1,012 2,046 1,012 تندگویان
4,510 8,052 4,510
معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 171,828 175,198 176,956 188,999 2,508 3,454 2,508 تندگویان
TG641 سلف 165,577 173,199 174,266 183,999 1,980 3,806 1,980 تندگویان
TG645 سلف 162,375 169,698 170,348 174,554 1,254 2,574 1,254 تندگویان
Super Bright TG645 سلف 166,949 166,965 170,217 170,999 770 1,188 770 تندگویان
6,512 11,022 6,512

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی