پلی پروپیلن

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دو شنبه 17 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 27 هزار و 61 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 17 هزار تن معامله انجام گرفت و میزان 62.8 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 337,466 337,466 337,466 337,466 0 20 20 آبادان
PVC S57 Abadan نقدی 337,466 337,466 337,466 337,466 250 60 40 آبادان 
PVC S57 Abadan سلف 337,466 0 0 0 250 0 0 آبادان
E6834 arvand نقدی 333,813 361,569 366,567 376,919 286 330 286 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 305,326 305,326 305,326 305,326 0 88 88 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 305,326 305,326 305,326 305,326 4,499 836 352 اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 305,326 305,326 305,326 305,326 0 352 352 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Bandar نقدی 305,326 305,326 305,326 305,326 2,904 1,716 836 پتروشیمی بندر امام 
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 305,326 305,326 305,326 305,326 0 200 200 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 305,326 305,326 305,326 305,326 500 300 280 غدیر
PVC S65 Ghadir سلف 305,326 305,326 305,326 305,326 2,500 180 160 غدیر
11,189 4,082 2,614
معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1712-takhe-jamshid نقدی (مچینگ) 439,728 439,728 439,728 439,728 0 60 60 تخت جمشید
1712-takhe-jamshid نقدی (مچینگ) 439,728 439,728 439,728 439,728 0 40 40 تخت جمشید
1712-takhe-jamshid نقدی 439,728 439,728 439,728 439,728 806 766 746 تخت جمشید
1712-takhe-jamshid نقدی 439,728 439,728 439,728 439,728 605 564 564 تخت جمشید
1,411 1,430 1,410

معاملات پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam سلف 274,875 345,789 347,296 350,355 816 1,872 816 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 274,875 301,678 303,132 306,889 408 864 408 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 274,875 286,899 289,115 292,579 1,104 1,392 1,104 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 274,875 299,899 302,645 307,119 720 1,100 720 پلی نار
RG 1102XL Rejal نقدی 274,875 283,999 288,328 293,449 587 739 587 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 274,875 280,199 281,688 283,999 479 544 479 رجال
552R Arak نقدی 274,875 338,888 341,431 345,345 200 740 200 شازند اراک
Z30s Ar نقدی 274,875 329,109 333,434 343,999 90 250 90 شازند اراک
510L Arak نقدی 274,875 285,679 287,259 293,000 400 540 400 شازند اراک
552R Shazand پودر نقدی 266,629 266,629 268,286 271,599 30 40 30 شازند اراک
Z30S Marun نقدی 274,875 333,333 336,801 350,000 1,518 2,772 1,518 مارون
C30S Marun نقدی 274,875 295,000 297,945 302,000 1,320 1,694 1,320 مارون
552R Navid نقدی 274,875 341,669 343,811 344,999 210 483 210 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 274,875 295,289 297,118 299,666 315 546 315 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) 274,875 274,875 274,875 274,875 0 21 21 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 274,875 274,875 274,875 274,875 252 231 231 نوید زر شیمی
8,449 13,828 8,449

معاملات پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440G jam نقدی 309,450 320,239 322,908 326,326 220 308 220 پلی پروپیلن جم
440L jam نقدی 309,450 326,289 331,314 335,999 330 484 330 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی (مچینگ) 309,450 309,450 309,450 309,450 0 66 66 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 309,450 309,450 309,450 309,450 440 374 374 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی (مچینگ) 325,276 325,276 325,276 325,276 0 22 22 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 325,276 325,276 325,276 325,276 110 88 88 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی (مچینگ) 330,876 330,876 330,876 330,876 0 88 88 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 330,876 330,876 330,876 330,876 220 198 132 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 316,754 326,706 328,170 330,888 110 198 110 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 315,780 318,318 319,214 323,579 220 242 220 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی 309,450 309,450 309,450 309,450 210 105 63 پتروشیمی پلی نار
RG 3212E نقدی 309,450 310,590 310,942 311,800 113 158 113 رجال
RG 3212E نقدی 309,450 309,450 309,450 309,450 109 109 109 رجال
C30G نقدی 274,875 274,875 274,875 274,875 308 330 308 پتروشیمی مارون
MR230 نقدی (مچینگ) 309,450 309,450 309,450 309,450 0 66 66 پتروشیمی مارون
MR230 نقدی 309,450 309,450 309,450 309,450 418 374 352 پتروشیمی مارون 
ZH 515 MA navid نقدی 290,702 290,702 290,702 290,702 84 84 84 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی (مچینگ) 316,754 316,754 316,754 316,754 0 42 42 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 316,754 316,754 316,754 316,754 168 126 126 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی (مچینگ) 309,450 309,450 309,450 309,450 0 63 63 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی 309,450 309,450 309,450 309,450 189 126 126 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid نقدی (مچینگ) 309,450 309,450 309,450 309,450 0 21 21 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid نقدی 309,450 309,450 309,450 309,450 105 63 63 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی (مچینگ) 309,450 309,450 309,450 309,450 0 84 84 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 309,450 309,450 309,450 309,450 252 168 168 نوید زر شیمی
332C navid نقدی (مچینگ) 309,450 309,450 309,450 309,450 0 63 63 نوید زر شیمی
332C navid نقدی 309,450 309,450 309,450 309,450 210 147 147 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid نقدی (مچینگ) 324,545 324,545 324,545 324,545 0 21 21 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid نقدی 324,545 324,545 324,545 324,545 63 42 42 نوید زر شیمی
3,879 4,260 3,711

معاملات پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 289,047 330,589 336,205 340,689 960 1,368 960 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 289,047 340,000 343,024 345,689 522 761 522 رجال
ZH 525J navid نقدی 289,047 340,999 347,815 351,813 651 1,071 651 نوید زر شیمی
2,133 3,200 2,133

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی