پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 18 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 49 هزار و 686 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 33 هزار و 656 تن معامله انجام گرفت و میزان 67.7 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 305,326 305,326 305,326 305,326 0 330 330 پتروشیمی بندر امام 
0 330 330
معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی 564,683 568799 570026 573469 435 480 435 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 564,683 630630 637948 640640 120 360 120 پتروشیمی قائد بصیر
555 840 555
معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 456,431 456431 456431 456431 121 60 60 پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 456,431 456431 456431 456431 383 383 383 پتروشیمی بندرامام
504 443 443

معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 287,164 287164 287164 287164 0 352 352 آریا ساسول
LF 190 Arya نقدی 287,164 287164 287164 287164 1518 1232 1122 آریا ساسول
0075 Bandar سلف 287,164 292890 294986 298789 700 1590 700 پتروشیمی بندرامام
020 Bandar نقدی 287,164 287164 287736 288899 1200 1420 1200 پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) 287,164 287164 287164 287164 0 24 24 کردستان
2420E02-kordestan نقدی 287,164 287164 287164 287164 1200 504 408 کردستان
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 287,164 287164 287164 287164 0 66 66 لاله
2102TX00-lale نقدی 287,164 287164 287164 287164 1298 682 572 لاله
2100lale نقدی (مچینگ) 308,663 308663 308663 308663 0 22 22 لاله
2100lale نقدی 308,663 308663 308663 308663 110 66 66 لاله
6026 5958 4532
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 221,110 227299 228678 246111 3212 5456 3212 امیر کبیر
LL 0209KJ نقدی 222,328 224429 224981 225999 110 264 110 پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak سلف 221,110 223620 224257 226209 1000 1640 1000 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 214,477 214477 214477 214477 570 120 110 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 221,110 221110 221110 221110 0 264 264 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 221,110 221110 221110 221110 1536 1320 1272 مهاباد
6428 9064 5968
معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T Arya نقدی 296,378 296378 296378 296378 110 88 88 آریاساسول
1922T lale نقدی 296,378 296378 296378 296378 198 66 44 لاله
308 154 132

معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 نقدی 206,868 207111 209083 209813 500 630 500 پتروشیمی امام
6070 UA نقدی (مچینگ) 205,174 205174 205174 205174 0 22 22 تبریز
6070 UA نقدی 205,174 205174 205174 205174 110 88 88 تبریز
52505UV Jam نقدی (مچینگ) 211,738 211738 211738 211738 0 110 110 جم
52505UV Jam نقدی 211,738 211738 211738 211738 330 154 154 جم
52518 Jam نقدی (مچینگ) 206,868 206868 206868 206868 0 440 440 جم
52518 Jam نقدی 206,868 206868 206868 206868 3014 2299 2277 جم
(پودر) 62N07 نقدی 200,662 200662 200662 200662 230 20 20 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 211,738 211738 211738 211738 0 24 24 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 211,738 211738 211738 211738 1776 240 240 لرستان
5960 4027 3875
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 219,480 221789 222877 225579 1500 1900 1500 پتروشیمی امام
Bl3 Jam نقدی 219,480 220480 224129 227889 330 594 330 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 219,480 219480 219480 219480 0 360 360 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 219,480 219480 219480 219480 1728 1416 1368 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 219,480 219480 219480 219480 0 462 462 پتروشیمی مارون
Bl3 Marun نقدی 219,480 219480 219480 219480 1210 506 440 پتروشیمی مارون
4768 5238 4460

معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 222,843 0 0 0 50 0 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 229,735 229735 229735 229735 0 231 231 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی 229,735 229735 229735 229735 1309 583 583 پتروشیمی تبریز
1359 814 814
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 239,270 239270 239270 239270 0 150 150 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 239,270 239270 239270 239270 1700 600 580 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 266,253 0 0 0 1500 0 0 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 247,234 247234 247234 247234 0 22 22 جم
CRP100N jam نقدی 247,234 247234 247234 247234 3102 748 704 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 266,253 266253 266253 266253 0 100 100 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی 266,253 266253 266253 266253 1500 20 20 شازند اراک
7802 1640 1576

معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 216,745 221890 222651 223689 1606 2420 1606 آریا ساسول
3713 arya نقدی 228,920 0 0 0 110 44 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی (مچینگ) 216,745 216745 216745 216745 0 280 280 امیر کبیر
EX5 AmirKabir نقدی 216,745 216745 216745 216745 800 150 150 امیر کبیر
F7000 Ilam نقدی 216,745 218889 219969 220919 814 1100 814 ایلام
EX5 Bakhtar نقدی (مچینگ) 216,745 216745 216745 216745 0 144 144 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar نقدی 216,745 216745 216745 216745 240 120 96 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 216,745 216745 216745 216745 0 616 616 مارون
EX5 Marun نقدی 216,745 216745 216745 216745 1012 396 396 مارون
F7000 Mehr نقدی 216,745 223749 224723 226799 1518 3157 1518 مهر
6100 8427 5620
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 200 tabriz سلف 349,737 355888 360572 363889 120 190 120 پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz سلف 349,737 361008 362225 363899 120 215 120 پتروشیمی تبریز
240 405 240
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف 176,195 217989 219129 220269 44 308 44 پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 سلف 179,766 208989 209629 210269 44 308 44 پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 سلف 181,297 208489 210463 212889 1474 3146 1474 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 سلف 177,725 198269 199404 201999 1716 3212 1716 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 سلف 189,970 231989 236027 239999 946 1430 946 پتروشیمی تندگویان
4224 8404 4224

معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف (مچینگ) 173,149 173149 173149 173149 0 66 66 پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 سلف 173,149 173149 173149 173149 1694 1694 1188 پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD سلف 167,311 177699 180383 205119 2486 3850 2486 پتروشیمی تندگویان
TG645 سلف 163,623 173699 174789 181889 1232 1936 1232 پتروشیمی تندگویان
5412 7546 4972

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی