بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 22 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 416,765 416,765 416,765 416,765 423 101 101 پتروشیمی تخت جمشید 
1220 shazand نقدی 416,765 416,765 416,765 416,765 504 101 101 شازند اراک
927 202 202
معاملات پلی کربنات در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LED khozestan سلف 960,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan سلف 850,000 850,000 850,000 850,000 80 65 65 پتروشیمی خوزستان 
ABS khozestan سلف 930,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 850,000 865,089 867,409 874,444 80 125 80 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 950,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
280 190 145
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 960,000 980,989 985,301 990,999 88 123 88 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 866,000 866,000 866,000 866,000 50 20 20 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 794,000 794,000 794,000 794,000 53 35 35 پتروشیمی خوزستان
191 178 143
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LL 235F6 jam نقدی 225,980 225,980 226,969 227,929 220 308 220 پتروشیمی جم 
220 308 220

معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
jam (پودر) 5000S نقدی 212,896 0 0 0 1,240 0 0 پلی پروپیلن جم
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 247,234 247,234 247,234 247,234 0 220 220 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 266,253 266,253 266,253 266,253 0 20 20 شازند اراک
1,240 240 240
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand نقدی 336,482 0 0 0 530 0 0 پلی استایرن سهند
530 0 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی