پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 2 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 49 هزار و 303 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 30 هزار و 927 تن معامله انجام گرفت و میزان 62.7 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پی وی سی – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 340,981 340,981 340,981 340,981 0 20 20 آبادان
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 311,473 311,473 311,473 311,473 0 132 132 بندر امام
0 152 152
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS157W2901-tabriz نقدی 565,929 1022699 1098913 1129999 110 370 110 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 548,865 548865 548865 548865 0 60 60 تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 548,865 548865 548865 548865 550 425 395 تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 548,865 613033 626174 636669 120 230 120 قائد بصیر
780 1085 685

معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 450,688 450,688 450,688 450,688 383 383 383 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 450,688 454,569 457,617 464,208 121 181 121 بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 433,844 433,844 433,844 433,844 1,532 1,089 1,089 تخت جمشید
2,036 1,653 1,593
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 228,994 230,888 231,561 237,199 3,212 3,894 3,212 امیرکبیر
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 228,994 228,994 228,994 228,994 0 20 20 شازند (اراک)
LLD 209 Arak نقدی 228,994 228,994 228,994 228,994 1,000 1,100 700 شازند (اراک)
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 222,124 222,124 222,124 222,124 570 70 50 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 228,994 228,994 228,994 228,994 0 48 48 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 228,994 228,994 228,994 228,994 1,536 912 696 مهاباد
6,318 6,044 4,726
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 311,859 311,859 311,859 311,859 198 132 110 لاله
198 132 110

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6070 UA نقدی 206,624 207,209 207,324 207,399 88 132 88 تبریز
52505UV Jam نقدی 213,203 213,203 213,203 213,203 330 220 220 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی (مچینگ) 208,328 208,328 208,328 208,328 0 66 66 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 208,328 208,328 208,328 208,328 3,014 990 946 پتروشیمی جم
(پودر) 62N07 نقدی 202,078 202,078 202,078 202,078 660 70 40 لرستان
54B04 lorestan نقدی 208,328 208,328 208,328 208,328 384 216 216 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 213,203 213,203 213,203 213,203 0 24 24 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 213,203 213,203 213,203 213,203 960 648 624 لرستان
5,436 2,366 2,224
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 228,024 228,024 228,024 228,024 0 30 30 بندر امام
0035 Bandar نقدی 228,024 228,024 228,024 228,024 1,200 1,180 1,090 بندر امام
bl3 jam پودر نقدی 221,183 0 0 0 280 0 0 جم
Bl3 Jam نقدی 228,024 228,024 228,024 228,024 550 253 209 جم
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 228,024 228,024 228,024 228,024 0 120 120 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar نقدی 228,024 228,024 228,024 228,024 1,728 960 864 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 228,024 228,024 228,024 228,024 0 44 44 مارون
Bl3 Marun نقدی 228,024 228,024 228,024 228,024 1,210 638 594 مارون
4,968 3,225 2,951

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 224,299 0 0 0 50 0 0 تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 231,236 231,236 231,236 231,236 0 132 132 تبریز
3840 Tabriz نقدی 231,236 231,236 231,236 231,236 1,309 506 484 تبریز
1,359 638 616
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 242,181 242,181 242,181 242,181 0 60 60 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 271,482 0 0 0 110 0 0 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 242,181 242,181 242,181 242,181 1,600 1,560 1,540 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 250,156 250,156 250,156 250,156 0 44 44 جم
CRP100N jam نقدی 250,156 250,156 250,156 250,156 3,102 484 484 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 271,482 271,482 271,482 271,482 0 20 20 شازند (اراک)
CRP100B Arak نقدی 271,482 271,482 271,482 271,482 1,500 220 220 شازند (اراک)
6,312 2,388 2,368

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 221,042 221,042 221,042 221,042 0 176 176 آریاساسول
5110 Arya نقدی 221,042 221,042 221,042 221,042 1,562 1,452 1,298 آریاساسول
3713 arya نقدی 233,230 233,230 233,230 233,230 154 44 44 آریاساسول
EX5 AmirKabir نقدی 221,042 221,042 221,042 221,042 500 70 70 امیرکبیر
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) 221,042 221,042 221,042 221,042 0 132 132 ایلام
F7000 Ilam نقدی 221,042 221,042 221,042 221,042 814 792 682 ایلام
EX5 Bakhtar نقدی 221,042 221,042 221,042 221,042 480 120 96 کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 221,042 221,042 221,042 221,042 0 22 22 مارون
EX5 Marun نقدی 221,042 221,042 221,042 221,042 1,518 484 418 مارون
F7000 Mehr نقدی 221,042 223,888 225,023 234,813 1,518 2,387 1,518 مهر
6,546 5,679 4,456

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya سلف 302,214 302,214 302,214 302,214 1,518 660 484 آریاساسول
0075 Bandar سلف 302,214 303,169 303,669 304,219 800 970 800 بندر امام
020 Bandar سلف (مچینگ) 302,214 302,214 302,214 302,214 0 200 200 بندر امام
020 Bandar سلف 302,214 302,214 302,214 302,214 800 640 600 بندر امام
2420F3 kordestan نقدی (مچینگ) 324,719 324,719 324,719 324,719 0 48 48 کردستان
2420F3 kordestan نقدی 324,719 324,719 324,719 324,719 240 24 24 کردستان
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) 302,214 302,214 302,214 302,214 0 24 24 کردستان
2420E02-kordestan نقدی 302,214 302,214 302,214 302,214 960 360 312 کردستان
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 302,214 302,214 302,214 302,214 0 44 44 لاله
2102TX00-lale نقدی 302,214 302,214 302,214 302,214 1,298 308 264 لاله
2100lale نقدی (مچینگ) 324,719 324,719 324,719 324,719 0 22 22 لاله
2100lale نقدی 324,719 324,719 324,719 324,719 110 88 88 لاله
5,726 3,388 2,910
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 300 tabriz سلف 318,792 336,139 338,284 341,789 120 180 120 تبریز
120 180 120
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف 192,185 221,129 223,517 225,789 220 374 220 تندگویان
PET-BG781 سلف 197,750 241,789 244,446 248,048 792 1,958 792 تندگویان
PET-BG785 سلف 193,854 229,999 233,041 238,089 2,002 2,838 2,002 تندگویان
PET-BG821 سلف 207,211 251,669 254,851 257,999 990 1,958 990 تندگویان
4,004 7,128 4,004

معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 181,593 195,000 202,019 230,999 1,518 2,244 1,518 تندگویان
TG641 MOD سلف 175,470 188,000 188,561 190,009 2,508 4,026 2,508 تندگویان
TG645 سلف 171,603 184,000 185,214 189,889 1,276 2,200 1,276 تندگویان
Super Bright TG645 سلف 176,437 189,000 194,691 212,999 198 396 198 تندگویان
5,500 8,866 5,500

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی