پلیمر پتروشیمی بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 16 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 47 هزار و 463 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 26 هزار و 32 تن معامله انجام گرفت و میزان 54.8 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
Super Bright- TG641سلف185,023198,000198,518203,9991,5182,0681,518پتروشیمی تندگویان
TG641 MODسلف178,785190,000190,448194,8791,5182,0021,518پتروشیمی تندگویان
TG645سلف174,845190,000190,216192,5002,1562,9702,156پتروشیمی تندگویان
5,1927,0405,192
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
EPS 300 tabrizسلف310,594360,788364,617367,777120335120پتروشیمی تبریز
120335120

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
32N eseenنقدی255,659255,659255,659255,6591768888تولیدی پلاستیک ایسین
1768888
معاملات پلیمر پروپیلن کوپلیمر در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
548T jamنقدی (مچینگ)338,321338,321338,321338,32106666پلی پروپیلن جم
06666

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
LF 190 Aryaنقدی301,658301,658301,658301,6581,408550506آریا ساسول
2420hنقدی301,658301,658301,658301,6584408866امیرکبیر
2420dنقدی317,619317,619317,619317,619707070امیرکبیر
0075 Bandarسلف (مچینگ)301,658301,658301,658301,65805050پتروشیمی بندر امام
0075 Bandarسلف301,658301,658301,658301,658800640600پتروشیمی بندر امام
020 Bandarسلف301,658301,658301,658301,658800500430پتروشیمی بندر امام
020 Bandarسلف (مچینگ)301,658301,658301,658301,65801010پتروشیمی بندر امام
2420F3 kordestanنقدی (مچینگ)324,003324,003324,003324,00302424کردستان
2420F3 kordestanنقدی324,003324,003324,003324,0032407248کردستان
2420E02-kordestanنقدی (مچینگ)301,658301,658301,658301,65802424کردستان
2420E02-kordestanنقدی301,658301,658301,658301,658768144120کردستان
2102TX00-laleنقدی301,658301,658301,658301,6581,320242220لاله
5,8462,4142,168

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا 

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
PET-BG735سلف192,728256,899259,039261,669132484132پتروشیمی تندگویان
PET-BG781سلف198,309249,009253,390280,2805061,012506پتروشیمی تندگویان
PET-BG785سلف194,402247,699249,617255,9992,0022,9702,002پتروشیمی تندگویان
PET-BG821سلف207,796255,699266,371271,0008361,518836پتروشیمی تندگویان
PET-BG825سلف201,843257,669259,162264,3991,1221,8261,122پتروشیمی تندگویان
4,5987,8104,598

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
5110 Aryaنقدی220,451220,451220,451220,4511,606440418آریا ساسول
3713 aryaنقدی232,594232,594232,594232,5941102222آریا ساسول
EX5 AmirKabirنقدی220,45100030000امیرکبیر
F7000 Ilamنقدی220,451220,451220,451220,451814242154ایلام
f7000 Miandoabنقدی220,451220,451220,451220,4512407272پتروشیمی میاندوآب
bakhtar (پودر) EX5نقدی213,83700020000کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtarنقدی220,451220,451220,451220,451240120120کرمانشاه باختر
EX5 Marunنقدی (مچینگ)220,451220,451220,451220,45106666پتروشیمی مارون
EX5 Marunنقدی220,451220,451220,451220,4511,518352242پترشیمی مارون
F7000 Mehrنقدی (مچینگ)220,451220,451220,451220,45104444مهر
F7000 Mehrنقدی220,451220,451220,451220,4512,0021,5951,507مهر
7,0302,9532,645
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن  در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
EX3 AmirKabirنقدی (مچینگ)241,280241,280241,280241,28009090امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir)نقدی270,472270,472270,472270,472501010امیرکبیر
EX3 AmirKabirنقدی241,280241,280241,280241,2801,900560550امیرکبیر
CRP100 N پودرنقدی241,74800060000پتروشیمی جم
CRP100N jamنقدی249,225249,225249,225249,2252,508770616پتروشیمی جم
5000S Jamنقدی (مچینگ)230,165230,165230,165230,16502222پتروشیمی جم
5000S Jamنقدی230,165230,165230,165230,165442222پتروشیمی جم
CRP100B Arakنقدی (مچینگ)270,472270,472270,472270,47204040شازند اراک
CRP100B Arakنقدی270,472270,472270,472270,4721,500320320شازند اراک
6,6021,8341,670

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
3840(پودر)-tabrizنقدی223,4480005000پتروشیمی تبریز
3840 Tabrizنقدی (مچینگ)230,359230,359230,359230,35902222پتروشیمی تبریز
3840 Tabrizنقدی230,359230,359230,359230,3591,100660638پتروشیمی تبریز
1,150682660ر
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
0035 Bandarنقدی (مچینگ)227,791227,791227,791227,79103030پتروشیمی بندر امام
0035 Bandarنقدی227,791227,791227,791227,7911,200900900پتروشیمی بندر امام
bl3 jam پودرنقدی220,95700028000پتروشیمی جم
Bl3 Jamنقدی227,791227,791227,791227,791550231231پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtarنقدی227,791227,791227,791227,7911,488864840کرمانشاه باختر
Bl3 Marunنقدی (مچینگ)227,791227,791227,791227,79106666مارون
Bl3 Marunنقدی227,791227,791227,791227,7911,210220220مارون
4,7282,3112,287
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
52505UV Jamنقدی (مچینگ)212,459212,459212,459212,45902222پتروشیمی جم
52505UV Jamنقدی212,459212,459212,459212,4592208888پتروشیمی جم
52518 Jamنقدی (مچینگ)207,602207,602207,602207,6020297297پتروشیمی جم
52518 Jamنقدی207,602207,602207,602207,6022,310957891پتروشیمی جم
54B04 lorestanنقدی207,602207,709208,131208,259120144120لرستان
62N07UV Lorestanنقدی212,459212,459212,658212,999480504480لرستان
3,1302,0121,898

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
1922T Aryaنقدی311,235311,235311,235311,235442222آرایا ساسول
1922T laleنقدی (مچینگ)311,235311,235311,235311,23504444لاله
1922T laleنقدی311,235311,235311,235311,2352428844لاله
286154110

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
LLD 209 Amirنقدی (مچینگ)227,850227,850227,850227,8500176176امیر کبیر
LLD 209 Amirنقدی227,850227,850227,850227,8503,2122,9042,574امیر کبیر
LL 0209KJنقدی229,065232,789233,153232,7895512155پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arakسلف227,850227,850227,850227,8501,000400200شازند اراک
22B03 Lorestanنقدی227,850000240240لرستان
22B02 Loresatanنقدی227,85000036000لرستان
mahabad(پودر) 22B02نقدی221,01400080000مهاباد
LLD 22b02 Mahabadنقدی (مچینگ)227,850227,850227,850227,85009696مهاباد
LLD 22b02 Mahabadنقدی227,850227,850227,850227,850504432264مهاباد
6,1714,1533,365

معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف436,504448,989450,249454,159121181121پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف436,504436,504436,504436,504383383383پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshidنقدی419,480419,480419,480419,4801,2501,2501,250تخت جمشید
1,7541,8141,754
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
ABS150 Tabrizنقدی (مچینگ)515,252515,252515,252515,25204545پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabrizنقدی515,252515,252515,252515,252550470470پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basirنقدی515,252619,107620,996623,009130230130قائد بصیر
680745645

معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
PVC S57 Abadanسلف (مچینگ)358,334358,334358,334358,33406060پتروشیمی ابادان
PVC S65 Arvandنقدی (مچینگ)330,502330,502330,502330,5020120120آروند
PVC S65 Bandarنقدی (مچینگ)330,502330,502330,502330,50202222بندر امام
PVC S65 Ghadirنقدی (مچینگ)330,502330,502330,502330,50202020غدیر
0222222

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *