پلیمر - پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 22 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 26 هزار و 661 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 19 هزار و 538 تن معامله انجام گرفت و میزان 62 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan سلف 363,376 363,376 363,376 363,376 500 190 150 پتروشیمی آبادان 
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 356,455 356,455 356,455 356,455 0 40 40 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف 356,455 356,455 356,455 356,455 500 130 10 پتروشیمی آبادان
E6834 arvand سلف 358,458 358,999 360,063 362,999 396 440 396 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 328,769 328,769 328,769 328,769 0 44 44 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 328,769 328,769 328,769 328,769 0 80 80 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 328,769 328,769 328,769 328,769 407 110 110 پتروشیمی اروند 
PVC S65 Arvand نقدی 328,769 328,769 328,769 328,769 1,595 1,188 704 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 328,769 328,769 328,769 328,769 1,500 380 280 پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 328,769 328,769 328,769 328,769 0 374 374 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Bandar نقدی 328,769 328,769 328,769 328,769 2,508 1,562 814 پتروشیمی بندر امام
PVC S60 Bandar نقدی 346,073 346,073 346,073 346,074 1,496 1,540 1,496 پتروشیمی بندر امام 
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 328,769 328,769 328,769 328,769 0 120 120 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 328,769 328,769 328,769 328,769 1,800 1,000 880 غدیر
10,702 7,198 5,498

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 312,567 319,789 322,232 325,780 1,200 1,488 1,200 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 312,567 312,567 312,608 312,879 1,008 1,104 1,008 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی (مچینگ) 312,567 312,567 312,567 312,567 0 48 48 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 312,567 312,567 312,567 312,567 960 744 696 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 312,567 316,888 319,736 321,780 360 580 360 پلی نار
YI250 polynar نقدی 312,567 318,819 320,673 325,999 340 500 340 پلی نار
1101s rejal نقدی 312,567 318,818 319,319 320,000 218 413 218 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 312,567 312,567 312,567 312,567 326 435 196 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 312,567 312,567 312,567 312,567 326 305 283 پتروشیمی رجال 
Z30S Marun نقدی 312,567 322,459 325,265 328,899 1,496 2,222 1,496 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی (مچینگ) 312,567 312,567 312,567 312,567 0 44 44 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی 312,567 312,567 312,567 312,567 1,496 1,452 1,430 پتروشیمی مارون
(پودر) ZH552R نقدی 303,190 310,890 312,084 312,890 105 210 105 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 312,567 313,079 315,871 318,999 315 378 315 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 312,567 312,567 312,567 312,567 252 252 231 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 312,567 312,567 312,832 313,599 126 147 126 نوید زر شیمی
8,528 10,322 8,096

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی 347,053 347,053 347,053 347,053 330 176 176 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 347,053 347,053 347,053 347,053 110 66 66 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی (مچینگ) 347,053 347,053 347,053 347,053 0 22 22 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 347,053 347,053 347,053 347,053 770 550 506 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam سلف (مچینگ) 362,839 362,839 362,839 362,839 0 22 22 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam سلف 362,839 362,839 362,839 362,839 220 242 198 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 368,424 368,424 384,055 388,679 110 132 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 354,339 356,459 361,742 364,169 88 176 88 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 353,367 353,367 353,367 353,367 220 132 132 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی 347,053 347,053 347,053 347,053 315 0 0 پلی نار
EPC40R shazand سلف (مچینگ) 347,053 347,053 347,053 347,053 0 20 20 شازند اراک
EPC40R shazand سلف 347,053 347,053 347,053 347,053 500 360 360 شازند اراک
RP 210G نقدی 347,053 0 0 0 900 0 0 شازند اراک
MR230 نقدی 347,053 349,069 349,399 350,890 418 506 418 پتروشیمی نارون
ZH 515 MA navid نقدی 328,353 356,689 358,279 360,679 105 231 105 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 354,339 354,339 354,339 354,339 84 84 84 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid نقدی 347,053 0 0 0 168 0 0 نوید زر شیمی 
332C navid نقدی (مچینگ) 347,053 347,053 347,053 347,053 0 21 21 نوید زر شیمی
332C navid نقدی 347,053 347,053 347,053 347,053 126 105 105 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid نقدی 362,110 362,110 362,110 362,110 63 42 42 نوید زر شیمی
4,527 2,887 2,475
معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak نقدی (مچینگ) 345,580 345,580 345,580 345,580 0 11 11 پتروپاک مشرق زمین
0 11 11
معاملات پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Rp270G shazand نقدی 354,339 0 0 0 1,600 0 0 شازند اراک
1,600 0 0

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 327,832 327,889 328,842 332,999 960 1,032 960 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 327,832 330,839 331,649 332,569 218 283 218 پتروشیمی رجال
ZH 525J navid نقدی 327,832 333,317 335,872 337,999 126 252 126 نوید زر شیمی
1,304 1,567 1,304

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی