پلیمر بورس کالا پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 24 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

96.5 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 3.102 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه، تن 2.992 معامله صورت گرفت.

معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52505UV Jam نقدی (مچینگ) 211,174 211,174 211,174 211,174 0 22 22 پتروشیمی جم
0 22 22

57.9 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 4.178 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 2.418 تن معامله صورت گرفت.

60.2 درصد عرضه های پلیمر پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 6،775 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 4،076  تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Arak سلف (مچینگ) 240,997 240,997 240,997 240,997 0 60 60 شازند اراک
0 60 60

45.2 درصد عرضه های پلیمر پی وی سی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 10،072 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 4،840 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 328,769 328,769 328,769 328,769 0 88 88 پتروشیمی اروند 
0 88 88

20.3 درصد عرضه های پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 6،202 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه تن 1،259 معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 255,794 255,794 255,794 255,794 0 275 275 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 277,337 277,337 277,337 277,337 0 60 60 شازند اراک
0 335 335

38.8 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 5،886 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 2،282 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0075 Bandar سلف (مچینگ) 301,369 301369 301369 301369 0 60 60 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar سلف (مچینگ) 301,369 301369 301369 301369 0 210 210 پتروشیمی بندر امام
0 270 270

51.1 درصد عرضه های پلیمر پلی پروپیلن شیمیایی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 4،674  تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 2،390 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
548R jam نقدی (مچینگ) 347,053 347,053 347,053 347,053 0 22 22 پلی پروپیلن جم
EPC40R shazand سلف (مچینگ) 347,053 347,053 347,053 347,053 0 20 20 شازند اراک
0 42 42

25.7  درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 7.394 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 1.902 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 219,971 219,971 219,971 219,971 0 110 110 مهر
0 110 110
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 228,859 228,859 228,859 228,859 0 44 44 پتروشیمی تبریز
0 44 44

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی