معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

مواد پتروشیمی پلیمر

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 05 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 5 هزار و 936 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 3 هزار و 347 تن معامله انجام گرفت و میزان 56.3 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی  EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-2000 Baniar نقدی 277,642 0 0 0 616 616 0 بانیار
SE-4000 Baniar نقدی 276,286 0 0 0 110 0 0 بانیار
R310 Entekhab نقدی 284,668 381,599 384,035 385,279 25 250 25 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab سلف 284,420 342,433 345,685 354,499 400 975 400 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab سلف 284,420 352,789 354,178 356,939 150 550 150 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab سلف 284,420 354,999 359,198 362,362 80 380 80 پلی استایرن انتخاب
SE 50-Sahand سلف (مچینگ) 276,286 276,286 276,286 276,286 0 20 20 پلی استایرن سهند
SE 50-Sahand سلف 276,286 276,286 276,286 276,286 340 320 320 پلی استایرن سهند
EPS 400 tabriz سلف 269,757 350,289 356,658 365,889 40 175 40 پتروشیمی تبریز
1,761 3,286 1,035

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 248,852 215,888 215,888 215,888 250 55 55 آرتان پترو کیهان
GPPS1460 tabriz نقدی 242,704 0 0 0 209 0 0 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 248,852 215,888 216,337 218,899 1,111 1,298 1,111 پتروشیمی تبریز
1161 takht-jamshid نقدی 248,852 248,852 248,852 248,852 45 22 22 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 نقدی 248,852 0 0 0 45 0 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 248,852 0 0 0 900 45 0 تخت جمشید پارس
MP08 qom نقدی 248,852 0 0 0 350 0 0 محب پلیمر قم
2,910 1,420 1,188
معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS  در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak نقدی 337,302 305,950 305,950 305,950 154 154 154 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz نقدی (مچینگ) 337,302 337,302 337,302 337,302 0 121 121 پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz نقدی 337,302 305,950 305,950 305,950 1,111 1,012 990 پتروشیمی تبریز
1,265 1,287 1,265

معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PC 1012UR سلف (مچینگ) 824,000 824,000 824,000 824,000 0 10 10 پتروشیمی خوزستان
0 10 10

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی