پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 19 بهمن ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 6 هزار و 580 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 6 هزار و 325 تن معامله انجام گرفت و میزان 96.1 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 335,667 335,667 335,667 335,667 0 101 101 شازند اراک
0 101 101

معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 269,401 352,789 354,305 355,624 330 374 330 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 269,401 351,816 353,226 354,739 330 352 330 بانیار
R310 Entekhab نقدی 277,206 342,899 353,411 388,599 250 555 250 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab سلف 276,001 320,678 322,443 325,999 50 200 50 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 276,001 320,500 332,584 351,809 700 1,155 700 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab نقدی 270,549 270,659 272,021 274,569 50 60 50 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab سلف 276,001 325,009 329,902 331,999 50 195 50 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab نقدی 276,001 322,189 329,546 345,669 400 855 400 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab نقدی 276,001 368,888 370,324 370,939 100 265 100 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 277,206 305,757 310,922 313,999 250 390 250 پلی استایرن انتخاب
2,510 4,401 2,510

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto سلف (مچینگ) 218,775 218,775 218,775 218,775 0 25 25 آرتان پتروکیهان
GPPS 1309 artan-perto نسیه 218,775 218,775 218,775 218,775 250 30 30 آرتان پتروکیهان
GPPS1460 tabriz نقدی 213,494 213,496 213,790 213,909 264 275 264 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 218,775 235,813 236,780 238,169 803 1,914 803 پتروشیمی تبریز
takht-jamshid 1461 نقدی 218,775 218,775 218,775 218,775 45 45 45 تخت جمشید
1161 takht-jamshid نقدی 218,775 222,794 222,794 222,794 45 101 45 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 218,775 223,689 224,538 228,008 900 1,069 900 تخت جمشید پارس
MP08 qom نقدی (مچینگ) 218,775 218,775 218,775 218,775 0 35 35 محب پلیمر قم
MP08 qom نقدی 218,775 218,775 218,775 218,775 300 265 265 محب پلیمر قم
2,607 3,759 2,412
معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak نقدی 307,765 302,797 302,797 302,797 308 308 308 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz نقدی 307,765 309,928 311,177 315,099 1,155 1,716 1,155 پتروشیمی تبریز
1,463 2,024 1,463
معاملات پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف (مچینگ) 911,000 911,000 911,000 911,000 0 9 9 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف (مچینگ) 778,000 778,000 778,000 778,000 0 18 18 پتروشیمی خوزستان
0 27 27

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی