قیمت مواد پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 51 هزار و 815 تن عرضه محصولات پتروشیمی (پلیمر) امروز در بورس کالا ، 50 هزار و 343 تن معامله انجام گرفت و میزان 97.1 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 193,296 231,955 233,917 245,999 1,012 2,750 1,012 پتروشیمی تندگویان 
TG641 MOD سلف 186,630 223,956 225,774 231,699 594 1,056 594 پتروشیمی تندگویان
TG645 سلف 182,421 218,905 222,073 241,269 3,014 4,642 3,014 پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 سلف 187,683 225,219 226,300 232,799 594 1,320 594 پتروشیمی تندگویان
5,214 9,768 5,214
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG781 سلف 201,581 252,666 253,983 255,889 506 1,606 506 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 سلف 197,514 248,513 250,835 252,999 2,112 3,366 2,112 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 سلف 211,456 261,620 263,202 272,579 2,002 3,234 2,002 پتروشیمی تندگویان
4,620 8,206 4,620

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 204,252 217,890 219,759 225,225 1,716 2,662 1,716 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی 204,252 207,258 208,493 209,939 500 790 500 امیرکبیر
F7000 Ilam نقدی 204,252 219,789 220,579 221,899 814 1,540 814 پتروشیمی ایلام
f7000 Miandoab نقدی 204,252 209,559 209,650 210,129 240 408 240 پتروشیمی میاندواب
bakhtar (پودر) EX5 نقدی 198,124 0 0 0 100 0 0 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar نقدی 204,252 211,259 211,411 212,021 120 384 120 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی 204,252 206,989 207,616 208,999 1,518 1,738 1,518 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی 204,252 221,221 222,732 225,400 1,518 3,663 1,518 مهر
6,526 11,185 6,426
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی (مچینگ) 253,620 253,620 253,620 253,620 0 30 30 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 226,168 226,369 226,728 226,999 2,300 2,400 2,300 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 253,620 253,620 253,620 253,620 290 30 30 امیرکبیر
CRP100N jam نقدی 232,383 239,400 243,149 245,999 2,508 4,499 2,508 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی 253,620 253,630 253,928 255,200 1,000 1,160 1,000 شازند اراک
6,098 8,119 5,868

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی 277,867 292,869 294,162 297,999 1,408 2,530 1,408 آریا ساسول
2420h نقدی 277,867 289,999 292,404 298,199 550 1,122 550 امیرکبیر
0075 Bandar نقدی 277,867 297,000 298,901 300,899 1,200 2,020 1,200 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar نقدی 277,867 288,899 291,273 296,899 1,200 1,650 1,200 پتروشیمی بندر امام
2420E02-kordestan نقدی 277,867 290,399 291,323 292,699 1,008 2,088 1,008 کردستان
2102TX00-lale نقدی 277,867 289,489 290,352 291,789 1,430 2,794 1,430 پتروشیمی لاله
2100lale نقدی 298,128 333,333 334,978 336,667 110 352 110 پتروشیمی لاله
6,906 12,556 6,906
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی 214,257 221,599 222,601 225,559 1,500 1,970 1,500 پتروشیمی بندر امام 
Bl3 Jam نقدی 214,257 218,929 219,629 221,222 506 671 506 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar نقدی 214,257 220,259 221,872 224,509 1,488 2,208 1,488 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی 214,257 221,999 222,935 224,679 1,210 1,870 1,210 پتروشیمی مارون 
4,704 6,719 4,704
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 286,551 307,109 307,628 308,509 154 308 154 پتروشیمی لاله
154 308 154

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 226,613 253,600 255,095 263,699 3,850 7,524 3,850 امیرکبیر
LLD 209 Arak نقدی 226,613 257,677 258,955 261,799 1,000 2,860 1,000 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 219,815 229,229 230,751 231,813 400 780 400 مهاباد
LL 20BF5 نقدی 234,350 238,238 240,098 245,579 480 864 480 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 226,613 262,262 262,855 263,999 720 2,808 720 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad نقدی 226,613 241,299 242,484 247,247 480 1,440 480 مهاباد
6,930 16,276 6,930
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی 386,492 386,492 386,492 386,492 464 403 403 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی 386,492 387,499 390,235 392,678 147 168 147 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 370,787 370,787 370,787 370,787 806 524 524 تخت جمشید
1,417 1,095 1,074

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Hi500 نقدی 193,822 195,820 201,938 229,777 2,500 3,110 2,500 پتروشیمی بندر امام
6040UA-tabriz سلف 182,091 193,555 197,419 199,999 220 385 220 پتروشیمی تبریز
52505UV Jam نقدی (مچینگ) 198,243 198,243 198,243 198,243 0 220 220 پتروشیمی جم
jam(پودر) 52511 نقدی 188,007 188,007 188,007 188,007 20 20 20 پتروشیمی جم
52505UV Jam نقدی 198,243 198,243 198,243 198,243 506 286 286 پتروشیمی جم
(پودر) 52505 نقدی 188,007 0 0 0 20 0 0 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 193,822 213,899 214,937 218,599 2,310 4,609 2,310 پتروشیمی جم
54B04 lorestan نقدی (مچینگ) 193,822 193,822 193,822 193,822 0 120 120 پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan نقدی 193,822 193,822 193,822 193,822 480 312 288 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 198,243 200,889 201,459 202,899 1,008 1,272 1,008 پتروشیمی لرستان
7,064 10,334 6,972
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan نقدی (مچینگ) 313,581 313,581 313,581 313,581 0 20 20 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 301,578 301,578 301,578 301,578 0 50 50 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 286,574 286,574 286,574 286,574 0 570 570 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 286,574 286,574 286,574 286,574 0 400 400 پتروشیمی آبادان
0 1,040 1,040
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS  در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی 513,238 527,269 529,943 533,509 550 630 550 تپتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 513,238 561,579 565,617 580,009 130 290 130 پتروشیمی قائد بصیر
680 920 680

معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 208,335 208,335 208,335 208,335 50 10 10 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 214,778 214,778 214,778 214,778 0 176 176 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی 214,778 214,778 214,778 214,778 1,452 1,177 1,155 پتروشیمی تبریز
1,502 1,363 1,341

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی