قیمت مواد پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 5 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 53 هزار و 364 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 37 هزار و 808 تن معامله انجام گرفت و میزان 70.8 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar سلف (مچینگ) 233,091 233091 233091 233091 0 140 140 پتروشیمی بندر امام
0035 Bandar سلف 233,091 233091 233091 233091 1600 1280 1110 پتروشیمی بندر امام
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 233,091 233091 233091 233091 0 11 11 پتروشیمی جم
Bl3 Jam نقدی 233,091 233091 233091 233091 506 319 253 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 233,091 233091 233091 233091 0 24 24 کرمانشاه باختر
Bl3 Bakhtar نقدی 233,091 233091 233091 233091 1536 1296 1128 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی 233,091 233091 233091 233091 1210 660 528 پتروشیمی مارون
4852 3730 3194
معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 318,864 318864 318864 318864 0 30 30 پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 303,234 303234 303234 303234 0 230 230 پتروشیمی اروند
0 260 260
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن -ABS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS157W2901-tabriz نقدی 548,050 735753 774618 805569 75 145 75 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz سلف (مچینگ) 532,063 532063 532063 532063 0 80 80 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz سلف 532,063 532063 532063 532063 550 345 335 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 532,063 601607 610953 620899 130 240 130 قاید بصیر
755 810 620

معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی 409,913 412899 418165 438989 210 252 210 پتروشیمی بندرامام 
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی 409,913 409913 409913 409913 504 483 483 پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid نقدی 393,891 393891 393891 393891 806 605 605 تخت جمشید
1520 1340 1298
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی 246,571 257059 262130 267669 5500 7282 5500 امیر کبیر
LL 235F6 jam نقدی (مچینگ) 251,139 251139 251139 251139 0 22 22 پتروشیمی جم
LL 235F6 jam نقدی 251,139 251139 251139 251139 506 253 231 پتروشیمی جم
(پودر) 235F6 نقدی 243,605 243605 243605 243605 460 80 20 پتروشیمی جم
LLD 209 Arak سلف 246,571 246689 247341 254666 1000 1340 1000 شازند اراک
22B02 Loresatan نقدی (مچینگ) 246,571 246571 246571 246571 0 24 24 پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan نقدی 246,571 246571 246571 246571 120 96 96 پتروشیمی لرستان
20BF5 (پودر) نقدی 246,927 246927 246927 246927 300 30 30 مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 239,174 239174 239174 239174 500 190 170 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 246,571 247229 247955 249799 1008 1416 1008 مهاباد
9394 10733 8101

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T Arya نقدی 311,967 311967 311967 311967 110 88 66 آریا ساسول
1922T lale نقدی 311,967 311967 311967 311967 132 88 66 لاله
242 176 132
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6040UA-tabriz سلف (مچینگ) 193,774 193774 193774 193774 0 44 44 پتروشیمی تبریز
6040UA-tabriz سلف 193,774 193774 193774 193774 220 176 176 پتروشیمی تبریز
52505UV Jam نقدی (مچینگ) 210,593 210593 210593 210593 0 22 22 پتروشیمی جم
jam(پودر) 52511 نقدی 199,844 199844 199844 199844 20 20 20 پتروشیمی جم
52505UV Jam نقدی 210,593 210593 210593 210593 220 132 132 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 206,025 216222 218313 228008 2310 3080 2310 پتروشیمی جم
(پودر) 62N07 نقدی 199,844 199844 199844 199844 500 70 50 پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan نقدی 206,025 206025 206112 206169 96 216 96 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 210,593 210593 210593 210593 0 120 120 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 210,593 210593 210593 210593 720 504 480 پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan نقدی 210,593 210593 210593 210593 240 288 144 پتروشیمی لرستان
4326 4672 3594

معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 227,774 227774 227774 227774 0 22 22 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی 227,774 227774 227774 227774 1353 1023 924 پتروشیمی تبریز
1353 1045 946
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 238,613 238613 238613 238613 0 160 160 پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 238,613 238613 238613 238613 1600 1470 1380 پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 238,613 238613 238613 238613 650 310 140 پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam نقدی 245,034 245100 246085 246800 2508 2915 2508 پتروشیمی جم
5000S Jam نقدی (مچینگ) 228,036 228036 228036 228036 0 22 22 پتروشیمی جم
5000S Jam نقدی 228,036 228036 228036 228036 110 55 33 پتروشیمی جم
CRP100B Arak سلف 268,361 268361 268361 268361 1000 740 220 شازند اراک
5868 5672 4463

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 218,900 218900 218900 218900 0 242 242 آریا ساسول
5110 Arya نقدی 218,900 218900 218900 218900 1716 1122 968 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی (مچینگ) 218,900 218900 218900 218900 0 20 20 پتروشیمی امیرکبیر
EX5 AmirKabir نقدی 218,900 218900 218900 218900 750 280 150 پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam نقدی 218,900 218900 218900 218900 924 440 264 پتروشیمی ایلام
EX5 Marun نقدی 218,900 218900 218900 218900 1518 440 308 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 218,900 218900 218900 218900 0 121 121 پتروشیمی مهر
F7000 Mehr نقدی 218,900 218900 218900 218900 3014 2299 2101 پتروشیمی مهر
7922 4964 4174
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG781 سلف 220,757 298999 301918 307890 1518 2376 1518 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 سلف 216,304 304666 306218 311118 1518 2618 1518 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 سلف 231,572 326669 330146 335999 1518 2640 1518 پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 سلف 224,786 345789 345894 345999 44 506 44 پتروشیمی تندگویان
4598 8140 4598
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Arak نقدی (مچینگ) 362,090 362090 362090 362090 0 80 80 شازند اراک
Z30s Ar نقدی (مچینگ) 362,090 362090 362090 362090 0 20 20 شازند اراک
0 100 100
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی  EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-2000 Baniar نقدی 323,267 375891 381705 387999 120 215 120 بانیار
EPS 300 tabriz نقدی 323,267 381219 391694 402700 120 320 120 پتروشیمی تبریز
240 535 240

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 211,670 0 0 0 506 0 0 پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD سلف 204,371 277000 277000 277010 1166 2838 1166 پتروشیمی تندگویان
TG645 سلف 199,761 260000 260798 264522 2508 4576 2508 پتروشیمی تندگویان
4180 7414 3674
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم –  LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LFI 2047A نقدی 306,126 0 0 0 66 0 0 آریا ساسول
LFI 2119 نقدی (مچینگ) 302,700 302700 302700 302700 0 22 22 آریا ساسول
LFI 2119 نقدی 302,700 302700 302700 302700 1342 704 572 آریا ساسول
2420h نقدی (مچینگ) 302,700 302700 302700 302700 0 22 22 پتروشیمی امیرکبیر
2420h نقدی 302,700 302700 302700 302700 550 440 264 پتروشیمی امیرکبیر
2420d نقدی (مچینگ) 318,144 318144 318144 318144 0 66 66 پتروشیمی امیرکبیر
2420d نقدی 318,144 318144 318144 318144 1100 330 308 پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar سلف 302,700 307029 308714 314899 1000 1430 1000 پتروشیمی بندرامام
020 Bandar سلف (مچینگ) 302,700 302700 302700 302700 0 80 80 پتروشیمی بندرامام
020 Bandar سلف 302,700 302700 302700 302700 1200 1310 850 پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan نقدی 302,700 302700 302700 302700 1008 648 216 کردستان
2102TX00-lale نقدی 302,700 302700 302700 302700 1738 968 528 لاله
2100lale نقدی 324,322 357999 361019 363899 110 484 110 لاله
8114 6504 4038

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی