پلیمر پتروشیمی بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹بشرح ذیل می باشد :

معاملات پی وی سی – PVC در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
PVC S65 Bandarسلف (مچینگ)281,1522811522811522811520154154بندر امام
0154154
معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
ABS150 Tabrizنقدی507,3775073775073775073774357575تبریز
N50-ghaed-basirنقدی507,377507377507377507377150120110قائد بصیر
585195185

معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف (مچینگ)391,60739160739160739160702121بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف391,6073916073916073916071266363بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امامسلف391,607391607391607391607378357357بندر امام
1712-takhe-jamshidنقدی (مچینگ)373,37237337237337237337204040تخت جمشید
1712-takhe-jamshidنقدی373,372373372373372373372726605605تخت جمشید
123010861086
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
LF 190 Aryaنقدی273,0062730062730062730061518396264آریا ساسول
2420hنقدی273,0062730062730062730067922222امیر کبیر
0075 Bandarسلف (مچینگ)273,00627300627300627300602020بندر امام
0075 Bandarسلف273,006273006273006273006600240220بندر امام
020 Bandarسلف273,0062730062730062730061200160120بندر امام
2420E02-kordestanنقدی (مچینگ)273,00627300627300627300602424کردستان
2420E02-kordestanنقدی273,00627300627300627300612004848کردستان
2100laleنقدی292,117000110220لاله
2102TX00-laleنقدی273,00627300627300627300611226666لاله
6542998784

معاملات پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
LLD 209 Amirنقدی (مچینگ)218,80021880021880021880006666امیر کبیر
LLD 209 Amirنقدی218,800218800218800218800319014961298امیر کبیر
LLD 209 Arakسلف218,8002188002188002188001000120100شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02نقدی212,2362122362122362122365704040مهاباد
LLD 22b02 Mahabadنقدی218,8002188002188002188001536168144مهاباد
629618901648
معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
1922T Aryaنقدی281,1970006600آریا ساسول
1922T laleنقدی281,1972811972811972811971984422لاله
2644422

معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
Hi500نقدی (مچینگ)204,39820439820439820439802020امیر کبیر
Hi500نقدی204,3982043982043982043981200190190امیر کبیر
6040UA-tabrizنقدی192,968196299198491199039110176110تبریز
6070 UAنقدی203,188000110880تبریز
52518 Jamنقدی (مچینگ)204,39820439820439820439802222جم
52518 Jamنقدی204,3982043982043982043981232242176جم
(پودر) 62N07نقدی198,2661982661982661982662304040لرستان
62N07UV Lorestanنقدی209,3202093202093202093201776144144لرستان
4658922702
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
0035 Bandarسلف (مچینگ)220,23322023322023322023302020بندر امام
0035 Bandarسلف220,2332202332202332202331200630630بندر امام
Bl3 Jamنقدی220,233220233220233220233220132132جم
Bl3 Bakhtarنقدی220,2332202332202332202331728384384کرمانشاه باختر
Bl3 Marunنقدی (مچینگ)220,23322023322023322023302222مارون
Bl3 Marunنقدی220,2332202332202332202332200220220مارون
534814081408
معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
3840(پودر)-tabrizنقدی219,7100005000تبریز
3840 Tabrizنقدی226,5052265052265052265051309407341تبریز
1359407341

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
HEX 4460 (PE80)نقدی238,09300011000آریا ساسول
EX3 AmirKabirنقدی (مچینگ)233,64923364923364923364904040امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir)نقدی268,77400016000امیر کبیر
EX3 AmirKabirنقدی233,6492336492336492336493000390310امیر کبیر
CRP100N jamنقدی (مچینگ)245,72624572624572624572602222جم
CRP100N jamنقدی245,726245726245726245726101211066جم
CRP100B Arakنقدی268,77426877426877426877415002020شازند اراک
5782582458
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
5110 Aryaنقدی (مچینگ)218,03121803121803121803102222آریا ساسول
5110 Aryaنقدی218,0312180312180312180311716220154آریا ساسول
F7000 Ilamنقدی218,0312180312180312180318146644ایلام
EX5 Bakhtarنقدی218,0312180312180312180312409672کرمانشاه باختر
F7000 Mehrنقدی (مچینگ)218,03121803121803121803102222مهر
F7000 Mehrنقدی218,0312180312180312180311518396330مهر
4288822644
معاملات پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا 
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
V 30GAنقدی (مچینگ)257,08725708725708725708704040شازند اراک
04040

معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
EPS 200 tabrizسلف299,860333339337066342919120290120تبریز
EPS 300 tabrizسلف (مچینگ)299,86029986029986029986001010تبریز
EPS 300 tabrizسلف299,860299860299860299860120125110تبریز
240425240
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
PET-BG781سلف166,512173890175140178888151823541518تندگویان
PET-BG785سلف163,231166500167230170259151821121518تندگویان
PET-BG821سلف174,4781901691924621959995061518506تندگویان
PET-BG825سلف169,4791866791882891891095061342506تندگویان
404873264048
معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
Super Bright- TG641سلف168,066170726172107182999149616721496تندگویان
TG641سلف161,952171699174452209899200227722002تندگویان
TG641 MODسلف157,528157528157533157609200220242002تندگویان
TG645سلف158,821168699169192172069200223982002تندگویان
750288667502

 پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *